You are here

Üniversite-Sanayi-Devlet İşbirliğinin Sağlayıcısı Olarak Teknoparklar ve Teknoloji Transferi İşbirliklerinde Mevcut Durum

Technoparks as University-Industry-Government Cooperation Provider and the Status of Technology Transfer Cooperations

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Technoparks are the fields marked as the solutions to enhance technology transfer related collaboration among University-Industry-Government Cooperation. It is accepted that interior cooperations in technoparks are regarded as the main method in transferring the needed technology for the firms that aim to have an advance technology infrastructure and an ability to produce original products. However, the answer to the question whether it is enough for a firm locating itself to transfer technology in technopark. In this research, the cooperations towards the technology transfer of the defense industry companies located in METU Technopark and Bilkent Cyberpark, Turkey’s most developed Technoparks, were analyzed and searched for an answer to the question “What is the Level of Technopark Defense Industry Firms’ Collaboration towards technology transfer?” “The Collaboration Frequency Survey” was adminestered to 104 administrators in 45 defense industry companies located in both technoparks in order to find out the application levels towards technology transfer and the data were analysized through statistical processes. The study found that collaboration applications of the advanced technology on defense industry companies in the two most developed technoparks of Turkey were low.
Abstract (Original Language): 
Teknoparklar teknoloji transferine (TT) dönük Üniversite-Sanayi-Devlet iş birliğini arttırmak için çözüm olarak gösterilen alanlardır. Bu genel kabul ile ileri teknoloji altyapısı ve özgün ürün geliştirebilme becerisi hedefleyen firmalar için teknopark içi iş birlikleri, ihtiyaç duyulan teknolojilerinin transferinde asıl yöntem olarak düşünülmektedir. Fakat teknoloji transferi için sadece teknoparka yerleşmenin yeterli olup olmadığı sorusunun cevabı önemlidir. Bu araştırmada, Türkiye’nin en büyük teknoparklarından olan ODTÜ Teknopark ve Bilkent Cyberpark’a yerleşmiş savunma sanayi firmalarının teknoloji transferine dönük iş birliklerinin durumu analiz edilmiş ve “Teknopark Savunma Firmalarının Teknoloji Transferine Dönük İş Birliği Ne Seviyededir?” sorusuna cevap aranmıştır. Her iki teknoparkta bulunan 45 savunma sanayi firmasından 104 yöneticiye teknoloji transferine dönük uygulama seviyelerini ortaya koymak için geliştirilen “iş birliği sıklık ölçeği” uygulanmış ve tanımlayıcı istatiksel analizler ile birtakım bulgulara ulaşılmıştır. Türkiye’nin en gelişmiş sayılabilecek iki teknoparkında bulunan ve sektörü itibarıyla ileri teknoloji edinmeye odaklı savunma sanayi firmalarının, teknoloji transferinde temel mekanizmalardan biri olan işbirliği uygulamalarının düşük olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Akbulut, U. (2007). ODTÜ Teknokent, Üniversite Savunma Sanayi
İşbirliği, ODTÜ Seminer Notları, Ankara.
Almeida, A., Santos, C. ve Silva, M.R. (2010). Science and technologic
parks in regional ınnovation systems: The case of follower regions.
Universitetet I Agder The 5th International Seminar on Regional
Innovation Policies, 14-15 October.
Altan, S. (2000). Teknoparklar; dünya uygulamaları ve Türkiye örneği, T.C.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Ekonomik Kalkınma ve Büyüme
Uzmanlık Tezi, Ankara.
Altay, T.A. (2004). Sektörel Teknolojik Durum Değerlendirmesi Modeli.
Teknoloji. Ankara: TMMOB 50 Yıl Yayınları.
Ansal, H. (2004). Geçmiş ve Gelecekte Ekonomik Gelişmede Teknolojinin
Rolü. Teknoloji, Ankara: TMMOB 50 Yıl Yayınları..
Baktır, E. (2006). Mühendislikte Tasarım, ODTÜ Mezunlar Derneği
Mühendislik Tasarım Çalışma Grubu, ODTÜ Mezunlar Derneği
Yayınları: Ankara.
Betz, F. (2010). Teknolojik Yenilik Yönetimi, Ankara: TÜBİTAK Yayınları.
BSTB. (2011). Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. 26 Ekim 2011’de
http://www.sanayi.gov.tr/ adresinden alınmıştır.
Canice, M.V., Chen, R. ve Daniels, J.D. (2003). Managing International
Technology Transfer Risk: A Case Analysis of U.S. HighSavunma
Bilimleri Dergisi, Mayıs 2011, Cilt 10, Sayı 1, 58-79. 76
Technology Firms in Asia., The Journal of high Technology
Management Research, 14: 171-187.
