You are here

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR AT ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İŞ İLE İLGİLİ STRES KAYNAKLARI KARŞILAŞTIRILMASI

THE COMPARISON OF THE SOURCES OF WORK-RELATED STRESS OF THE TOP MANAGERS AT THE PUBLIC AND PRIVATE SECTOR

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to compare the sources of stress of the top managers who are employed in public and private sector. A total of 100 top managers participated in this study. 50 of them are from public sector (Ministry of Finance, Prime Ministry, Council of Foreign Commerce and Treasury, Ministry of Internal Affairs), and 50 of them are employed in private sector. Top managers in private sector mostly marked “Inequality in evaluation of the personnel “ as the highest stress producing factor. The second was “Inability to get what is deserved .The third was “Hardship of work” , and the next was “Obligation to do the expected work in short time”, and “Conscientious responsibility of making decisions” .Top managers in private sector marked “The differences of political view between colleagues” as a less important factor of stress which is followed by “Obligation to obey the rules that colleagues have put” ,”Boredom of work” “Transportation to work” and “Mismatch of work and personality : When considered in itself, the average points of the top managers in public sector, the most marked items as stress producing factors were “Inequality in evaluation of the personnel” ,”Inadequate use of abilities at work”; “Inability to get what is deserved”; “Little opportunity of promotion”; “Insufficiency of Authority” .On the other hand, they marked “Disagreement with the subordinates”; “Differences of Political Ideas between Colleagues”, “Incompatibility between Colleagues”, “Physical conditions in the Workplace” and “Transportation to Work” as the least stress producing factors.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı kamu ve özel sektörde görev yapan yöneticilerin stres kaynaklarını karşılaştırmaktır. Bu çalışmaya 100 üst düzey yönetici katılmıştır. Bu yöneticilerin 50 tanesi kamu sektöründe ( Maliye Bakanlığı,, Başbakanlık,Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı), 50 tanesi ise özel sektörde çalışmaktadır. Özel sektördeki üst düzey yöneticiler en yüksek stres yaratan faktör olarak “personel değerlendirmesinde adaletsizlikler olmasını” ifade etmişlerdir. Sonra sırasıyla “çalışmalarının karşılığını alamama”, “ iş yükünün ağır olması”, “beklenen işleri çok kısa sürede yapma zorunluluğu” ve “ verilen kararların yarattığı vicdani sorumluluk” maddelerini stres yaratan faktörler olarak belirtmişlerdir. Özel sektör tepe yöneticileri en az stres yaratıcı faktör olarak “ iş arkadaşları ile politik görüş farklılığı” maddesini, sonra sırasıyla “ meslekdaşların koyduğu kurallara uyma zorunluluğu”, “ işin sıkıcı olması”, “işe ulaşım” ve “iş ile kişilik arasında uyumsuzluk bulunması” maddelerini belirtmişlerdir. Kamu sektöründeki tepe yöneticilerinin ortalamalarına sadece kendi grubu içerisinde bakıldığında, en fazla olarak “personel değerlendirmede adaletsizlikler olması” maddesini daha sonra sırasıyla “ yeteneklerin yapılan işte tam olarak kullanılmaması”, “çalışmaların karşılığını alamama”, “yükselme olanaklarının az olması”, “yetkilerin yetersiz olması” olarak belirttikleri görülmektedir. Bunun yanısıra kamu sektöründeki tepe yöneticileri “astlarla anlaşmazlığın”, sonra sırasıyla “iş arkadaşları ile politik görüş farklılığı”, “ iş arkadaşları ile geçimsizlik”, “ iş ortamının fiziksel şartları” ve “ işe ulaşımın” en az stres yaratıcı faktörler olduğunu belirtmişlerdir.
18-31