You are here

Kan merkezimize başvuran gönüllü donörlerde hepatit B, hepatit C ve HIV seroprevalansı

Seroprevalance of hepatitis B. hepatitis C and HIV at volunteer blood donor who app/ied our biood center

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Hepatitis B, hepatitis C and HIV are viral diseases transmitted by blood transfusion and sexual contact. İn this study vve aimed to eva/uate the seroprevalance of hepatitis B, hepatitis C and HIV at healthy volunteer biood donor who applied to the blood center of Meram Medical Faculty of Selçuk Unİversity. HBsAg, anti-HCV and anti-HIV test results were evaluated retrospectively betvveen January 1993-June 2003 at 169708 blood donor who applied our blood center. HBsAg prevalance in the healthy blood donor vvhich applied our center was 7.3% in 1993 and decreased by years to 1.6% in 2000, 1.7% in 2001, 2.1% in 2002, 1.8 % in first half part of2003. Anti-HCV prevalance in these donors were 0.24% in 1997, 0.25% in 1998and 1999, 0,23% in 2000, 0,10%in2001, 0.20% in 2002 and 0.15% in first half part of2003. Anti-HIV test was reactive in 8 sera but by the confirmation test no positive test was found. The average HBsAg prevalance was 3.8%. The improvement was provided in Hepatitis B, C and HIV prevalance in blood donors by the way of vaccination and education. As a result the HBsAg prevalance was decreased gradually. Anti-HCV prevalance was decreased in 2001 according to 1998-99. However, the prevalance of hepatitis C was not decreased because vaccination was not possible. No HIV positive blood donor vvas found during six years. This is due to HIV doubtful blood donors separated by means of blood donor Information form or these kind ofperson don 't want to be a blood donor.
Abstract (Original Language): 
Hepatit B, hepatit C ve HIV kan ve cinse! yolla bulaşan viral infeksiyoniardır. Bu çalışmada Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kan Merkezine başvuran sağlıklı donörlerdeki hepatit B, hepatit C ve HIV prevalansını retrospektif olarak tespit etmeyi amaçladık. Ocak 1993-Haziran 2003 tarihleri arasında kan merkezimize başvuran 169708 donörden alınan kanlardan ayrılan serumlarda HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV test sonuçlan retrospektif olarak değerlendirildi. Kan merkezimize başvuran sağlıklı donörlerdeki HBsAg prevalansı i 993 yılında %7.3 bulunurken, yıllar boyu azalarak 2000 yılında %1.6, 2001 yılında %!.7, 2002yılında %2.1, 2003yılının ilk altı ayında %i.8 bulunmuştur. Bu donörlerde anti-HCV prevalansı 1997yılında % 0.24, 1998-99 yıllarında % 0.25, 2000yılında % 0.23, 200\ yılında % 0,10, 2002 yılında % 0.20 ve 2003 yılının ilk altı ayında % 0,15 bulunmuştur. Anti-HIV testi 8 hastada şüpheli pozitif bulunmuş fakat doğrulama testiyle pozitif bulunan olmamıştır. Ortalama HBsAg prevalansı %3.8 bulunmuştur. Kan ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarla mücadelede; bilgilendirme ve aşılama çalışmalarıyla olumlu yönde mesafe kaydedilmiştir Bu durum yıllar içinde donörlerdeki HBsAg prevalansındaki düşüşte etkili olmuştur. 2001 yılında 1998-99 yılına göre anti-HCV prevalansında azalma olmuştur. Bununla birlikte, Hepatit C virüsünün bulaşması aşılamayla engellenemediğinden bu değerler çok fazla azalmamaktadır. Altı yıl içinde hiç bir HIV pozitif donöre rastlanmamıştır. Bu da donör bilgi formlarıyla HIV şüphesi olabilecek donörlerin ekarte edildiğini ve/veya bu kişilerin kan donörü olmak istemediğini düşündürmektedir.

