You are here

Hastane standartlarının çok boyutlu kalite analizi: Bir standart seti örneği

Multi-dimensional quality analysis of hospital standards: A case of standard set

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.5455/sad.13-1459410045

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
According to the Social Security Institution data, nearly 450 million visits to hospitals has been realized in 2014. OECD Health Statistics (2015) data, constituting 52% of health spending are hospitals, play an important role in the Turkish Health System. Ensuring the quality of health care at this scale is crucial for the reimbursement systems and effectiveness of expendable resources in this sector. In our country, different practices for ensuring the quality of health care is carried out. This study is designed to analyze a set of standards for hospitals, with Multidimensional Quality Model in Health Services. The entire model is used firstly to evaluate a set of standards. The model is expected to be used in other standard sets and qua lity works.
Abstract (Original Language): 
Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, 2014 yılında hastanelere yaklaşık 450 milyon başvuru gerçekleşmiştir. OECD Sağlık istatistikleri (2015) verilerine göre, sağlık harcamalarının %52’sini oluşturan hastaneler Türk Sağlık Sisteminde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi, aynı zamanda harcanılan kaynakların etkinliği ve geri ödeme sistemleri açısından da önem arz etmektedir. Ülkemizde sağlık hizmetlerinde kalitenin geliştirilmesine yönelik farklı uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma, hastanelere yönelik olarak hazırlanmış bir standart setinin, Sağlık Hizmetleri Çok Boyutlu Kalite Modeli ile analiz edilmesini amaçlamaktadır. Böylece Model ilk kez bir standart setinin tamamının değerlendirilmesi amacıyla kullanılmıştır. Modelin ileride başka standart setleri ve kalite çalışmalarında da kullanılması beklenmektedir.

REFERENCES

References: 

1. Carman, J.M., (2000), Patient Perceptions of Service Quality:
Combining the Dimensions, Journal of Management of
Medicine,v.14, n.5/6, s.339-356.
2. Donabedıan, A (1988), The quality of care: How can
it be assessed? Journal of the American Medical
Association,260:1743–1748.
3. Donedebian, A.(1980), Explorations in Quality Assessment
and Monitoring, 1, The Definitions of Quality and Approaches
to Its Assessment, Ann Arbor, MI: Health Administration
Press, Michigan.
4. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), DSÖ Sağlık Tanımı, DSÖ Resmi
Kayıtları no. 2, s. 100, http://www.who.int/about/definition/
en/print.html
5. ISQua, (2015), Akreditasyon Programları, internet erişimi:
ISQua.org
6. K a m u H a s t a n e l e r i K u r u m u , İ s t a t i s t i k , A n a l i z v e
Raporlama Daire Başkanlığı, (2015), OECD Sağlık
İstatistikleri Türkiye Raporu, http://www.tkhk.gov.tr/
Dosyalar/10b60745ac2a46c99643bb2a120674c0.pdf
7. Kayral, İ., (2014), Sağlık Hizmetlerinde Kalite Karmaşası:
Sağlık Hizmetleri Çok Boyutlu Kalite Modeli, Verimlilik
Dergisi, 2014 s. 65-81
8. Kayral, İ., (2015), “Beklenen, Gerçekleşen, Algılanan Hizmet
Kalitesi ve Sağlık Hizmetlerinde Çok Boyutlu Kalite”, Detay
Yayıncılık, Ankara
9. Müezzinoğlu, Mehmet (2014), T.C. Sağlık Bakanı TÜSEB
Çalıştayı Konuşması, http://www.saglik.gov.tr
10. Ovretveit, J.(1998), Evaluating health interventions, Open
University Press: Buckingham, 321
11. Rose, R.C., J. Uli, A. Mohani ve Looi Ng, (2004), Hospital
Service Quality: A Managerial Challenge, International
Journal of Health Care Quality Assurance, 17(3), s.146-159.
12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), (2015), Sosyal Güvenlik
Temel Göstergeleri- Haziran, www.sgk.gov.tr
13. T.C. Sağlık Bakanlığı, (2003), Sağlıkta Dönüşüm Programı,
http://www.saglik.gov.tr/
14. T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Sağlıkta
Akreditasyon Sistemi Duyuruları, (04.09.2015), kalite.saglik.
gov.tr
15. T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, (2015),
Sağlıkta Kalite Standartları Hastane, Ankara
16. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete, Kanun No. 6569,
Kabul Tarihi: 19/11/2014 http://www.resmigazete.gov.tr/
17. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, (2015), Enstitüler,
www.tuseb.gov.tr

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com