You are here

SAVUNMA TEDARİKİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: EVRİMSEL TEDARİK STRATEJİSİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR

CONTEMPORARY APPROACHES TO DEFENCE ACQUISITION: EVOLUTIONARY ACQUISITION STRATEGY AND AN EVALUATION FOR TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
With the change in basic defence strategy, a strategy based on small units formed by welltrained personnel equipped with good-quality systems have been on air. Challenging asymmetric, nonlinear and uncertain threats require that acquisition systems procure needed equipment within a short period in a cost-effective way by an efficient risk management. More advanced models in concordance with technologic development and user feedback may be emerged. More system ownership with less cost and lost time, and elimination of cost, schedule and performance risks will be obtained. Although evolutionary acquisition meets the needs, application presumably seems impossible. In addition to gains, critics on evolutionary acquisition are also examined in the study. Finally, for the application of the strategy in Turkey it is put forward that financial and legal arrangements should be needed and recommedations are highlighted for consideration.
Abstract (Original Language): 
Temel savunma stratejisinde yaşanan değişimle birlikte, iyi eğitilmiş ve üstün kalitede teçhizatla donatılmış personelden oluşan küçük birliklere dayanan bir stratejiye geçilmiştir. Karşılaşılan asimetrik, lineer olmayan ve beklenmedik tehdit, tedarik sisteminin de ihtiyaç duyulan teçhizatın en kısa sürede, maliyet-etkin bir şekilde ve daha az risklere katlanarak sağlanmasını gerektirmiştir. Kullanıcı geri beslemeleri ve teknolojide yaşanan değişikliklere uygun daha ileri modeller geliştirilmeye başlanmıştır. Sonuçta daha az kayıp süre ve daha düşük maliyetle, daha çok sistem sahipliği edinilmesi ve maliyet, zaman ve performans risklerinin elimine edilmesi hedeflenmiştir. Son dönemde ağırlığı artan evrimsel tedarik stratejisi, gereksinimleri karşılasa da, tam anlamıyla hayata geçirilememektedir. Bu çalışmada evrimsel tedarik stratejisi ile elde edilen kazanımlar ortaya konmakla birlikte, stratejiye yöneltilen eleştiriler de incelenmiştir. Sonuç olarak, evrimsel tedarik stratejisinin Türkiye’de hayata geçirilmesi için mali ve hukuki düzenlemeye ihtiyaç olduğu ortaya konmuş ve öneriler dikkate sunulmuştur.

REFERENCES

References: 

ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi, 2002.
AFMCPAMXX-X. 2005. Evolutionary Acquisition Strategies. ABD
Hv.K.K.lığı, 8 Nisan 2005.
Aldridge, E.C.Jr., 2002. Evolutionary Acquisition and Spiral Development.
Crosstalk: Journal of Defense Software Engineering. Ağustos 2002.
Boehm, B., 2000. Spiral Development: Experience, Principles, and
Refinements. Pittsburgh, PA: Software Engineering Institute, Carnegie
Mellon University.
Boehm, B. ve Hansen, W. J., 2001. The Spiral Model as a Tool for
Evolutionary Acquisition, Crosstalk, May, 2001, 4-11.
Coyle, P., 2000. Evolutionary Acquisition: Seven Ways to Know If You
Are Placing Your Program at Unnecessary Risk, Project
Management, November-Deember 2000.
Demirel, A., Hazır, K. ve Tabak, A., 2008. Savunma Planlamasında Esnek
Düşünme Kültürü ve Destekleyecek Yaklaşımlar. Savunma
Teknolojileri Kongresi 2008 Bildirileri Kitabı, Cilt I, ss.429-435.
Dews, E. ve Birkler, J., 1983. Reform in Defense Acquisition Policies: A
Different View. The Rand Corporation, California, USA.
MÜSLÜM-TOPCU-MALA
114
Dillard, J.T., 2005. Toward Centralized Control of Defense Acquisition
Programs. Defense Acquisition Review Journal. Vol 12, No. 3, Aug –
Nov, 330-344.
DODD 5000.1 ABD Savunma Bakanlığı Direktifi, 2003. The Defense
Acquisition System, 12 Mayıs 2003.
DODI 5000.2 ABD Savunma Bakanlığı Klavuzu, 2008. Operation of the
Defense Acquisition System, 8 Aralık 2008.
Erdem, V., 2004. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı
22. Dönem 3. Yasama Yılı 38. Birleşim, 23 Aralık 2004.
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_b_sd.birlesim_baslangic?
P4=13305&P5=B&page1=7&page2=7, Erişim Tarihi: 12 Şubat 2011.
Farmer, M.E., Fritchman, G.J. ve Farkas, K.J., 2003. Supporting the Fleet
in the 21st Century: Evolutionary Acquisition and Logistics (Agile
Combat Support). Air Force Journal of Logistics. 22 Mart 2003.
Ferdowsi, B., 2003. Product Development Strategies in Evolutionary
Acquisition. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, MIT.
Gansler, S., Lucyshyn, W. ve Spiers, A., 1998. Using Spiral Development
to Reduce Acquisition Cycle Times. Center for Public Policy and
Private Enterprise. School of Public Policy.
Kingston, G., Henderson, D. ve Vernik, R., 1999. An Approach for
Identifying and Characterising Problems in the Iterative
Development of C3I Capability. DSTO, Avustralya.
Korkmazyürek, H., 2004. Savunma Tedarikinde Reform Stratejisi: Proje
Yönetimi Açısından Bir Bakış. 12’nci Ulusal Yönetim-Organizasyon
Kongresi, 27-29 Mayıs 2004, Bursa, 212-218.
Lewis, I. ve Apte, A., 2007. The logistics Impact of Evolutionary Acquisition.
Acquisition Research Program, Naval Postgraduate School.
Lumb, M.D., 2004. DoD Business Transformation & The 5000 Series
Regulations, Meeting the Security Challenges of the 21st Century,
Contracting Conference &Expo, 18-19 Şubat, 2004.
NCAT (National Center for Advanced Technologies), 1996. Proposed
Acquisition Teamwork and Cycle Time Improvements:
Evolutionary Defense Acquisition, http://www.ncat.com/archive/
eda.html, Erişim Tarihi: 11 Şubat 2011.
RAND, 2006. Research Brief. RAND Project Air Force.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 2006. 2007-2011 Stratejik Plan.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 2009. 2009-2016 Savunma Sanayii
Sektörel Strateji Dokümanı.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 2011. Performans Programı 2011.
MÜSLÜM-TOPCU-MALA
115
Sığrı, Ü., Topcu, M.K. ve Gürbüz, S., 2010. The Changing Role of Board of
Directors and Employees on “Merger & Acquisiton Strategies”: A Study
in Turkish Defense Industry. International Conference on Social
Sciences, 9-10 Ekim 2010, Kuşadası.
Slate, A., 2003. The Underlying Keys to Acquisition: Needs, Requirements,
prioritization, Asset Allocation. Program Manager, July-August 2003,
34-39.
Sylvester, R.K. ve Ferrara, J.A., 2003. Conflict and Ambiguity Implementing
Evolutionary Acquisition. Acquisition Review Quarterly, Winter 2003,
3-26
Şeşen, H. Evrimsel Tedarik: Türkiye’nin Milli Ana Muharebe Tankı Tedariki
İçin Bir Model Önerisi, KHO Bilim Dergisi, Cilt 18, Sayı 2,
TSK Web, http://www.tsk.tr/1_TSK_HAKKINDA/1_5_Savunma_Organizas
yonu/savunma_organizasyonu.htm, Erişim Tarihi: 15 Şubat 2011.
TÜBİTAK, 1998. Savunma Sanayii ve Tedarik.
White, E.T. ve Hendix, E., 1984. Defense Acquisition and Logistics
Management. National Defense University. Washington D.C.
Williams, M.D., 1999. Acquisition for the 21st century: The F-22
Development Program. National Defense University Press.
Washington, DC.
Yarman-Vural, F.T., 2005. E-Dönüşüm Türkiye ve E-Güvenlik, 2. Polis
Bilişim Sempozyumu, 1, s.9-22 (sunum için, http://vural.ceng.metu.
edu.tr/kisisel/makale-ve-sunumlar/Bilim%20ve%20Teknoloji%20 Poli
tikalari/Quadro/Sunum4.ppt, Erişim Tarihi: 15.02.2011).
Zaim, Ç., 2008. Savunma Sistemi Geliştirme Projelerinde Planlma ve
İzleme Yöntemlerinin “Maliyet Artı” Modeli Açısından Değerlendirilmesi.
Savunma Teknolojileri Kongresi 2008 Bildirileri Kitabı, Cilt I, ss.399-
405.
Ziylan, A., 1999. Savunma Sanayii Üzerine. Ankara.
Ziylan, A., 2001. ARGE-ye dayalı Tedarik, Evrimsel Tedarik, Millî Ana
Yüklenicilik. Proje Yönetimi Derneği Kongresi, 12 Nisan 2001,
İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com