You are here

BİLİŞİM SUÇLARI VE BİLİŞİM SUÇU BİLİNCİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The development about computers and communication technologies are accepted as a important revolution for the history of mankind. But, informatics technologies have been principal factor and increased their importance while participated in “information society”, and many problems have raised with the usage of new technologies. As has been the other cases and fields which human is in; new types of crimes and criminals have come to light, criminals have began to use new technologies to commit crimes. Crimes committed in cyber space have been called “cyber crime” and “high tech crime”. Police and Gendarme have given precedence to cyber crime. So, the mentioned forces have been as fast as criminal to compete with them, and reorganized their system, and established solidarity with each other and developed new method to overcome all difficulties. In this survey, the definition and classification of cyber crime have been made, and national, international research have been examined, and the efforts of police and gendarme have been observed. Furthermore, a questionnaire was made at Ankara Province Gendarme Headquarter. By applying the questionnaire, the thought of information level of the unit’s staff about computer, internet, cyber crimes and the laws about cyber crimes has been measured. The results of research at Ankara Province Gendarme Headquarter are; The Gendarme Staff think that their knowledge is “intermediate” level about computers and “little” about internet, cyber crimes and laws about cyber crimes; that is why their knowledge level about cyber crime is insufficient and they have to be educated about these subjects; the more knowledge level of Gendarme Staff about computer and internet is increased, the more knowledge level of gendarme staff about cyber crime is increased. However The Gendarme has studies on cyber crime and infrastructure about it, it is thought that it will be insufficient in the future if they don’t reorganize themselves about cyber crimes.
Abstract (Original Language): 
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler günümüzde insanlık tarihi açısından önemli bir devrim olarak kabul edilmektedir. Fakat bilgi toplumuna geçişte başlıca etken olan bilişim teknolojilerinin toplumsal yaşama etkin bir şekilde girmesi ve öneminin giderek artmasıyla birtakım sorunlar yaşanmıştır. İnsanın bulunduğu her alanda olduğu gibi bu alanda da yeni suç tipleri ortaya çıkmış, suçlular teknolojinin getirdiği yenilik ve kolaylıkları kullanmaya başlamışlardır. Siber ortamda işlenen bu suçlar; “siber suçlar”, “bilişim suçları” veya “yüksek teknoloji suçları” olarak anılmaktadır. Bilişim suçları, Polis ve Jandarmanın da öncelikli gündemi haline gelmiştir. Suçluların teknolojik gelişmeleri kullanarak kazandıkları hızı, kolluk kuvvetleri de yapacakları teknolojik yapılanma, iş birliği ve geliştirecekleri yeni çalışma sistemleri ile bir an önce kazanma yoluna gitmişlerdir. Bu araştırmada; bilişim suçlarının tanımı, tasnifi, uluslar arası alanda ve Türkiye’de yapılan çalışmalar ve kolluk kuvvetlerinin konuyla ilgili çalışmaları konularında inceleme ve araştırma yapılmıştır. Ayrıca, Ankara İl Jandarma Komutanlığında konuyla ilgili anket uygulanmıştır. Anket ile Jandarma rütbelilerinin bilgisayar, internet, bilişim suçları ve ilgili mevzuat konusundaki bilgi seviyeleri konusundaki düşünceleri ölçülmüştür. Yapılan alan araştırması sonucunda Jandarma rütbelileri; bilgisayar konusunda bilgilerinin “orta” seviyede, internet, bilişim suçları ve bilişim suçlarıyla ilgili mevzuat konusunda bilgilerinin “az” olduğunu düşündükleri; konuyla adlî kolluk personeli olarak ilgilenen Türk Jandarmasının bilişim suçları konusunu yeteri kadar bilmediği ve eğitilmesi gerektiği; Jandarma rütbelilerinin internet ve bilgisayar konusunda eğitim seviyesi arttıkça bilişim suçları bilgi seviyesinin arttığı; Jandarmada bilişim suçları ile ilgili teşkilâtlanma çalışmaları olmasına rağmen bunların gelişen suçlar karşısında yetersiz kalacağı ve daha teferruatlı teşkilâtlanma ihtiyacı olduğu sonuçları bulunmuştur.