You are here

Mobbing (psikolojik yıldırma), örgüt üzerindeki etkileri ve çözüm önerileri

Mobbing, effects on organizations and solutions

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.5455/sad.201502012733

Key Words:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Employees, who are the one of the most capitals of organization, spend large part of their time in the workplace in today’ s competitive environment. In this process; there is an intense interaction between subordinates-superiors and between subordinates. This interaction isn’ t only restricted to employees work lives and also employees carry it to their private lives. Competitive environment and difficult working conditions in each sectors cause employees to be exposed mobbing and this causes them to be stress and feel despair and hopelessness. Mobbing, being investigated for nearly 20 years in developed countries, is engaged in recent years in our country. Mobbing behaviour occuring in the workplace, is a major problem that effects employees satisfaction and performance negatively. Ins our study, mobbing concept, the causes of coming up of thşs conccept, various effects of mobbing on the workplaces are examined, according to these subjects the things that could be done by victims and organisations had been explained.
Abstract (Original Language): 
Örgütlerin en önemli sermayelerinden biri olan çalışanlar günümüz rekabet ortamında zamanlarının büyük bir kısmını çalıştıkları işyerlerinde geçirmektedirler. Bu süreçte astlar ve üstler ve astlar-astlar arasında yoğun bir etkileşim yaşanmaktadır. Bu etkileşim çalışanların iş yaşamları ile sınırlı kalmamakta, çalışanlar bunu özel yaşamlarına da taşımaktadırlar. Yaşadığımız rekabet ortamı ve her sektördeki zorlu çalışma şartları çalışanları zaman zaman mobbing (psikolojik yıldırma) ile karşı karşıya bırakmakta bu da onları stres, çaresizlik ve ümitsizliğe götürebilmektedir. Yaklaşık 20 yıldır gelişmiş ülkelerde araştırılmakta olan Psikolojik Yıldırma (Mobbing) kavramı son yıllarda ülkemizde dikkat çekmektedir. İşyerlerinde ortaya çıkan psikolojik yıldırma davranışları, çalışanların iş tatminini ve performansını olumsuz yönde etkileyen temel bir sorundur. Çalışmamızda, psikolojik yıldırma kavramı, bu kavramın ortaya çıkış nedenleri, psikolojik yıldırmanın kurban ve işyeri üzerindeki çeşitli etkileri ele alınmış; bu konular doğrultusunda mağdurların ve örgütlerin neler yapabileceği açıklanmıştır.
27
33

REFERENCES

References: 

1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; “İşyerlerinde
Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi”,
Ankara, 2013 s.22-23.
2 ÇAY, Hülya; “İş Yerinde Psikolojik Şiddet ve Bir
Uygulama” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
İstanbul Üniversitesi, 2008.
3 ÇIRAKOĞLU, Okan Cem; “Uzun Süren Bir Savaş:
Travma Sonrası Stres Bozukluğu.” PİVOLKA Savaş
Özel Sayısı, 2003, s. 19-20.
4 ÇOBANOĞLU, Şaban; Mobbing: İşyerinde Duygusal
Saldırı ve Mücadele Yöntemleri, İstanbul, Timaş
Yayınları, 2005.
5 DAVENORT, Noa, SCHWARTZ, Ruth Distler, ELLIOT,
Gail Pursell; Mobbing İş yerinde Duygusal Taciz,
Çeviren: Osman Cem ÖNERTOY, Ankara, Sistem
Yayıncılık, 2003.
6 GÖKÇE, Asiye Toker; Mobbing: İşyerinde Yıldırma
Nedenleri ve Başa Çıkma Yöntemleri, Ankara, 2008.
7 MANSUR, Fatma Akdemir; “ İşletmelerde Uygulanan
Mobbingin (Psikolojik Şiddet) Örgütsel Bağlılığa Etkisi”
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2008.
8 LEYMANN, Heinz; “The Content and Development of
Mobbing at Work”, European Journal of Work and
Organizational Psychology, 1996, s. 167-168.
9 LEYMANN, Heinz; “Mobbing and Psychological Terror
at Workplaces.” Violence and Victims vol. 5, 1990, s.28.
10 ÖZÇELİK, Burcu; “Mobbing Davaları Yaygınlaşıyor”,
Hürriyet İnsan Kaynakları Makale, 29 Ocak 2007.
11 POUSSARD, Jale Minibaş, ÇAMUROĞLU, Meltem İdiğ;
Psikolojik Taciz: İş yerindeki Kabus. Ankara: Nobel
Yayınevi 2009 s.17.
12 TENGİLİMOĞLU, Dilaver, ATİLLA E.A, BEKTAŞ M;
İşletme Yönetimi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2008.
13 TINAZ, Pınar; İş Yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing).
İstanbul, Beta Yayınları,2008.
14 TURAN, Fikrettin; “İşyerlerinde Psikolojik Yıldırma
Olgusu ve Konuya İlişkin Bir Araştırma” (Yayınlanmamış
Yüksek lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, 2006.
15 TUTAR, Hasan; “İş Yerinde Psikolojik Şiddet Sarmalı:
Nedenleri ve Sonuçları” Atatürk Üniversitesi, Yönetim
Bilimleri Dergisi, Erzurum, 2004.
16 ZIKIC, Srdjan, PAUNKOVIC, Jane, CVETKOVIC,
Aleksandra; “The Organizational Structure Affects the
Occurrence of Mobbing”, Megatrend
University,Advances in Fiscal, Political and Law Science,
Zajecar, Serbia, 2013,s.233.
17 ZAPF, Dieter; “Organisational Work Group Related and
Personal Causes of Mobbing/Bullying at Work”,
International Journal of Manpower. Vol. 20 Issue 1/2.
1999, s.71.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com