Cyberpark (2011). 26 Ekim 2011’de http://www.cyberpark.com.tr/tr/
adresinden alınmıştır.
Conti, A. ve Galue, P. (2011). Is the US Outperforming Europe in
University Technology Licensing? A New Perspective on the Europe
Paradox. Research Policy, 40: 123-135.
Çetindamar, D. ve Günsel A. (2009). Teknolojik yetenek kapasitesinin
değerlendirilmesi; nedir ve nasıl uygulanır, technical report,
http://research.sabanciuniv.edu/13806/ adresinden alınmıştır.
DDK, (2009). T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu; Araştırma
ve İnceleme Raporu: 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi İle Uygulamada Ortaya
Çıkan Sorunların Çözümüne İlişkin Öneri Geliştirilmesi, Ankara.
Durgut M., Arıkan C., Akyos M. ve Göker A. (2003). Ulusal inovasyon
sistemi, kavramsal çerçeve, türkiye incelemesi ve ülke örnekleri,
TÜSİAD-T/2003/10/362.
Erkan, H., ve Erkan C. (2008). Bilgi bazlı yenilikçi gelişme stratejisi
bağlamında türkiye’nin kurumsal dönüşüm ihtiyacı. Bilgi Ekonomisi
ve Yönetim Dergisi, 3(1): 53-66.
Eroğlu, T. Z. (2002). Teknoloji Yönetimi, Teknoparklar ve Teknoparklarla
ilgili görüş ve beklentiler üzerine bir araştırma, (Yüksek Lisans
Tezi), Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Etzkowitz, H. (1989). Enterepreneurial science in the academy: A case of
the transformation of norms. Social Problems, 36: 14-29.
Göker, A. (2002). Üniversite-Sanayi İşbirliği (I), CBT,
http://www.inovasyon.org./htlm/cbt/AYK.CBTD45.htm adresinden
alınmıştır.
Görkemli, H.N. (2011). Bölgesel Kalkınmada Teknoparklar. Konya: Çizgi
Kitapevi Yayınları.
Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 7. Basım, Ankara:3A
Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
Karacasulu, N. (2004). Uluslararası teknoloji transfer süreci ve yöntemleri,
http://www.econturk.org/dtm5.htm adresinden alınmıştır.
Kiper M. (2004). Teknoloji transfer mekanizmaları ve bu kapsamda
Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ankara: TMMDB 50 Yıl Yayınları.
Lin, J.L., Fang, S.C., Fang, S.R. ve Tsai, F.S., 2009. Network
Embeddedness and Technology Transfer Performance in R&D
Consortia in Taiwa. Technovation, 29: 763-774.
Metutech (2011). http://www.metutech.metu.edu.tr adresinden alınmıştır.
77 Ali KILIÇ – Ümit AYVAZ
MSB (2011). http://www.msb.gov.tr/birimler/ssdi/html/ssdiddernekler.htm
adresinden alınmıştır.
Netwalley (2011). http://www.netvalley.com/svhistory.html, adresinden
alınmıştır.
Parker, L. (1992). Industry-University Collaboration in Developed and
Developing Countries. Education and Emnpoyment Division,
Population and Human Resources Department, The World Bank.
Ramanathan, K. A. (2000). Taxonomy of ınternational technology transfer
modes. Proceedings of the Third International Conference on
Operations and Quantitative Management, Sydney, 17-20 December.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Resmi İnternet Sayfası.
http://www.sanayi.gov.tr/NewsDetails.aspx?newsID=1401&lng=tr;
adresinden alınmıştır.
Sayın, E. (2000). Teknoloji yönetimi seminer notları, ODTÜ Sürekli Eğitim
Merkezi ve Dadaexpert, Ankara.
Şimşek, H., Kişioğlu, Y. ve Özkan, A. (2007). Üniversite-Sanayi
işbirliğinde yerel kalkınma yaklaşımı, USİS 2007 Üniversite-Sanayi
İşbirliği Sempozyumu, Sakarya, 295-303.
TTGV, (2010). Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Önemli Bir Araç: Teknoloji
Transfer Arayüzleri. Ankara: İşkur Matbaacılık.
UKSPA, (2008). http://www.ukspa.org.uk/about_ukspa/history_of_ukspa/
adresinden alınmıştır.
TUBİTAK, (2011). Türkiye Bilim Teknoloji Araştırmalar Kurumu,
http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=1&sid=472&pid=468
adresinden alınmıştır.
Yalçıner, A. Y. (2007). Üniversite-Sanayi İşbirliği: Beklentiler, Sorunlar ve
Fırsatlar. USİS 2007 Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu,
Sakarya, 336-345.
