You are here

LEASİNGİN ALTERNATİF BİR TEDARİK YÖNTEMİ OLARAK SAVUNMA TEDARİKİNDE KULLANILMASININ ÖRNEK BİR UYGULAMA İLE İNCELENMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
With increasing needs, decreasing resources and developing technologies the procurement of needs so that it can support maximum utility gains importance. In this scope leasing is an important tool to meet investments. Particularly in the companies having financial difficulties leasing is used commonly for the purposes to meet the investments. As written and used in international literature leasing word means “renting” or “hiring”. In Turkey as used in conceptual leasing is used in application as financial leasing which is a kind of leasing. Leasing is a method to provide the use of an asset without purchasing it. Companies can finance the use of an asset without using existing resources. By this way existing financing sources are conserved and can be used for other purposes. In this paper firstly the meaning of leasing, the application areas in the world and in Turkey are determined; then the use of leasing in the procurement of defense of the Turkish Army Forces is discussed. The purpose of this paper is to study the use of the leasing in defense procurement with a practice as an example.
Abstract (Original Language): 
Artan ihtiyaçlar, azalan kaynaklar ve gelişen teknolojiler doğrultusunda ihtiyaçların maksimum faydayı sağlayacak şekilde tedariki önem kazanmaktadır. Bu çerçevede leasing yatırım ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir araçtır. Leasing özellikle finansal açıdan çok rahat olmayan kuruluşlar tarafından yatırım ihtiyaçlarını karşılamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Uluslararası literatürde yazıldığı ve kullanıldığı gibi leasing sözcüğü “kiralama” anlamına gelmektedir. Türkiye’de kavramsal olarak “leasing” sözcüğü kullanıldığı gibi uygulama olarak leasingin bir türü olan “finansal kiralama” kullanılmaktadır. Leasing bir varlığı satın almadan kullanımını sağlayan bir metottur. İşletmeler mevcut kaynaklarını kullanmadan bir varlığın kullanımını finanse edebilirler. Böylece mevcut finansal kaynaklar korunabilir ve başka amaçlar için kullanılabilir. Bu çalışmada öncelikle leasingin ne olduğu, dünyadaki ve Türkiye’deki uygulama alanları belirlenmiş, müteakiben TSK savunma tedarikinde uygulanabilirliği tartışılmıştır. Bu çalışmanın amacı leasingin savunma tedarikinde kullanılmasını örnek bir uygulama ile incelemektir.