You are here

Dört kutsal kitaba göre etik kriterler çerçevesinde hasta hakları ve mülteci hastalara yaklaşım sorunsalının analizi

Analysis of patient rights and appeal problems in the framework of ethical criteria according to the four russian book

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.5455/sad.13-1479989416

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Ethics is as old and universal as human history. Everywhere people exist, ethical behavior is the foundation of the trust mechanism. According to the report of the Turkish Union of Nations, the number of refugees registered in our country by January 2016 is 2,500,000, with 3,000,000 with informal figures. At the beginning of the services to be offered to the refugees after the protection of their life rights, the first order is receiving health services and communication and ethical problems are encountered with the refugees who are in the process of providing these services. In study, ethics is examined both at the conceptual dimension and at the functional dimension, and it is explained how patient rights and how to operate within the context of community health. Since centuries thought to be mankind; The four major books that have influenced societies, social, cultural, economic and many aspects, accepted by all people from west to east and accepted as guides, and whose authoritarian structure they have in the world can not be denied are analyzed in terms of ethics. The Torah, the Psalms, the Bible, and the Qur’an were examined in chronological order and explanations were given about the ethical behaviors that should be in human nature and how these ethical behaviors are gained to people and how to guide people to ethics. Especially in recent years, health services have been the leading services of refugee populations and asylum seekers in our country. In this context, with the emergence of different ethnocentric patient portfolios delivered to the health service, the services offered have gone beyond health services and become a human service. It is also vital that professional health personnel comply with ethical principles in addition to working within the borders and across borders with sufficient professional knowledge and skills in the medical sense. Man should be treated like a human being only because he is human. In the researches related to the health units where the refugees are served, it is revealed that there is a problem in the improvement of quality of life with the health services provided free of charge but there are certain problems in nonethical behaviors. In this context, the provision of behaviors in accordance with the ethical criteria emerges in the services offered.
Abstract (Original Language): 
Etik insanlık tarihi kadar eski ve evrenseldir. İnsanın var olduğu her yerde güven mekanizmasının temelini etik davranışlar teşkil etmektedir. Türk Tabipler Birliği raporuna göre Ocak 2016 tarihi ile ülkemizde kayıtlı mülteci sayısı 2.500.000 olmakla birlikte gayri resmi rakamlarla bu sayı 3.000.000’u bulmaktadır. Yaşam haklarının korunmasından sonra mültecilere sunulacak hizmetlerin başında ilk sırayı sağlık hizmetleri almakta ve bu hizmetlerin sunulması sırasında da mülteci olmaları hasebi ile iletişim ve etik probl emlerle karşılaşılmaktadır. Çalışmada etik hem kavramsal boyutta hem de fonksiyonel boyutta incelenmiş ve hasta hakları ile toplum sağlığı kapsamında nasıl işlerlik kazanabileceği açıklanmıştır. İnsanlığın var olduğu düşünülen yüzyıllardan bu yana; toplumların, sosyal, kültürel, ekonomik ve daha birçok yönüne etki etmiş, batıdan doğuya tüm insanlar tarafından kabul görmüş ve rehber kabul edilmiş, dünyada sahip oldukları otoriter yapının yadsınamaz olduğu dört büyük kitap etik açıdan analiz edilmiştir. Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran kronolojik sıralama ile incelenmiş ve insan doğasında olması gereken etik davranışlar ile bu etik davranışların insanlara nasıl kazandırıldığı, insanlara etik konusunda nasıl rehberlik edildiği ile ilgili açıklamalar ortaya konulmuştur. Özellikle son yıllarda ülkemizdeki mülteci popülâsyonu ile sığınmacılara sunulan hizmetlerin başında sağlık hizmetleri gelmektedir. Bu bağlamda sağlık hizmeti ulaştırılan farklı etnik kökende hasta portföylerinin ortaya çıkması ile sunulan hizmetler sağlık hizmetlerinin ötesine geçmiş ve bir insanlık hizmeti şeklini almıştır. Profesyonel sağlık personellerinin sınır içerisinde ve sınır ötesinde medikal anlamda mesleki bilgi ve becerileri ile yeterli kalitede çalışmalarının yanı sıra etik ilkelere riayet etmeleri de son derece önemlidir. İnsan yalnızca insan olduğu için insana yaraşır şekilde muamele görmelidir. Mültecilerin hizmet aldıkları sağlık üniteleri ile ilgili yapılan araştırmalarda ücretsiz verilen sağlık hizmetleriyle yaşam kalitelerinde bir iyileşmenin söz konusu olduğu fakat nonetik davranışlar hususunda belli başlı sorunların olduğu ortaya konulmuştur. Bu bağlamda sunulan hizmetlerde etik kriterlere uygun davranışların önemi ortaya çıkmaktadır.

REFERENCES

References: 

1. http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/10/151008_
multeciler_saglik) Erişim Tarihi: 10.11. 2016
2. İncil (2012), Kitab-ı Mukaddes Yayınları: İstanbul
3. Kuran-ı Kerim(2014), Haz. Elmalı, H. , Dumlu, Ö. Ensar
Yayınevi, İstanbul
4. Tevrat(2011), “Eski Antlaşma”, Kitabı Mukaddes Yayınları,
İstanbul
5. Zebur (2013), “Mezmurlar”, Kitab-ı Mukaddes Şirketi, İstanbul

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com