You are here

Sağlık hakkı

Right to health

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.5455/sad.13-1489085317

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The right to health has found its place in social rights. In human rights classification, the right to health passes between second-generation rights and as positive status rights. Due to the importance of the right to health, many national and international documents have been falsified and secured. The right to health in my work is broadly considered. It also examines the place of the right to health i n national and international legislation.
Abstract (Original Language): 
Sağlık hakkı sosyal haklar içerisinde kendine yer bulmuştur. İnsan hakları sınıflandırmasında, sağlık hakkı ikinci kuşak haklar arasında ve pozitif statü hakkı olarak geçmektedir. Sağlık hakkı, önemi nedeniyle birçok ulusal ve uluslarası belgede tarif edilmiş ve güvence altına alınmıştır. Çalışmada sağlık hakkı geniş anlamda ele alınmaktadır. Ayrıca sağlık hakkının ulusal ve uluslararası mevzuattaki yeri incelen miştir.
FULL TEXT (PDF): 
46
50

REFERENCES

References: 

1. Aksoy, B. (2013). 14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Kongresi Bildiriler Kitabı. İstanbul: Türk- İş Yayınları, 839-
840.
2. Bozkurt, E. (2007). Sağlık Hukuku Kurultayı. Ankara.
3. Er, Ü. (2008). Sağlık Hukuku. Ankara: Savaş Yayınevi.
4. Erdoğan, M. (2011). İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, (İkinci
Baskı). Ankara: Orion Yayınevi, 25.
5. Ertan, İ.M. (2012). Uluslararası Boyutlarıyla Sağlık Hakkı.
(Birinci Baskı). İstanbul:Legal Yayıncılık.
6. Gemalmaz, M.S. (2007). Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun
Genel Teorisine Giriş. İstanbul: Legal Yayıncılık.
7. Gezgin, M.F. (2006). Hukukun Temel Kavramları.İstanbul.
8. Kaboğlu, İ. (1998). III.Tıbbi Etik Sempozyumu Bildirileri.
Ankara.
9. Kanadoğlu, K. (2015). Türk Anayasa Hukukunda Sağlık
Alanında Temel Haklar. TBB Dergisi. 119, 12.
10. Tacir, H. (2011). Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı.
(Birinci Baskı). İstanbul:On İki Levha Yayıncılık.
11. Tahmazoğlu Üzeltürk, S. (2012). Anayasa Hukuku Açısından
Sağlık Hakkı. (Birinci Baskı). İstanbul: Legal Yayıncılık.
12. Temiz, Ö. (2014). Türk Hukukunda Bir Temel Hak Olarak
Sağlık Hakkı. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1(69), 172.
13. Yılmaz, H. (2011). Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmanın
Kısıtlanması ve Kısıtlamanın Yargısal Denetimi. Ankara:
Seçkin Yayıncılık, 40.
14. İnternet: Bor Ekmekci, P.E. (2014). Tıp Etiği Açısından
Sağlık Hakkı ve Romanlar Üzerine Bir Çalışma (Doktora
Tezi, Ankara Üniversitesi, 2014) Web:https://tez.yok.gov.
tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden 16
Kasım 2016’da alınmıştır.
15. İnternet:Ertaş, T.(2012).Anayasa Hukukunda Sağlık
Hakkı ( Yüksek L isans
Tezi,Dokuz Eylül Üniversitesi, 2012). Web:https://tez.yok.
gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=1zw6GvYMeq
3 H f 6 H R - 3 U S 1 o wmT j 8 k g I 7 l F A m y 2 k 3 q G R a y O T i -
GZ94eLMqW2XM2JX adresinden 16 Kasım 2016’da
alınmıştır.
16. İnternet: T.C. Anayasası (1982). http:// www.tbmm.gov.
tr/anayasa.html adresinden 28 Aralık 2016’da alınmıştır.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com