You are here

BAFA GÖLÜ’NDEKİ TOPLU BALIK ÖLÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A RESEARCH FOR MASSIVE FISH KILLS IN LAKE BAFA (TURKEY)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
As there were massive fish kills in Lake Bafa which is a lagoon situated in Southwestern Turkey in October, 2006, water and fish samples were taken from the region. Water samples were analysed physicochemically, toxicologically and microbiologically and fish samples were subjected to toxicological analysis. The analyses of lake water revealed on oxygen value of approximately 5.0 mg/L, salinity 16.2 ‰, nitrogen from ammonia 0.1 mg/L, nitrogen nitrite 0.013 mg/L, and total organic carbon 13 mg/L. Total coliform count was 1100 MPN/100 ml and faecal coliform count was 28 MPN/100 ml. There was no detection of any pesticide residues in fish and water samples. Massive fish kills are thought to be due to the decrease in water quality.
Abstract (Original Language): 
Türkiye’nin Güney Batısında yer alan ve bir lagün gölü olan Bafa Gölü’nde 2006 yılı Ekim ayında toplu balık ölümleri görülmesi üzerine bölgeden su ve balık örnekleri alınmıştır. Alınan su örnekleri fizikokimyasal, toksikolojik ve mikrobiyolojik yönlerden, balık örnekleri ise toksikolojik yönden incelenmiştir. Göl suyunun yapılan analizleri sonucunda oksijen değeri yaklaşık 5.0 mg/L, tuzluluk ‰16.2, amonyak azotu 0.1 mg/L, nitrit azotu 0.013 mg/L, toplam organik karbon 13.4 mg/L, toplam koliform 1100 EMS/100 ml, fekal koliform 28 EMS/100 ml olarak saptanmıştır. Su ve balık örneklerinin yapılan toksikolojik analizlerinde pestisit kalıntısı tespit edilmemiştir. Toplu balık ölümlerinin su kalitesinde görülen bozulmadan kaynaklandığı düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

1. Cirik, S., Cirik, Ş. (1995). Limnoloji, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 21, Bornova, İzmir.
2. Sarı, H.M., Balık, S., Bilecenoğlu, M., Türe, G. (1999). Recent change in the fish fauna of Lake Bafa, Aegean region of Turkey, Zoology in the Middle East, 18: 67-76.
3. Müllenhoff, M., Handl, M., Knipping, M., Brückner, H. (2004). The evolution of Lake Bafa (Western Turkey) – Sedimentological, microfaunal and palynological results, Coastline Reports, 1: 55-66.
4. Knipping, M., Müllenhoff, M., Brückner, H. (2008). Human induced landscape changes around Bafa Gölü (western Turkey), Veget Hist Archaeobot, 17: 365-380.
5. Kuru, M., Balık, S., Ustaoğlu, M.R., Ünlü, E., Taşkavak, E., Gül, A., Yılmaz, M., Sarı, H.M., Küçük, F., Kutrup, B., Hamalosmanoğlu, M. (2001). Türkiye’de Bulunan Sulak Alanların Ramsar Sözleşmesi Balık Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi, Proje Kesin Raporu, 55-58.
6. Edmondson, J. (1991). Environment and Fish Health Water Quality for Aquaculture, Training Course on Disease Diognosis and Prevention, MEDRAP II Field Document 91/8: 11-41.
7. Knudsen, M. (1901). Hydrographical Tables Copenhagen, G.E.C. Gad, 63 pp.
8. Gaudette, H.E., Flight, W.R., Toner, L., Folger, W. (1974). An inexpensive titration method for determination of organic carbon in recent sediments, Journal of Sedimentary Petrology, 44(1): 249-253.
9. Makovi, C.M., McMahon, B.M., (1994). Pesticide Analytical Manual, Volume 1: Multiresidue Methods, 3rd. ed, U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, Washington DC.
10. Donovan, T.J., Gallacher, S., Andrews, N.J., Greenwood, M., Graham, J., Russell, J.E., Roberts, D., Lee, R. (1998). Modification of the Standard Method Used in the United Kingdom for Counting Escherichia coli in Bivalve Molluscs, Communicable Disease and Public Health, 1(3): 188-196.
11. Arai, S. (1987). Eel culture in Greece, FAO Project Reports S5407/E.
12. Egemen, Ö. (2006). Su Kalitesi, 4. Baskı, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayın No: 14, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir.
13. Lugg, A. (2000). Fish Kills in New South Wales, NSW Department of Primary Industries.
14. Turgutcan, B. (1957). Bafa Gölü, Balık ve Balıkçılık, 5(11): 19-22.
15. Artüz, M.I. (1958). Bafa Gölü’nde Balıkçılık Araştırmaları, Balık ve Balıkçılık, 6(1): 2-9.
16. Geldiay, R., Kocataş, A., Katağan, T. (1977). Bafa Gölü’nün Peracarida ve Eucarida (Crustacea, Malacostraca) Türleri Hakkında, Ege Üniversitesi Fen Fak. Dergisi, Seri B, 1(4): 311-318.
17. Yaramaz, Ö., Balık, S., Ustaoğlu, M.R. (1988). Etude des paramètres physico-chimiques et des sels nutritifs dans le lac de Bafa (Aydin, Turquie), Rapp. Comm. İnt. Mer. Médit., 31(2), 76.
18. Kasparek, M. (1988). Bafasee, Natur und Geschichte in der Türkishen Ägäis, Heidelberg, 174 p.
19.Cirik, S., Metin, C., Cirik, Ş. (1989). Bafa Gölü Planktonik Algleri ve Mevsimsel Değişimleri, Çukurova Üniversitesi V. Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi Tebliğleri, 06.05.1989, Adana, 604-613.
20. Svobodova, Z., Lloyd, R., Machova, J., Vykusova, B. (1993). Water Quality and Fish Health, EIFAC Tecnical Paper 54, Rome.
21. Arda, M., Seçer, S., Sarıeyyüpoğlu, M. (2005). Balık Hastalıkları, II. Baskı, Medisan Yayın Serisi 61, Ankara.
22. Kroupova, H., Machova, J., Svobodova, Z. (2005). Nitrite influence on fish: a review, Veterinarni Medicina, 11: 461-471.
23. Svobodová, Z., Máchová, J., Poleszczuk, G., Hůda, J., Hamáčková, J., Kroupová, H. (2005). Nitrite Poisoning of Fish in Aquaculture Facilities with Water-recirculating Systems, Acta Veterinaria Brunensis, 74: 129-137.
24. Anonymous (2004). Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı resmi gazete.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com