You are here

Cerrahi sonrası ağrıda multimodal analjezi ve hemşirelik yaklaşımı

Multimodal analgesy and nursing approach in postoperative pain

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.5455/sad.13-1491818424

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Post-surgical pain is a common problem in patients. If pain is not treated after surgery, it may cause complications by acting on the systems and may become chronic. Multimodal analgesia is a method which is aims to use evidencebased practices for pain management, effective analgesia, minimizing the adverse effects of drugs, using safe and low-dose analgesia, early recovery, Early conversion of functions, early discharge. Pharmacological treatment is also supported by non-pharmacological methods in multimodal analgesia methods. Multimodal analgesia requires multidisciplinary team work. The nurses is also the most important member of this team and have important responsibilities in pain management. The purpose of this review, to take attention to multimodal analgesia and nursing approach which is one of the current approaches of post operative pain management. In addition this the number of studies performed by nurses or multidisciplinary team which include nurses about multimodal analgesia in the literature is very small. Studies show that nurses have effective role in multimodal analgesia approach. In this context, nurses should investigate current literature in pain management and evidence based applications, have knowledge about multimodal analgesia. This subject should be included in the training of the student nurses and in the in-service trainings and nurses should be aware of their duties and responsibilities in pain management and should make contributions to the literature.
Abstract (Original Language): 
Cerrahi sonrası ağrı, hastalarda yaygın olarak görülen önemli sorundur. Cerrahi sonrası ağrı tedavi edilmezse sistemler üzerine etki ederek komplikasyonlara yol açabilir ve kronikleşebilir. Multimodal analjezi, günümüzde kullanılan ağrıya yönelik kanıta dayalı uygulamaları kullanmayı, etkin analjezi sağlamayı, ilaçların istenmeyen etkilerini en aza indirmeyi, güvenli ve düşük dozlarda analjezik ilaç kullanmayı, erken iyileşmeyi, fonksiyonların erken dönüşünü, erken taburculuğu, hedefleyen bir kavramdır. Multimodal analjezide ayrıca farmakolojik tedavi, farmakolojik olmayan yöntemlerle de desteklenmektedir. Dolayısıyla multimodal analjezi yöntemi multidisipliner ekip çalışması gerektirmektedir. Hemşireler de bu ekibin en önemli üyesidir ve ağrı yönetiminde önemli sorumluluklara sahiptir. Bu derlemenin amacı, cerrahi sonrası ağrıya güncel yaklaşımlardan biri olan multimodal analjezi ve hemşirelik yaklaşımına dikkat çekmek olup, literatürde multimodal analjezi ile ilgili hemşirelerin yaptığı veya multidisipliner ekip çalışmasının içinde bulunduğu araştırma sayısı oldukça azdır. Yapılan çalışmalar, hemşirelerin multimodal analjezi yaklaşımında etkin bir role sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda hemşireler cerrahi sonrası ağrı yönetiminde güncel literatürü ve kanıta dayalı uygulamaları takip etmeli, multimodal analjezi hakkında bilgi sahibi olmalı, öğrenci hemşirelerin ve çalışan hemşirelerin eğitiminde bu konuya yer verilmeli, hemşireler ağrıya yönetimi konusunda görev ve sorumlulukları açısından bilinçlendirilmeli ve literatüre katkı sağlayacak çalışmalar yapmalıdırlar.

REFERENCES

References: 

