You are here

ALMANYA VE TÜRKİYE’DEKİ YEREL YÖNETİMLERE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ

A COMPARATIVE VIEW OF LOCAL ADMINISTRATIONS IN GERMANY AND TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, it is examined that the local administrations of Germany, one of the important members of the European Union, and Turkey a candidate having a bid to join to this Union. The aim of this study to compare with the local administrations of Germany and Turkey. İt is being put forward with selected important comparison criteria about the local management strucures of this two states. It is accepted that the local administrations will be the most imporatant public organizations in next century. And it is assumed that countries with adequate and effective local management stucture can more easily solve a number of management problems.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Avrupa Birliği’nin en önemli üyelerinden biri olan Almanya ile bu birliğe katılmak isteyen Türkiye’nin yerel yönetimleri incelenmektedir. Çalışmanın amacı bu iki ülkenin yerel yönetimlerini karşılaştırmaktır. Seçilen önemli karşılaştırma kriterleri ile bu iki ülkenin yerel yönetim yapıları ortaya konulmaktadır. Yerel yönetimlerin gelecek yüzyılın en önemli kamu örgütleri olacağı kabul edilmektedir. Yeterli ve etkin bir yerel yönetim yapısına sahip olan ülkelerin birçok yönetim sorununu daha kolaylıkla çözebileceği varsayılmaktadır.

REFERENCES

References: 

AKIN, Özden, 2004. Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri. Ankara: A.Ü.SBF
Yayınları.
AYKAÇ, Burhan, İSBİR, G.Eyüp, TORTOP, Nuri, 2007. Yönetim Bilimi.
Ankara: Nobel Yayınları.
CAN, İsmail, 2004. Almanya’da Devletin Yapısı ve Vergi Sisteminin
Anayasal Temelleri. Maliye Dergisi, Sayı:145, http://portal1.sgb.gov.tr
/calismalar /yayinlar /md/md145 /ismailcan.pdf (Erişim tarihi: 21 Eylül
2009)
ÇELİK, Abdullah, AYKANAT, Şuayip, 2007. Komünlerin (Belediyelerin)
Ortaya Çıkışı ve İşlevleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,
www.esosder.org ISSN:1304–0278 Güz–2007 C.6 (Erişim tarihi: 10
Ağustos 2009)
DESTATİS; www.destatis.de, Economic and Financial Data for Germany,
(Erişim tarihi: 15 Eylül 2009).
ERYILMAZ, Bilal, 2005. Kamu Yönetimi. İstanbul: Erkam Matbaası.
GÜNEŞ
164
GÖZLER, Kemal, 2006. İdare Hukukuna Giriş. Bursa: Ekin Kitabevi.
GÜLER, Birgül Ayman (Editör).1999. Belediye Personel Sistemi. Ankara:
TODAİE Yayınları no:294.
GÜLER, Birgül Ayman, 1992. Yerel Yönetimler: Liberal Açıklamalara
Eleştirel Yaklaşım. Ankara: TODAİE Yayınları.
GÜLER, Birgül Ayman, 2009. Kamu Personeli İstihdamı,http://80.251.40.59
/ politics. ankara. edu.tr/ bguler/ pp/pers-3istihdamsonn.ppt (Erişim tarihi:
15 Ekim 2009).
İMF; İnternational Monetary Fund, Goverment Finance Statistics Yearbook
2003, www.imf.org (Erişim tarihi: 18 Eylül 2009).
KARAER, Tacettin,1990. Federal Almanya’da Yerel Yönetimler, İller ve
Belediyeler Dergisi, Ankara: Cilt:46(442):507–527.
KELEŞ, Ruşen, 2000. Yerinden Yönetim ve Siyaset. İstanbul: Cem
Yayınevi.
KELLER, Arno, 2005. Belediyelerin Yerel Gelişmedeki Rolü: Almanya
Örneği. İstanbul Politikalar Merkezi Yayınları, http: //ipc.
sabanciuniv. edu /tr /ArastirmaAlanlari/documents/ ArnoKeller.pdf,
(Erişim tarihi: 08 Eylül 2009).
KENT, Bülent, 2006. Almanya’da Belediyeler Üzerinde Vesayet Denetimi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:8(1):123–142,
http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/dergi 8–1 / pdf / kent5. pdf (Erişim
tarihi: 17 Eylül 2009).
KİNGDOM, John,1991. Government and Politics in Britain. Cambridge:
Policy Press.
MAHALLİ İDARELER; http://www.mahalli idareler.gov.tr/ Mahalli/ Istatistik
.aspx (Erişim tarihi: 17 Ağustos 2009).
MENGİ, Ayşegül Kaplan,1997. Federal Almanya’da Yerel Yönetimler.
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:6(4):93–112.
MUHASEBAT; www.muhasebat.gov.tr (Erişim tarihi: 12 Eylül 2009)
ÖZDEMİR, Biltekin,1991.Merkezi İdare ile Mahalli İdareler Arasındaki
İlişkiler. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, http: //www. sgb.gov.tr/
Publications/Yerel%20Y%C3%B6netimlerde%20Mali%20Reform%20Ar
ay%C4%B1%C5%9Flar%C4%B1.pdf (Erişim tarihi: 10 Ekim 2009).
TATSACHEN-UEBER-DEUTSCHLAND; http:// www. tatsachen- ueberdeutschland.
de / tr/ inhaltsseiten- home (Erişim tarihi: 25 Ağustos 2009).
TÜİK; http://www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi: 02 Şubat 2010).
ULUSOY, Ahmet; AKDEMİR, Tekin, 2005. Mahalli İdareler. Ankara:
Seçkin Yayıncılık.
ULUSOY, Ahmet; AKDEMİR, Tekin, 2009. Yerel Yönetimler ve Mali
Özerklik: Türk ve OECD Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi, Balıkesir
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 12(21):259–287.
UZUN, Şentürk, 2003. Federal Almanya Yönetim Sistemi. İçişleri
Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi Yayınları, http:// www.arem.
gov.tr/proje/ yonetim/ Dunyada_Kamu_yon/almanya.pdf (Erişim tarihi: 13
Ekim 2009).
WERNER, Jan, 2003. The German Fiscal Federalism in a State of Flux,
Zergak Gaceta Tributaria, Volume:25(3):81–114.
YALÇINDAĞ, Selçuk, 1992. Federal Almanya’da ve Türkiye’de Yerel
Yönetimler. Ankara: TODAİE Yayınları.
YAYED;http://www.yayed.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=887&tipi=2&s
ube=0 (Erişim tarihi: 26 Eylül 2009).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com