You are here

U TİPİ MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİ İÇİN 0-1 TAM SAYILI PROGRAMLAMA MODELİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, a new binary integer programming model based on the Urban’s (1998) model for the U type assembly line balancing problem is developed. The model is compared with the Urban’s (1998) model, which is unique study in the literature, on several test problems in respect of the numbers of variables and iterations, and finally the model results are discussed.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede, U tipi montaj hatlarının dengelenmesi problemi için Urban (1998)’ın modeline dayanan yeni bir 0-1 tam sayılı programlama modeli geliştirilmiştir. Model literatürdeki tek çalışma olan Urban (1998)’ın tam sayılı programlama modeliyle değişken ve iterasyon sayıları bakımından örnek test problemleri üzerinde mukayese edilmiş ve model sonuçları tartışılmıştır.