1. Goldberg D, Mcgees (2011). “Pain As A Global Public Health
Priority,” BMC Public Health, 11:770,. 2-5
2. Potter S, Perry H(2013). “ Fundamentals Of Nursing”. Eight
Edition., Canada: Elsevier, 962-996.
3. Eti Aslan F (2006). Ağrı Epidemiyolojisi. “Ağrı Doğası ve
Kontrolü” İstanbul: Avrupa Tıp Kitapçılık, 159-190
4. Apfelbaum J, Chen C, Mehta S, Gan T. (2003). “Postoperative
Pain Experience: Results From A National Survey Suggest
Postoperative Pain Continues To Be Undermanaged,”
Anesth Analg, 97,. 534-40
5. Poqatzi-Zahn E, Zahn P, Brennan T (2007) “Postoperative
Pain--Clinical İmplications Of Basic Research,” Best Pract
Res Clin Anaesthesio, 21:1, 3-13,
6. . Samina İ, Khurram S, Faraz S. (2012). “Observational
Study To Assess The Effectiveness Of Postoperative Pain
Management Of Patients Undergoing Elective Cesarean
Section,” . J Anaesthesiol Clin Pharmacol. Mar-Jan Cilt
28:1. 36-40.
7. Özer S, Akyürek B, Başbakkal Z (2006), “Hemşirelerin Ağrı
İle İlgili Bilgi,Davranış ve Klinik Karar Verme Yeteneklerinin
İncelenmesi.,” Ağrı, Cilt 18:4, 37-42.
8. Bozkurt M, Yılmazlar A, Bilgen Ö (2009). “Total Diz
Artroplastisi Sonrası İntravenöz ve Epidural Hasta Kontrollü
Analjezi Tekniklerinin Ameliyat Sonrası Ağrı ve Diz
Rehabilitasyonu Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması,” Eklem
Hastalık Cerrahisi. 2,64-70
9. Murray AA, Retief FW (2016). “Acute postoperative pain
in 1 231 patients at a developing country referral hospital:
incidence and risk factors.” Southern African Journal of
Anaesthesia and Analgesia, 22:1, 19-24
10. de Menezes Couceiro, T. C., Valença, M. M., Lima, L. C.,
de Menezes, T. C., & Raposo, M. C. F. (2009). “Prevalence
and influence of gender, age, and type of surgery on
postoperative pain.” Brazilian Journal of Anesthesiology,
59(3), 314-320.
11. Acar K, Acar H,. Demir F, Eti Aslan F(2016). “Cerrahi Sonrası
Ağrı İnsidansı ve Analjezik Kullanım Miktarının Belirlenmesi,”
Acu Sağlık Bil Derg, 2, 85-91.
12. Özer N, Bölükbaşı N(2001). “Postoperatif Dönemdeki
Hastaların Ağrıyı Tanımlamaları ve Ağrılı Hastalara Yönelik
Girişimlerinin İncelenmesi.,” Atatürk Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu Dergisi, 4:1, 7-17
13. Chou R, Gordon D, de Leon-Casasola O ve et a (2016).
“Management of Postoperative Pain: A Clinical Practice
Guideline From the American Pain Society, the American
Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, and
the American Society of Anesthesiologists’ Committee
on Regional Anesthesia, Executive,” Committee, and
Administrative Council,The Journal of Pain, 17:2, 131-157.
14. Yarkan Uysal H, Acar H, Kaya A, Ceyhan A. (2013).
“Postoperatif Ağrı Tedavisinde Uygulanan Hasta-Kontrollü
Analjezi Yöntemlerinin Retrospektif İncelemesi.,” Journal Of
Clinical And Experimental Investigations., 4:2, 160.
15. Lewis S, Dirksen S, Heitkemper M, Bucher (2014.” Medical
Surgical Nursing Assesment And Management Of Clinical
Problems”. Ninth Edition., Canada: Elsevier Mosby, 114-139.
16. Çöçel L, Bacaksız B, Ovayolu N (2008). “Ağrı Tedavisinde
Hemşirenin Rolü.,” Gaziantep Tıp Dergisi, 14, 53-58.
17. Çakar Turhan K(2008) “Postoperatif Ağrı Tedavisi,” Türkiye
Klinikleri J. Anest Reanim. Special Topics, 1:3,177-122.
18. Karadakovan A, Eti Aslan F (2010). “Dahili ve Cerrahi
Hastalıklarda Bakım.” Nobel Kitabevi, Adana. 137-158.
19. Macrae W (2008). “Chronic post-surgical pain: 10 years on,”
Br J Anaesth , 101, 77-86.
20. Gerbershagen H, Aduckathil S, van Vijck A, et al (2013).
“Pain Intensity on the First Day after Surgery A Prospective
Cohort Study Comparing 179 Surgical Procedures,”
Anesthesiology,118,. 934-944.
21. Zeitz K, McCutcheon H (2002).” Policies that drive the
nursing practice of postoperative observations.” Int J Nurs
Stud;39(8):831-9
22. Eşer İ, Khorshid L, Gürol Aslan G (2008). “Hemşire ve
hekimlerin ağrılı hastaya yaklaşımlarına ilişkin hastaların
görüşmelerinin incelenmesi,” Ege Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu Dergisi, 24:1, 1-14.
23. Joshi G (2005). “Multimodal Analgesia Techniques and
Postoperative Rehabilitation,” Anesthesiology Clinics of
North America, 23, 185-202.
24. Suchani R, Frey K (1997). “Multimodal Analgesia Approach
to Posroperative Pain Management in Ambulatory Surgey,”
Techniques in Regional Anesthesai and Pain Management,
1: 2, 79-87.
25. Buvanendran A, Kroin J (2009). “Multimodal analgesia
for controlling acute postoperative pain,” Curr Opin
Anesthesiol, 22, 588-593
26. Sullivian D, Lyons M, Montgomery R, Quinlan-Colwell A
(2016). “ Exploring Opioid-Sparing Multimodal Analgesia
