You are here

TÜRKİYE’DE E-TİCARET İŞLEM HACMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BİR MODEL ÖNERİSİ

EXPLORING THE FACTORS EFFECTING e-COMMERCE VOLUME OF TURKEY: A MODEL PROPOSAL

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Internet has transformed the earth into a small village. As one of the opportunities it offers, e-commerce has made paradigm shift in the traditional commerce concept which is constrained by time and location limits. Many entrepreneurs in the world have started to apply e-commerce models to fulfill this opportunity and gain competitive advantage. Turkish entrepreneurs have followed this trend closely. In recent years we have seen that e-commerce transactions volume is increasing very fast in Turkey. We think that there are some nationwide variables, such as GDP per Capita, inflation rate, number of Internet users, global economical crises and existence of legal arrangements supporting e-commerce, effecting this development in e-commerce transactions volume. In this study we try to investigate the effects of these factors, which are defined as independent variables, on e-commerce using a multiple linear regression model and interpret the findings.
Abstract (Original Language): 
İnternet dünyayı küçük bir köy kadar kolay ulaşılabilir hâle getirmiştir. Sağladığı fırsatlardan sadece biri olan e-Ticaret insanoğlunun alışageldiği zaman ve mekan tahdidine bağlı işleyen geleneksel ticaret kavramında paradigma değişimine sebep olmuştur. Dünya üzerindeki birçok girişimci bu fırsatı değerlendirmek ve daha iyi rekabet edebilmek için e-ticaret iş modellerini uygulamaya başlamış, ülkemizdeki e-Ticaret uygulamaları da bu trendi yakından takip etmiştir. Bu çalışmada son yıllarda Türkiye’de hızlı bir biçimde artan e-Ticaret işlem hacmini, etkilediğini değerlendirdiğimiz İnternet kullanıcı sayısı, Kişi Başı GSYH, enflasyon, e-ticareti destekleyen yasal mevzuat değişikliği, ekonomik kriz gibi faktörler ortaya konmuştur. Söz konusu faktörlerin bağımsız değişken olarak tanımlandığı bir çoklu doğrusal regresyon modeli oluşturulmuş, eticaret İşlem Hacmi üzerindeki etkileri açıklanmaya çalışılmış ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır.

REFERENCES

References: 