REFERENCES

References: 

1. Baykan M, Uysal H. Kan ve kan komponentlerinin trans-
füzyonu. 1. baskı. Konya: 2002.
2. Çınar E. Infeksiyöz tarama testleri. İn: 30. Türk Mikrobiyoloji
Kongresi Kongre Özet Kitabı; 30 Eylül-5 Ekim 2002, Antalya.
3. Baykan M, Kapıcıoglu S, Özdemir M. Gaining volunteer
Blood Donor and screening blood borne infectious dıs-ease in staff of Selçuk Unrversity. İn: VII. European con-gress of International Society of Blood Transfusion Congress abstract book; July 5-9, 2003, İstanbul-Turkey.
4. Sengil AZ., Baykan M, Erdoğan E, Altındis M. Comparison
of EUSA and RpH in respect HBsAg in blood donors. İn: XX.National haematology congress abstract book,' 1988, Ankara.
5. Allain J P. Screening blood donors for markers of new
viruses. Lancet 1997;349:584-5.
6 Yenen OŞ. Viral hepatitler. İn: Topçu AW, Söyletir G, Doganay M; editors. İnfeksiyon Hastalıkları 1. baskı. İstanbul: Nobel kitabevi;1996;641-63
7. Elsana S. Prevalence of specific IgA and IgM anti-Hbc anti-
bodies compared vvith HBV DNA in the sera of HBsAg chronic carriers. J Hum Vırol 1997; 1.52-7.
8. Knoll A Prevalence of precore mutants in antı-HBe-positive
hepatitis B virüs carriers în Germany. J Med Vlrol 1999;59:14-8.
9. Kılıç NB. Çukurova bölgesindeki kan donörlerinde HBsAg
ve anti-HCV testlerinin sonuçları. İn: XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi Kongre Özet kitabı; 1996, Antalya.
10. Baykan M. Sağlıklı donörlerde HBsAg ve Anti-HCV sero-
prevalansı. İn: Ulusal Kan Merkezleri ve Tranfüzyon Tıbbi
kongresi Kongre Özet kitabı; 24-29 Eylül 2000, Antalya.
11. Degertekin H. Hepatit B virüs infeksiyonunun okul öğren¬cileri arasındaki horizontal bulaşımı. Turk J Gastroenterohepatol 1991;2:33-6.
12. Cengiz AT. Bir bankanın yemek hanesinde görevli person¬elin serumlarında HBsAg ve Anti-HBs'nin araştırılması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası I998;51.1-4.
!3.Turgut H, Kaleli T, Yalçın AN, Çetin ÇB, Çelik A Akşit F.
Değişik gruplarda HBsAg olumluluğunun araştırılması
Viral Hepatit Derg 1999; 5: 140-1. ?4.Alkan N, Balcı İ, Kurtgil A. Hepatit ön tanılı hastalarda
hepatit belirleyicilerinin incelenmesi. İn: XXVII Turk
Mikrobiyoloji Kongresi Kongre Özet Kitabı; 1996. Antalya
15. khattak MF. Salamat N, Bhatti FA Oureshı TZ
Seroprevalence of hepatitis B, C and HIV ın blood donors
in northern Pakistan J Pak Med Assoc 2002 ;52:398-402
16. Adiloglu A K Polat M, Güzel U. Ünal F, Meydan D, Tunç B. Engürhan İ, Alanoglu G, Uysal İ, Canatan D. Seroprevalances of routine blood donor infection mark¬ers betvveen 1999-2001 in İsparta. Turkey. Blood Banking and transfusion Medicine 2004;2:41-3.
17. Sakarya S, Oncu S, Ozturk B. Oncu S Effect of preventıve applications on prevalence of hepatitis B virüs and hepa¬titis C virüs infections in West Turkey. Saudi Med J 2004. 25:1070-2.
18. Koçak N. Hepgul S, Ozbayburtlu S, Altunay H, Ozsoy MF. Koşan E, Aksu Y, Yılmaz G, Pahsa A. Trends in majör trans-fusion-transmissible infections among blood donors över 17 years in İstanbul, Turkey. J Int Med Res 2004 ;32:671¬5.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com