You are here

SAVUNMA KURULUŞLAR İÇİN PROJE DEĞERLENDİRME & SEÇİM METODOLOJİSİ

PROJECT EVALUATION & SELECTION METHODOLOGY FOR THE DEFENCE ORGANIZATIONS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Project evaluation and selection decision process attracts large area of interest among the academicians and practitioners. It is also critical for the defence organizations. The decline in the defence budget causes an increasing pressure to justify the project selection processes. This study intends to introduce an alternative approach for the project evaluation and selection process for the defence organizations. Since defence organizations find less and less resources, they need to invent more meticulous ways to select best of the best projects to improve their competitive positions. Suggested methodology includes two models. Self evaluation model basically creates incentives for the stakeholders to maximize the value of their own projects and is used to determine their own weights for each criterion. Cross-rating model will be used to determine the weights of each criterion without harming the maximum value attained by the evaluator project and increasing the overall value of the other projects more than hundred. The utilization of the suggested methodology resulted increasing consensus among the stakeholders and lead to a better ranking for the available projects.
Abstract (Original Language): 
Proje değerlendirme ve seçim yöntemleri yönetim biliminde önemli bir yer tutmuş ve tutmaya devam etmektir. Kıt kaynakların etkin ve verimli bir şekilde organizasyonların amaç ve faaliyetlerini destekleyecek tarzda kullanımı, organizasyonların peformanslarını ve rekabet güçlerini etkileyen temel unsurlardandır. Savunma kurum ve kuruluşlarında proje değerlendirme ve seçim yöntemleri özel bir önem arzetmektedir. Özellikle Türkiye’de, reel bazda daralan savunma tedarik kaynakları, Milli Savunmayı sekteye uğratmadan Savunma organizasyonları tarafından kıt kaynakların optimum kullanımını gerekli kılmaktadır. Milli Savunma için tahsis edilmiş kaynaklardan azami pay almak için girişimde bulunan savunma organizasyonları, kendi projelerini savunmak ve bunların Milli Savunmaya olan katkılarını somut bir şekilde ortaya koymak durumundadırlar. Tahsis edilen kaynaklar sınırlı, ancak ihtiyaçlar fazlaolduğu durumlarda kurumlar arasında oluşabilecek rekabetin önüne geçerek, müşterek amaç ve hedeflere göre değerlendirme ve seçim yapılabilmesi arzu edilmektedir. Teklif edilen proje değerlendirme ve seçim metodoloji ile esnek değişken ağırlık uygulaması sayesinde, herbir proje diğer projeleri kendisi için en uygun koşullarda değerlendirmektedir. Bu metodoloji sayesinde, herbir projenin kendi alacağı önceliklendirme değerini maksimize eden değişken ağırlıkları belirlenmekte ve bu ağırlık değerleri kullanılarak hesaplanan diğer projelerin önceliklendirme değerleri kıyaslanmaktadır. Böylece proje seçiminde oluşabilecek kurumlar arası çatışmaların ve uyumsuzlukların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.