You are here

GELECEĞE YÖNELİK PROJELERİN SENARYO PLANLAMA TEKNİĞİ İLE ANALİZİ

ANALYSIS OF PROJECTS TOWARDS FUTURE BY SCENARIO PLANNING TECHNIQUE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
How can scenarios towards future be developed? How can future planning be made? Answers to these questions can be provided by elimination of uncertainty for the future. Scenario planning is an important management and system process, which is used to manage future uncertainty and make strategic planning process efficient. This study comprises literature review on planning process, its properties and techniques, a sample application and analysis sections.
Abstract (Original Language): 
Geleceğe yönelik senaryolar nasıl oluşturulur? Geleceğin planlaması nasıl yapılır? Bu soruların cevabının verilebilmesi geleceğe yönelik belirsizliklerin ortadan kaldırılması ile mümkün olacaktır. Senaryo planlama, geleceğe yönelik belirsizlikleri yönetmek ve stratejik planlama sürecini verimli hale getirmek amacıyla kullanılan önemli bir yönetim ve sistem sürecidir. Çalışmada, senaryo planlama süreci, özellikleri ve teknikleri ile ilgili literatür araştırması, örnek bir uygulama ile değerlendirme bölümleri yer almaktadır.

REFERENCES

References: 

Aktan, C.C., 2000’li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri: Stratejik Yönetim,
İstanbul, Simge Ofis, 1999.
Andersen E., Grude K. V, and Haug T., Goal Directed Project
Management, 1995.
Aplak, H.S., “Karar Verme Sürecinde Bulanık Mantık Bazlı Oyun Teorisi
Uygulamaları”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi,
2010, Ankara.
Aplak, H.S., Doğruyol, S., Karaköse, H., Ünal, S., Açık, M. ve Tekeş, M,
Geleceğin Tankının Senaryo Planlama Tekniği ile Analizi, İTÜ Endüstri
Müh., Yayımlanmamış Ders Projesi, 2001, İstanbul.
Bood, R. ve Postma, T., “Strategic Learning with Scenarios”, European
Management Journal, 1997, s. 663-647.
Bunn, D. W. ve Salo, A. A., “Foreasting with scenarios”, European Journal
of Operational Research, 1993, s. 68, 291-303.
http://www.arge.com/Hizmetlerimiz/Strateji/SenaryoPlanlama., 2008
Evren R. ve Ülengin F., Yönetimde Karar Verme, İTÜ Matbaası, İstanbul,
1992, s. 47-66.
Gerald, A.F. ve Tracy, M., “Developing a Decision-making Model for
Security Sector Development in Uncertain Situations”, Journal of
Security Sector Management, 6 (2): 21, (2008).
Godet Michel, Scenarios and Strategic Management, London
Butterworth, 1987.
Jaiswal, N.,K., Military Operations Research: Quantitative Decision
Making, Kluver Academic Publishers, Norwell, 3rd Printing, 2003, s. 100
Nabiyev V. Vasif, Yapay Zeka; Problemler-Yöntemler-Algoritma, Ankara,
2005, s. 33-34.
Regan M.J. ve Downey. F.M., A Technique For Assessing Comparative
Force Modernization (6th Edition), Virginia, 1993.
APLAK-KÖSE-BURMAOĞLU
61
Saaty, T.L., The Analytic Hierarchy Process, Pittsburg, RWS
Publications, 1990.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Plan 2007–2011, www.ssm.gov.tr.
Schoemaker, P.J.H., “When and How to Use Scenario Planning: A Heuristic
Approach with Illustration”, Journal of Forecasting, 1991, s. 549.
Shtub, A., Bard J. ve Globerso, S., Project Management, Prentice Hall,
1.Basım, 1994.
Wilson and Ian, “From Scenario Thinking to Strategic Action”,
Technological Forecasting and Social Change, 65 (1), 2000, s. 23-
29.
Zahedi, Fatemah, The Analytic Hierarchy Process; A survey of the
Method and its Applications, Interfaces, 1986,s. 96-108
Zorlu, F., “Planlamada Belirsizlik Sorunu: Ulaşım Planlamasında Yolculuk
Talebi, YTÜ Mim. Fak. E-Dergisi, 1, 2008

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com