Achar, A, 2000. Concerns about India's new IT Bill, Telecommunications-
International Edition, 34(8):15.
Altıntaş, M.H., Altıntaş, F.Ç. ve Tokol,T., 2006. E-Ticaret Engellerinin ETicaret
kullanma Eğilimine Etkisi: Türkiye'deki ihracatçı KOBİ'ler
Üzerinde Ampirik Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dergisi, 61 (4): 37-58
BKM, 2011, e-Ticaret İşlemleri, http://www.bkm.com.tr/istatistik/
sanal_pos_ile_yapilan_eticaret_islemleri.asp, Erişim Tarihi:
02.05.2011).
Boyes W. ve Melvin, M., 2009. Fundamentals of Economics, 4th Ed.,
Houghton Mifflin Company, USA.
Caselli, F., ve Coleman,W. J. II., 2001. Cross-country technology diffusion:
The case of computers. American Economic Review, 91(2):328–335.
TÜREN-GÖKMEN-TOKMAK
69
Coşkun, N., 2004. Elektronik Ticaretin Gelişiminde Temel Dinamikler ve
Gelişimi Önündeki Engeller, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 13(2): 243-258
Çakır, H. ve Topçu, H., 2005. Bir İletişim Dili Olarak İnternet, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2):71-96.
Çeştepe, H. 2003. Elektronik Ticaretin Ticari ve Mali Etkileri: Dünya ve
Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1): 47-62
Dinler, Z., 2007. İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa.
Ersoy, Z., 1999. Elektronik Ticaret ve Ticaret Noktaları, İGEME Yayını.
Gibbs, J., Kraemer, K.L. ve Dedrick, J., 2003. Environment and Policy
Factors Shaping Global E-Commerce Diffusion: A Cross-Country
Comparison, The Information Society, 19 (1): 5-18.
Greene, W. H., 1997. Ekonometric Analysis, Prentice-Hall, New Jersey.
Gujaratı, D. N., 1999. Temel Ekonometri, (Çevirenler: Ümit Şenesen,
Gülay Günlük Şenesen), İstanbul: Literatür Yayıncılık.
ITU, 2010. The World in 2010 ICT (Information and Communication
Technology) Facts and Figures, The International
Telecommunication Union http://www.itu.int/ITU-D/ict/material/Facts
Figures2010.pdf, Erişim Tarihi: 22.02.2011).
IWS, 2010a. Internet World Stats: The Internet Big Picture: World Internet
Users and Population Stats, http://www.internetworldstats.com/
stats.htm, Erişim Tarihi: 11.03.2011).
IWS, 2010b, Internet World Stats: Usage and Population Statistics-Turkey,
http://www.internetworldstats.com/euro/tr.htm, Erişim Tarihi:
11.03.2011).
IWS, 2010c. Internet Usage in Europe: Internet User Statistics & Population
for 53 European Countries and Regions, http://www.internetworldstats
.com/stats4.htm, Erişim Tarihi: 04.03.2011.
İGEME, 2011, Elektronik Ticaret: e-Ticaret nedir?, İhracatı Geliştirme
Etüd Merkezi, http://www.igeme.org.tr/bilkay/section-bk-etic.cfm, Erişim
Tarihi: 09.05.2011.
İyiler, Z., 2009, Elektronik Ticaret ve Pazarlama: İhracatta İnternet Zamanı,
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Ankara, http://www.igeme.org.tr/
bilkay/assets/eticaret. pdf, Erişim Tarihi: 09.05.2011.
Jehangir, M., Dominic, P.D.D.,Naseebullah ve Khan A., 2011, Towards
Digital Economy: The Development of ICT and E-Commerce in
Malaysia, Modern Applied Science, 5(2): 171-178.
Kalaycı, C., 2004. Elektronik Ticaret ve Muhtemel Ekonomik Etkileri,
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
13(1): 1-18.
TÜREN-GÖKMEN-TOKMAK
70
Kshetri, N. ve Dholakia, N., 2005, E-Commerce Patterns in South Asia: A
Look Beyond Economics, Journal of Asia-Pacific Business, 6(3): 63 -
79.
Laudon, K. C. ve Laudon, J. P., 2010. Management Information
Systems, Managing the Digital Firm, 11th Ed. Pearson.
Özdemir, F.B., Törenli, N. ve Kıyan, Z., 2010. Türkiye-Avrupa Birliği Dış
Ticaret İlişkileri Açısından E-Ticaret Modeli ve Düzenleyici Rejim-Yapı,
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 9 (2):117-143.
Özel, C., 2002. Bilişim-İnternet Suçları. http://www.hukukcu.com/bilimsel/
kitaplar/bilisiminternet_suclari.htm, Erişim Tarihi: 16.05.2011).
Palacios, J.,2003. The Development of E-Commerce in Mexico: A
Business-Led Passing Boom or a Step Toward the Emergence of a
Digital Economy?, The Information Society, 19(1): 69-79.
Resmi Gazete, 2005. 5237 sayılı Yeni TCK’nin 243, 244, 245 ve 246’ncı
Md.leri 12.10.2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olup, 31.3.2005
tarih ve 5328 sayılı yasanın Geçici 1. maddesiyle, yukarıda bahsedilen
maddelerin esas kanun metninde “1 Nisan 2005” olan yürürlüğe giriş
tarihi “1 Haziran 2005” olarak değiştirilmiştir.
Saatçioğlu, C., 2005. Yeni Ekonomi ve Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkisi,
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(1):151-165.
Seyidoğlu, H.,2006. İktisat Bilimin Temelleri, Güzem Can Yayınları,
İstanbul.
Sumita, U. ve Yoshii, J., 2010. Enhancement of e-commerce via mobile
accesses to the Internet, Electronic Commerce Research and
Applications, 9(3): 217-227.
TUİK, 2010. Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması,
Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, Sayı: 195, 24 Kasım 2010.
Tutar, F., Kocabay, M. ve Kılınç, N. , 2007. Turizm sektöründe e-Ticaret
uygulamaları: Nevşehir örneği, Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF
Dergisi, Sayı 12 Yıl 9: 196-206.
Türkmen, B. ve Songür, N., 2010. KOBİ’lerde E-Ticaret Kullanımına Yönelik
Bir Araştırma: OSTİM Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 23: 231-242.
Waldrop, M., 2008, DARPA and the Internet Revolution, DARPA: 50Years
of Bringing the Gap, DARPA (Defense Advanced Research Project
Agency) Faircount LLC
Weixin, Y., 2006. Factors affecting e-commerce diffusion in China in the
21st century, International Journal of Electronic Business, 4 (2):
162-176.
Wolverton, T. 2002. Despite law, few people use e-signatures. CNET
News.com,(http://news.cnet.com/2100-1017-884544.html, 03.05.2011).
TÜREN-GÖKMEN-TOKMAK
71
Wong, P. K., 2003. Global and National Factors Affecting E-Commerce
Diffusion in Sİngapore, The Information Society, 19: 19-32.
Yelkikalan, N., Kavaklıoğlu, S. ve Altın, E., 2011. Yeni Ekonomi’de Ticaret
Anlayışı: E-Ticaret ve kitapix.com, Bilgi Ekonomisi, Ocak: 439-452,
http://beykon.org/foto2010/35.pdf, ErişimTarihi:10.05.2011).
Şekil 6.1
1970’de
ARPANET

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com