You are here

BARAJ DOLGULARINDA KULLANILAN DOĞAL MALZEMENİN SEÇİM KRİTERLERİ VE LİMİT AŞIMININ DOĞURACAĞI TEHLİKELER

PREFERENCE CRITERIONS OF DAM FILL MATERIALS AND RISKS OF EXCEEDING LIMITS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, the limit values for the laboratory test results for construction materials to be used at dams have been researched. The consequences of exceeding certain limits have been explained in terms of dam safety. Effects of characteristics of materials at dams have been researched.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada barajlarda kullanılacak doğal malzemeler üzerinde yapılan laboratuar deneyleri sonucunda elde edilen değerler için kullanılan ve tavsiye edilen limitler araştırılmıştır. Limit değerlerin aşılmasının baraj güvenliği açısından ne gibi sonuçlara neden olduğu açıklanmıştır. Malzemenin belirlenen bu özelliklerinin barajlarda nasıl bir rol oynadığı araştırılmıştır.

REFERENCES

References: 

[1] BAYKAN, N.O., SAF, B., Barajların Yıpranma ve
Elden Çıkma Nedenleri ile Güvenlik Sınamaları, 1.
Ulusal Barajlar ve HES Sempozyumu, DSİ Genel
Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı,
Sayfa 395-401, Ankara, 2004
[2] AGRAWAL, Y.C., Soil Properties and Their
Influence on Design of Dams, Jaipur India
http://www.rajirrigation.gov.in/6guidelines_soil_pro
p.htm
[3] SUNGUR, T., Su Yapıları Cilt – I Baraj ve Göletler
, DSİ Basımevi, Ankara, 1993
[4] DSİ, Jeoteknik Etüd Şartnamesi, DSİ Genel
Müdürlüğü, Ankara, 1996
[5] WASTİ, Y., ERGUN, U., Zeminlerin Şişme
Davranışı, Dolgu Barajlar Yönünden Zemin
Mekaniği Semineri, DSİ Genel Müdürlüğü TAKK
Dairesi Başkanlığı, Sayfa 11:1-17, Adana, 1985
[6] DSİ, Barajlara ait Teknik Şartname, DSİ Genel
Müdürlüğü, Ankara, 1993
[7] EİE, Barajlar ve Hidroelektrik Santralların Dizaynı,
http://www.eie.gov.tr
[8] BİLGİ, V., Toprak ve Kaya Dolgu Barajların
Projelen. Kriterleri, DSİ Gen Müd, Ankara, 1990
[9] AÇIKGÖZ, İ., Doğal Yapı Malzemesi
Çalışmalarında Laboratuvardan İstenecek Deneyler,
Yerbilimcilerin Jeoteknik Semineri, Sayfa 135-158,
DSİ Genel Müdürlüğü, Ankara, 2000
[10]ÖZGÜLER, E., Doğal Yapı Gereçleri Etütleri, DSİ
Müh İlişkin Su İşleri Eğitim Semineri, Ankara, 2004
[11]USBR, Design of Small Dams, United States
Department of Interior Bureau of Reclamation,
Denver Colorado, 1987 http://www.usbr.gov
[12]USBR, Earth Manual, Part 1, United States
Department of Interior Bureau of Reclamation,
Denver Colorado, 1998 http://www.usbr.gov
[13]TOSUN, H., Baraj Mühendisliğinde Genel
Tanımlamalar ve Tasarım Esasları, DSİ Müh. İlişkin
Su İşleri Eğitim Semineri, Ankara, 2004
[14]TOSUN, H., Dolgu Barajlar İçin Filtre Kriterleri ve
Yeni Bir Filtre Deneyi, Dolgu Barajlar Yönünden
Zemin Mekaniği Prob Sempozyumu, DSİ Genel
Müdürlüğü Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol
Dairesi Başkanlığı, Sayfa 521-535, İZMİR, 1993
[15]TURFAN, M., TOSUN, H., ARSLAN, A., Toprak
Dolgu Barajlar Açısından Dispersif Kil Zeminlerin
Yarattığı Prob ve Müh Çözümleri, Dolgu Barajlar
Yönünden Zemin Mek Prob Semp, DSİ Gen Müd
TAKK Dairesi Başk, Sayfa 147-161, İZMİR, 1993
[16]ERGUN, U., Gövde Filtreleri Hakkında Bir Not,
Dolgu Barajlar Yönünden Zemin Mekaniği
Semineri, DSİ Genel Müdürlüğü TAKK Dairesi
Başkanlığı, Sayfa 25:1-8, Adana, 1985
[17]GÜRBÜZ, A., Filtreler, Baraj ve Gölet
Projelendirme Semineri, DSİ Genel Müdürlüğü
Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı, Bursa, 1995
[18]ODTÜ, Küçük Toprak Barajların Planlama,
Projelendirme, İnşaat ve İşletme Esasları", Toprak
Su Genel Müdürlüğü, ODTÜ, Ankara, 1967
[19]AKÇALI, E., Dolgu Barajlarda Kullanılan Doğal
Malzemenin Seçim Kriterlerinin İncelenmesi,
Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği Anabilim dalı, Sakar ya, 2005

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com