You are here

Bir eğitim ve araştırma hastanesi cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin stres ve motivasyon düzeylerinin belirlenmesi

Determining the Stress and Motivation Levels of the Nurses Working at the Surgery Clinics of Atraning and Research Hospital

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.5455/sad.2015131452084403

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Since the nurses working in medical area cannot escape from the stressful conditions like other individuals, the main purpose of this study is to determine the stress and motivation levels of the nurses working at the surgery clinics of Ankara Gulhane Military Faculty of Medicine Training Hospital, to find out whether stress has any effect on motivation and if yes, to what extent it is, and thereby to identify the connection and its severity between them. The research was made between January-August 2014 by taking necessary written permissions from Ankara Gulhane Military Faculty of Medicine Training Hospital. The study population consisted of 300 nurses working at surgical services of Gulhane Military Medical Academy. Because of the heavy schedule of the surgery clinics, there was not sufficient time for the surveys and the samples of the research were 160 nurses who volunteered to take part in it. The data was collected by using a motivation resource inventory that includes 30 questions, a 43-question stress resource scale, and a 9-question survey form that determines the socio-demographic characteristics of the nurses. The data provided was analysed by using the software SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0 . In our study, it was found out that 48 (30,0 %) of the surgical nurses were in 33-37 age group, 84 (52,5%) were married, 117 (73,1%) were graduates, 83 (51,9 %) have been employed at surgical clinics for at least 12 years, 101 (63,1 %) were satisfied with the service they worked at, 105 (65,6 %) worked over 40 hours, 62 (38,8 %) were day workers, 75 (46,9 %) did not have problems with their working hours, and 52 (32,5 %) made their own choice with their jobs.
Abstract (Original Language): 
Her bireyin olduğu gibi sağlık alanında çalışan hemşirelerin de stres yaratan koşullardan kaçınmaları mümkün olmadığından bu çalışmanın temel amacı; Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi Cerrahi Kliniklerinde çalışan hemşirelerinin stres ve motivasyon düzeylerini saptamak, stresin motivasyon üzerinde bir etkisinin olup olmadığını ortaya koymak ve bu doğrultuda ne derecede etkilediğini belirleyerek, stresle motivasyon arasındaki ilişkiyi ve şiddetini tespit etmektir. Araştırma, Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinden gerekli yazılı izinler alınarak Ocak - Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesi Cerrahi Servislerinde çalışan 300 hemşire oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçilmemiş, fakat cerrahi kliniklerinin iş yoğunluğundan dolayı anketlere yeterli zaman ayrılamadığından, araştırmanın örneklemini, araştırmaya katılmayı kabul eden 160 cerrahi hemşiresi oluşturmuştur. Veriler, hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerini belirleyen 9 soruluk anket formu, 43 sorudan oluşan stres kaynağı ölçeği ve 30 sorudan oluşan motivasyon kaynakları envanteri kullanılarak toplandı. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmamızda cerrahi hemşirelerinin 48’i (%30,0) 33-37 yaş grubunda, 84’ü (%52,5) evli, 117’si %73,1’i lisans mezunu, 83’ü (%51,9) 12 yıl ve üstü olarak cerrahi kliniklerinde çalışmakta, 101’i %63,1’i çalıştıkları servisten memnun, 105’i (%65,6) 40 saatten fazla çalışmakta, 62’si (%38,8 gündüz çalışmakta, 75’i %46,9’unda çalışma saatlerinin sorun olmadığı, 52’si %32,5’inde mesleği kendi iste ği ile seçtiği bulunmuştur.
147
154

REFERENCES

References: 