Zaim, M. (2000). Türk Savunma Sanayinin 2023 Vizyonu, Savunma Sanayi
Sempozyumu, SSM.
Zahra, S. ve George, G. (2002). Absorptive capacity: A review,
reconceptualization, and extension. Academy of Management
Review, 2(27):185-203.
Ziylan, A. (2003). Savunma sanayinin özelliği ve milli ana yüklenicilik.
Cumhuriyet Bilim Teknik, 02 Ağustos 2003.
Savunma Bilimleri Dergisi, Mayıs 2011, Cilt 10, Sayı 1, 58-79. 78
İşbirliği Sıklık Ölçeği Ek A
1. Firmanızın teknopark uygulamaları içerisinde teknoloji transferi için plan ve
uygulamaları vardır. (Yönetim-Organizasyon )
2. Firmanızın teknopark uygulamaları içerisinde teknoloji transfer fırsatlarını
araştırmak, uygulamalar gerçekleştirmek için ayırdığı kaynaklar (finansal, insan,
tesis) vardır.( Kaynak Tahsisi)
3. Firmanız tarafından üniversite öğrencilerine staj ve yarı zamanlı iş imkanı
sağlanmaktadır.
4. Firmanız tarafından belirlenen ihtiyaç alanlarında üniversite ile ortak tez
çalışmaları yürütülmektedir.
5. Firmanız tarafından ihtiyaç alanlarınıza dönük alanlarda üniversitede yapılan
Y.Lisans ve Doktora çalışmalarına mali destek sağlanmaktadır.
6. Firmanız tarafından üniversitede ihtiyaç alanlarınıza dönük alanlarda yapılan tez
çalışmalarına teknik danışmanlık, veri, malzeme ve diğer benzer destekler
sağlanmaktadır.
7. Firmanız tarafından üniversite’ye ARGE projeleri verilmektedir.
8. Üniversiteyle ortak ARGE projeleri yürütülmektedir.
9. Yürüttüğünüz ARGE projelerinde üniversiteden danışmanlık desteği alınmaktadır.
10. Yürüttüğünüz ARGE projelerinde üniversite’de görevli akademisyenler tam
zamanlı ve yarı zamanlı olarak çalışmaktadırlar.
11. ARGE projelerinizde üniversite alt yapı (laboratuar, kütüphane vb) ve
ekipmanlarından faydalanılmaktadır.
12. Üniversite ARGE sonuçlarından transfer sözleşmeleri yoluyla faydalanılmaktadır.
13. Üniversite ile ortak bilimsel yayın çıkartılmaktadır
14. Üniversite tarafından yürütülen ARGE projelerine araştırmacı desteği
sağlanmaktadır.
15. Teknopark içerisindeki diğer firmalar ile fonu kendi kaynaklarınıza dayanan ortak
ARGE projeleri yürütülmektedir.
79 Ali KILIÇ – Ümit AYVAZ
16. Teknopark içerisindeki diğer firmalar ile kamu kurumları için ortak ARGE
projeleri yürütülmektedir.
17. Teknopark içerisindeki diğer firmalar ile kamu destekli (TEYDEB, SANTEZ,
TTGV, vb) ortak ARGE projeleri yürütülmektedir.
18. Teknopark içerisindeki diğer firmalar ile ARGE faaliyetlerine yönelik olarak ortak
yayınlar yapılmaktadır.
19. Teknopark içerisindeki diğer firmalar ile ortak ARGE projeleri dışında da
araştırmacı desteği karşılıklı olarak sürdürülmektedir.
20. Teknopark içerisindeki diğer firmaların alt yapı (laboratuar, ekipman vb)
imkanlarından ortak ARGE projeleri dışında da faydalanılmaktadır.
21. Firmanız tarafından Kamu Araştırma Kurumlarının bilim insanı ve araştırma alt
yapı imkanlarından faydalanılmaktadır.
22. Kamu ihtiyaç makamı ile ihtiyaç bildiriminden nihai ürüne kadar yeterli bir iş
birliği ve koordinasyon sürdürülmektedir.
23. Firmanız tarafından teknopark alt yapı imkanları kullanılarak ulusal ve uluslar
arası iletişim platformları ve ağ yapılara üye olunmaktadır.
24. Firmanızca teknopark yönetici şirketi tarafından organize edilen teknoloji
transferine yönelik inceleme gezileri, fuarlar, sergiler ve konferans gibi
uygulamalara katılınılmaktadır.
Açık Uçlu Soru: Mevcut teknopark sisteminin teknoloji transfer uygulamalarına dönük
faaliyetleri hakkında görüş ve önerileriniz varsa buraya yazabilirsiniz:

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com