You are here

MAYIN TARLASI OLUŞTURMA PROBLEMİNE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
At battlefield minefield planning is in commanders’ responsibility. While planning many factors must be kept in view. The problem is a very complex global integer optimisation problem that has many variables. So that genetic algorithm which was one of the random search algortihms was used to solve the problem. While programming genetic algorithm Matlab 6.1 program and its Geatbx toolbox was used. At the end of the study an alternative model that supplies the same efficiency as traditional methods with lower cost is suggested
Abstract (Original Language): 
Muharebe esnasında mayın tarlası planlaması komutanın sorumluluğundadır. Bu planlama için pek çok faktörün göz önüne alınması gereklidir. Mevcut problem son derece karmaşık bir yapıya sahip, çok fazla sayıda değişken bulunan tamsayılı global optimizasyon problemidir. Bu nedenle problemin çözümünde rastgele arama tekniklerden genetik algoritma kullanılmıştır. Genetik algoritma programının kullanıldığı modelin oluşturulmasında Matlab 6.1 paket programı ve Geatbx yardımcı programı kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonunda geleneksel mayın tarlası döşeme yöntemlerinde sağlanan etkinliği daha düşük maliyetle sağlayabilen alternatif bir model önerilmiştir.