1. Arcak, R., Kasımoğlu, E. (2006). Diyarbakır Merkezdeki
Hastane ve Sağlık Ocaklarında Çalışan Hemşirelerin Sağlık
Hizmetlerindeki Rolü ve İş Memnuniyetleri. Dicle Tıp Dergisi,
Cilt:33, Sayı:1, S:23-30.
2. Okutan, M., Tengilimoğlu, D. (2001). İş Ortamında Stres ve
Stresle Başa Çıkma Yöntemleri; Bir Alan Uygulaması. S:1-33
3. Hökelekli, H. (2009). Psikolojiye Giriş.İkinci Baskı, İstanbul,
Düşünce Kitabevi Yayınları.
4. Kılıç, R., Özavşarlıoğlu Sakallı, S. (2013). Örgütlerde Stres
Kaynaklarının Çalışanların İş Aile Çatışması Üzerine Etkisi.
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı.3,
S:208-237.
154 Sağ Aka Derg ● 2015 ● Cilt 2 ● Sayı 3
Öcal vd.
5. Demirel, Y., Akça, F. İşe Bağlı Stresin Duygusal Bağlılık
Üzerine Etkisi: Sağlık Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir
Araştırma. İletişim Fakültesi Dergisi, S:43-52.
6. Söylemez Bayram, G. (2010). İBN-İ SİNA Hastanesinde
Çalışan Hemşirelerin Stres ve Motivasyon Durumları”.
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
Tezi.Ankara.
7. Karadağ, M., Akman, N., Demir, C. (2013). Hemşirelik
Hizmetlerinde Yönetsel ve Örgütsel Sorunlar. Anadolu
Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt:16, Sayı:1.
8. Şahan Öztürk, N., Akbulut, Y. (2011). Hemşirelerin İş Gücü
Verimliliğini Etkileyen Örgütsel Faktörler Konusundaki
Tutumların Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Dikimevi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt:10,
Sayı:1, S:20-30.
9. Özgür, G., Gümüş, A., Gürdağ, Ş. (2011). Hastanede Çalşan
Hemşirelerde Ruhsal Belirtilerin İncelenmesi. Düşünen
Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, Cilt:24, S:
296-305.
10. Karabulut, N., Çetinkaya, F. (2011). Cerrahi Kliniklerinde
Çalısan Hemşirelerin Hasta Bakımında Karşılaştıkları
Güçlükler ve Motivasyon Düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve
Sağlık Bilimleri Dergisi,Cilt:14, Sayı:1, S:14-23.
11. Çağan, S.N. (2012). Performans ve Motivasyon Arasındaki
İlişki: GATF Hemşirelik Hizmetleri Örneği.Yüksek Lisans
Tezi, Ankara.
12. Kılıç, R., Keklik, B. (2012). Sağlık Çalışanlarında İş Yaşam
Kalitesi ve Motivasyona Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Afyon
Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, S:147-
160.
13. Akbaş, G. (2007). Servis Hemşirelerinin Stres ve Motivasyon
Düzeylerinin Belirlenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi). Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
14. Çetin, H. A., Zetter, S., Taş, S.,Çaylak, M. (2013). İş Doyumu
ve Çalışanların Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin
Belirlenmesi. Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Örneği,
Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (26), S:145-163.
15. Özbay, E. (2007). Istanbul İlinde Askeri Hastanelerde Çalışan
Yönetici Hemşirelerin Stres Kaynakları ve Başa Çıkma
Yöntemlerinin Belirlenmesi”. Marmara Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
16. İnfal,S., Bodur, S. (2011). Hemşirelerin Önem Verdikleri
Motivasyon araçları. Florence Nightingale Hemşirelik
Dergisi, Cilt:19, Sayı:2, S:77-82.
17. Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara:
Nobel Yayın
18. Kanbay, Y., Üstün, B. (2009). Kars ve Artvin İllerinde
Hemşirelerin İş Ortamı İle İlgili Stresörleri ve Kullandıkları
Başetme Yöntemlerinin İncelenmesi. Dokuz Eylül
Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Elektronik Dergisi,
Cilt:2, Sayı: 4, S:155-161.
19. Şahin, Z. (2011). Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşireler
İle Bir Vakıf Üniversitesinde Çalışan Hemşirelerin İş Stres ve
Iş Doyumları Düzeylerinin İncelenmesi. Maltepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
20. Yeşilyurt, T. (2009). Hemşirelerde Rol Çatışması ve Rol
Belirsizliğinin İş Stresi ve İş Doyumuna Etkisi”. İstanbul
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
İstanbul.
21. Tel, H., Karadağ, M., Tel, H., Aydın, Şule. (2003). Hemşirelikte
Araştıma Geliştirme Dergisi. S:13-23.
22. Özmutaf, N. M. Örgütlerde İnsan Kaynakları ve Stres:Ampirik
Bir Yaklaşım. E.Ü Su Ürünleri Dergisi, Cilt:23, Sayı:1-2,
S:75-81.
23. Karakaya, A., Ay, F.A. (2007). Çalışanların Motivasyonunu
Etkileyen Faktörler: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir
Araştırma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:31, Sayı:1,
S:55-67.
24. Dede, M., Çınar, S. (2008). Dahiliye Yoğun Bakım
Hemşirelerinin Karşılaştıkları Güçlükler ve İş Doyumlarının
Belirlenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat
Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, S:4-14.
25. Demirel, Y., Akça, F. İşe Bağlı Stresin Duygusal Bağlılık
Üzerine Etkisi: Sağlık Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir
Araştırma. İletişim Fakültesi Dergisi, S:43-52.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com