You are here

YAHUDİ İMAN ESASLARI

Articles of Faith in Judaism

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Judaism does not have a system of creeds which binds its adherents like Christianity or Islam have. From time to time, some articles of faith in Judaism were composed by Jewish thinkers. Although the articles of faith determined by Moshe ben Maimon(d.1204) were accepted by most Jewish people, there are also some Jewish thinkers who are against this idea because they think that this attempt is contrary to the nature of Judaism. This paper focuses onthe articles of faith in Judaism and the reasons as to why they were determined in the history of Jewish thought.
Abstract (Original Language): 
Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da olduğu gibi her dönem için bütün müntesiplerini bağlayan iman esasları sistemine sahip olmamıştır. Dönem dönem Yahudi düşünürler tarafından muhtelif iman esasları oluşturma girişimleri olmuştur. Bunlardan özellikle Moşe ben Meymun (ö. 1204) tarafından tesis edilen iman esasları sistemi Yahudiler arasında genel kabul görmüş olsa da, böyle bir girişimin Yahudi dininin özüne aykırı olduğu düşüncesinden hareketle bu tasnife karşı çıkan düşünürler de olagelmiştir. Elinizdeki çalışmada Yahudi düşüncesi tarihinde oluşturulmuş iman esaslarına ve bunların oluşturulma sebeplerine yer verilecektir.

REFERENCES

References: 

Abrahams, Israel, “Articles of Faith”, Judaism, London: Constable Company Ltd.,
1921, ss. 23-39.
Abravanel, Isaac, Principles of Faith (Rosh Amanah), çev. Menachem Kellner, London:
Associsted University Presses, 1982.
Albo, Joseph, Sefer ha-Ikkarim, Philadelphia: The Jewish Publication Society of
America, 1929.
Arslantaş, Nuh, İslam Toplumunda Yahudiler, İstanbul: İz Yayıncılık, 2008.
―――, İslam Dünyasında İktisadi ve İlmi Hayatta Yahudiler, İstanbul: MÜİF Vakfı Yay.,
2009.
―――, İslam Dünyasında Sâmirîler, İstanbul: İz Yayıncılık, 2010.
Avneri, Zvi, “Shemariah ben Elijah ben Jacob”, Encyclopedia Judica, ed. Fred Skolnik,
New York: Thomson Gale, (2. Baskı), 2007, XVIII, 457.
Aykıt, Dursun Ali, Hıristiyanlığın Öncüsü İskenderiyeli Philo, İstanbul: Kitabevi Yay.,
2011.
Bayer, Bathja, “Yigdal”, Encyclopedia Judaica, ed. Fred Skolnik, New York: Thomson
Gale, (2. Baskı), 2007, XXI, 373-4.
al-Fajjûmî, Sa’adja b. Jûsuf, Kitab al-Amânât wa’l-Itiqâdât, ed. S. Landauer, Leinden:
Brill, 1880.
al-Fayyumi, Nathanael ibn, The Bustan al-Uqul, ed. David Levine, New York: The
Colombia University Press, 1908.
Guttmann, Julius, Philosophies of Judaism: A History of Jewish Philosophy from Biblical
Times to Franz Rozenzweig, New York: Shocken Books, 1964.
ha-Levi, Abraham ben Daud, Sefer ha-Emunah ha-Ramah, çev. Şlomo ibn Lavi,
Yeruşelayim: Hemovil, 1966/7.
Ibn Paquda, Bahya ben Joseph, The Book of Direction to the Duties of the Heart, çev.
Menahem Mansoor vdğ., London: Routledge & Kegan Paul, 1973.
Ibn Paqūda, Bachya ibn Jōsēf, al-hidāja ‘ilā farā’id al-qulūb, ed. A.S. Yahuda, Leiden:
Brill, 1907/12.
İbn Meymun, Mûsâ, Delâletü’l-Hâirîn, tahk. Hüseyin Atay, Ankara: AÜİF Yay., 1974.
Kamesar, Adam, The Cambridge Companion to Philo, Cambridge: Cambridge
University Press, 2009.
Kellner, Menachem, Must A Jew Believe Anything?, Oxford: Littmann Library of
Jewish Civiliation, 2006, 2. Baskı.
―――, Dogma in Medieval Jewish Thought: from Maimonides to Abravanel, Oxford:
Oxford University Press, 1986.
―――, “Rabbi Shimon ben Zemah Duran on the Principles of Judaism: ‘Ohev
Mishpat’ Chapters VIII and IX”, Proceedings of the American Academiy for
Jewish Research, Vol. 48 (1981), s. 231-265.
Kiener, Ronald C., “Jewish Isma’ilism in Twelfth Century Yemen: R. Nethanel ben al-
Fayyûmî”, JQR, New Series, Vol. 74, No. 3 (Jan., 1984), ss. 249-266.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com