Options in Trauma: A Nursing Perspective.” J Trauma Nurs.
23:6, 361–375
27. Gutstein HB, Akil H. Opioid analgesics. In: Hardman JG,
Limbird LE, Gilman AG, editors. “Goodman & Gilman’s the
pharmacological basis of therapeutics.” 10th ed. New York:
McGraw-Hill; 2001. p. 569-619.
28. Yeğin A, Erdoğan A, Hadimioğlu N (2005). “Toraks
Cerrahisinde Ameliyat Sonrası Analjezi. “Türk Göğüs Kalp
Damar Cer Derg 13:4, 418-425
29. Akkaya T. Özkan D (2009).” Cerrahi Sonrası Kronik Ağrı.”
Ağrı 21:1,1-9.
30. Manworren RCB (2015). “Multimodal Pain Management and
the Future of a Personalized Medicine Approach to Pain”.
AORN J, 101:3, 307-318.
31. Ay F, Ecevit Alpar Ş (2010). “Postoperatif ağrı ve hemşirelik
uygulamaları.” Ağrı, 22(1):21-29.
32. Carpenito-Moyet LJ. Çeviri Ed. Erdemir F. (2005). “Hemşirelik
Tanıları El Kitabı.” Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. 306-307
33. Akyolcu N, Aksoy G, Kanan N.(2011). “Cerrahi Hemşireliği
Uygulama Rehberi.” İstanbul Tıp Kitabevi,İstanbul. 43-49.
34. Erek Kazan E (2011). “Soğuk Uygulamalar ve Hemşirelik
Bakımı.” Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 73-82.
35. Erden S, Şenol Çelik S. (2013).” Torakotomi Sonrası Ağrı Ve
Analjezi Yöntemlerinin Kullanılmasında Hemşirenin Rolü.”
Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 2:123, 11-24.
36. Özdemir N, Enön S. (2001).” Postoperatif Pulmoner
Komplikasyonlar” Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 49:4,
514-51.
37. Racz G, Noe CE. (2012). “Pain Management - Current Issues
And Opinions”, Intech, 177-210 .
38. Krenzischek, D. A., Dunwoody, C. J., Polomano, R. C., &
Rathmell, J. P. (2008). “Pharmacotherapy for acute pain:
implications for practice.” Pain Management Nursing, 9(1),
22-32.
39. Dunwoody, C. J., Krenzischek, D. A., Pasero, C., Rathmell,
J. P., & Polomano, R. C. (2008). “Assessment, physiological
monitoring, and consequences of inadequately treated
acute pain. “ Journal of PeriAnesthesia Nursing, 23(1),
S15-S27.
40. Donahue, R. E., Bradbury, G. R., Zychowicz, M. E., & Muckler,
V. C. (2017). “Multimodal Perioperative Analgesia Regimen
to Improve Patient Outcomes After Total Knee Arthroplasty:
Health Care Acad J ● 2017 ● Vol 4 ● Issue 2 95
Senyuz ve Kocasli : Multimodal analgesy and nursing approach
A Multidisciplinary Quality Improvement Project.” Journal
of PeriAnesthesia Nursing.
41. Perdreau, A., & Joudet, T. (2015). “Efficacy of multimodal
analgesia injection combined with corticosteroids
after arthroscopic rotator cuff repair.” Orthopaedics &
Traumatology: Surgery & Research, 101(8), S337-S345.
42. Wang, H., Li, S., Liang, N., Liu, W., Liu, H., & Liu, H. (2017).
“Postoperative pain experiences in Chinese adult patients
after thoracotomy and video assisted thoracic surgery.”
Journal of Clinical Nursing.
43. Newton-Brown E, Fitzgerald L, Mitra B (2014). “Audit
improves Emergency Department triage, assessment, multimodal
analgesia and nerve block use in the management
of pain in older people with neck of femur fracture.”
Australasian Emergency Nursing Journal 17, 176—183
44. Nash R (2013). “Patient Comfort and Multimodal Analgesia:
Efects of Preoperative Ibuprofen.” Gardner-Webb University
School of Nursing, Doctorate of Nursing Practice, Nursing
Theses and Capstone
45. Projects.1-32,Chow K, Chan J (2015). “Pain knowledge and
attitudes of nursing students: a literature review.,” Nurse
Educ. Today, 35, 366–37.
46. Mackintosh-Franklin C (2017). “Pain: A content review
of undergraduate pre-registration nurse education in the
United Kingdom,” Nurse Education Today, 48, 84-89.
47. Dirimeşe E, Kardaş Özdemir F, Akgün Şahin Z (2016).
“Hemşirelik Öğrencilerinin Ağrı Yönetimine İlişkin Bilgi
Düzeyleri, Kültürel Farkındalıkları ve Yeterlilikleri,”
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5:3, 1-6.
48. Yılmaz M, . Gürler H (2011). “Hastaların Ameliyat Sonrası
Yaşadıkları Ağrıya Yönelik Hemşirelik Yaklaşımları: Hasta
Görüşleri. “ Ağrı Dergisi, 23:2, 71-79.
49. Twycross A (2007). “What is the impact of theoretical
knowledge on children’s nurses’ postoperative pain
management practices? An exploratory study.,” Nurse Educ.
Today , 27, 697–707.
50. İnan N, Akın Takmaz S, İltar S, Yazıcı I, Başar H (2009). “Total
Kalça Protezi Operasyonlarında İki Multimodal Analjezi
Yönteminin Etkinliği.” Ağrı 21:2, 69-74.
51. Georgy E. E., Carr E. C., Breen A. C. (2011). “Met Or Matched
Expectations: What Accounts For A Successful Back Pain
Consultation In Primary Care?” Health Expectations, 16(2),
143–154

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com