You are here

LOJİSTİK RAPORLAŞMA KOMUTANA BİR KARAR DESTEĞİ SAĞLAR MI? “BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PERSPEKTİFİNE AİT BİR ARAŞTIRMA”

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Logistics, however, recalled with a component of any operation in war, has been valid from the early ages of the mankind and has a meaning of managing survival by a combination of sources. Although, there have been many definitions for logistics, one of the most common for the military is the interpretation that is concentrated on a series of logistics areas of operation and in its most comprehensive sense, the aspects of military operations which deals and also starts with design and concludes with medical and health service support. Basically, logistics is the science of planning and carrying out the movement and maintenance of forces. In business logistics, any hardship can be accomplished by rapid decisions but in a multinational environment, where allied countries as well as countries involved in other international organizations or none are key players, decision-making process is required to have a consensus which series of meetings and sessions would sometimes bring no solution but a waste of time. In spite of the fact that classes of supply, maintenance procedures and logistics reporting mechanisms may vary in each country, the most important logistics enabler in this rapid changing environment has been thought to bring national methods to a standard level of application to enhance interoperability and provide a wider utilization amongst members. Hence, logistics reporting played a vital role in reporting and gained a mission-tailored effectiveness in any operations. This paper would discuss the process of standardization of logistics reporting as well as the activation and stages to reach a team effort in a multinational environment. A descriptive analysis and explanations would have highlighted of having quick responses when the data has been collected accurately and timely manner. In the text, logistics management tools and information systems to create best practices would also be introduced by coordination and cooperation of data exchange.
Abstract (Original Language): 
Her ne kadar, lojistik, savaşta herhangi bir harekâtın bir bileşeni olarak anımsanmakta ise de, insanlığın ilk zamanlarından itibaren geçerli olmuş ve kaynakların bir bileşimi ile hayatta kalma anlamına sahiptir. Lojistiğin birçok tanımı olmasına rağmen, askerî anlamda en genel olanı, tasarımdan başlayarak tıp ve sıhhi hizmet desteğine kadar devam eden ve harekâta ait lojistik sahaların bir dizisine yoğunlaşmış tanımdır. Temelde, lojistik kuvvetleri intikal ettirme, bakımını sürdürme ve planlama bilimidir. İşletme lojistiğinde, herhangi bir zorluk hızlı kararlarla aşılabilmektedir. Fakat, birbirleri ile ittifak içinde olan ülkler olduğu kadar, diğer uluslararası organizasyonlara üye olan ve hiç üye olmayan ülkelerin de kilit oyuncular olduğu çok uluslu bir çevrede, karar verme süreci bazen zamanın boşa harcanmasından başka bir şey olmayan bir dizi oturum ve toplantıların olduğu bir konsensüsün olmasını gerekli kılar. İkmal maddelerinin sınıfları, bakım yöntemleri ve lojistik raporlaşma mekanizmaları her ülkede değişmekle beraber, hızla değişmekte olan bir ortamdaki en önemli lojistik destek sağlayıcının; millî yöntemlerin, iç uyumu artırmada uygulamanın standart bir seviyeye getirilmesi ve böylelikle ülkeler arasında daha geniş bir kullanım sağlaması düşünülmektedir. Bundan dolayı, lojistik raporlaşma; rapor alışverişinde hayati bir rol oynamış ve herhangi bir harekâtta göreve yönelik etkinliği sağlamıştır. Bu makale, lojistik raporlaşmanın bir standardizasyon sürecini faal duruma geçirmesini ve bir takım gayretine ulaşmada basamakları ele almaktadır. Tanımlayıcı bir analiz ve açıklamalar, verilerin zamanında ve doğru olarak toplandığı takdirde süratli cevaplar alındığını vurgulamaktadır. Metinde, en iyi uygulamaları yaratan lojistik yönetim araçları ve bilgi sistemleri de veri değişimi üzerindeki koordinasyon ve işbirliği ile tanıtılmaktadır.