You are here

Ürolojik Cerrahiye Alınacak Hastalarda Operasyon Öncesi HBs-Ag, Anti-HCV ve Anti-HIV Pozitiflik Oranlarının Değerlendirilmesi

Evaluation of The Ratio of Positivity of HBs-Ag, Anti-HCV And Anti-HIV in Patients Admitted to Urologie Surgery

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The Infections caused by human Immun deficiency virus (HIV). Hepatitis B and C virus pose a serious occupational risk for the healthcare workers especially those in emergency service. laboratory and surgery wards. Vaccination and establishment of the strict biosafety procedures are the main principles to prevent bloodborne infections in healthcare workers. Additionally. serological screening of the preoperative patients could decrease the risk for exposure. In this study. we aimed to determine the seroprevalence of HBsAg. Anti-HCV. Anti-HIV 14 in preoperative urological surgery patients. A total of 260 patients (184 (%70.8) male. 76 (% 29.2) female were included in the study. HBsAg. anti-HCV and anti-HIV 14 seropositivity of the patients admitted to Urology Clinic for elective surgical procedures between March 2008-December 2010. were evaluated retrospectively. Among all patients included in the study. a total of eight patients- six male. two female- were HBsAg positive and one male patient were positive for Anti-HCV. Anti-HIV 11 positivity was not detected. The seroprevalence of HBsAg and Anti-HCV were; 3.1% (n=8) and 0.4% (n = 1). respectively in patient group. Although statistically significant relationship was not detected. HBsAg positivity rate was higher in male patients than female patient group. HBsAg and Anti-HCV seropositivity rates in our study group showed concordance with the low rates reported previously in our country. Besides educational programmes to healthcare workers about bloodborne diseases. vaccination against hepatitis B. implementation of strict biosafety precautions during surgery process considering any patients as potential carriers. preoperative serological screening of the patients should be useful to reduce the risk of occupational exposure.
Abstract (Original Language): 
Kan yolu İle bulaşan HIV, Hepatlt B ve C virüs enfeksiyonları özellikle sağlık çalışanları için ciddi bir mesleki risk oluşturmaktadır. Cerrahi girişim öncesinde hastaların serolojik tarama testlerinin araştırılması bulaş riskini azaltmaktadır. Bu çalışmada üroloji kliniğinde yatan ve cerrahi girişim planlanan hastalarda HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV 14 seroprevalansının belirlenmesi amaçlanmıştır. Mart 2008- Aralık 2010 tarihleri arasında elektif cerrahi için üroloji Kliniği'ne kabul edilen ve cerrahi planlanan hastaların HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV 1 pozitiflik durumları retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya 184'ü (% 70,8) erkek, 76'sı (% 29,2) kadın toplam 260 hasta dahil edildi. Hasta grubunda HBsAg ve Anti-HCV pozitifliği sırasıyla; % 3,1 (n=8) ve % 0,4 (n=1) olarak belirlendi. Anti-HIV 1 pozitif hasta ise saptanmadı. HBsAg pozitifliği kadın hasta grubunda daha yüksekti ancak cinsiyet ve HBsAg pozitifliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi. Hasta grubumuzda HBsAg ve Anti-HCV pozitiflik oranları ülkemizde daha önceden yapılan diğer çalışmalarla uyumlu şekilde düşük bulunmuştur. Mesleki bulaş riskinin en aza indirilmesi için sağlık personelinin eğitimi, Hepatit B'ye karşı aşılanması, cerrahi işlemler sırasında katı güvenlik önlemlerinin alınmasının yanısıra cerrahiye alınacak hastaların serolojik yönden değerlendirilmeleri de önerilmektedir.

REFERENCES

References: 

1. 1. Fry DE. Occupational risks of blood exposure in the operating room. Am Surgeon. 2007; 73: 637-646.
2. Phillips EK, Owusu-Ofori A, Jagger J. Bloodborne pathogen exposure risk among surgeons in Sub-Saharan Africa. Infect Control Hosp Epidemiol. 2007; 28: 1334-1336.
3. Hoşoğlu S, Akalın S, Sünbül M, Oktun M, Öztürk R. Predictive factors for occupational bloodborne exposure in Turkish hospitals. Am J Infect Control.
2009; 37: 65-69.
4. Doebbeling NB, Wenzel RP. Nosocomial viral hepatitis and infections transmitted by blood products. In: Mandell GL, Bennet JE, Dolin R, ed. Principles and Practice of Infectious Diseases. 4rd ed. New York: Churchill Livingstone; 1995: 616-632.
5. Tsude K, Fujiyama S, Sato S, Kawano S, Taura Y, Yoshida K et al. Two cases of accidental transmission of hepatitis C to medical staff. Hepato-Gastroenterol. 1992; 39:73-75.
6. Öner M, Güney A, Halıcı M, Argün M, Kafadar İ. Ortopedik cerrahi uygulanan olgularda hepatit B ve Hepatit C prevalansı: 10 yıllık retrospektif çalışma. Genel Tıp Derg. 2007; 17: 167-171.
7. Patterson JMM, Novak CB, Mackinnon SE, Pafterson GA. Surgeons' concern and practices of protection against bloodborne pathogens. Ann Surg. 1998; 228: 266-272.
8. Myers DJ, Epling C, Dement J, Hunt D. Risk of sharp device-related blood and body fluid exposure in operating rooms. Infect Control Hosp Epidemiol. 2008; 29: 1139- 1148.
9. Okpalugo CE, Oguntibeju OO. Prevalence of human immunodeficiency virus and hepatitis B virus in preoperative patients: Potential risk of transmission to health professionals. Pak J Biol Sci. 2008; 11: 298-301.
10. Berguer R, Heler PJ. Strategies for preventing sharps injuries in the operating room. Surg Clin N Am. 2005; 85: 1299-1305.
11. Updated US Public Health service guidelines for the management of occupational exposures to HBV, HCV, HIV and recommendation for postexposure prophylaxis. MMWR Recommendations and Reports. 2001; 50: (RR11): 1-42.
12. Masood Z, Jawaid M, Khan RA, Rehman S. Screening for Hepatitis B and C: A routine preoperative investigation? Pak J Med Sci. 2005; 21(4) 455¬459.

13. Ahmad I, Khan SB, Rehman H, Khan MH, Amwar S. Frequency of hepatitis B and Hepatitis C among cataract patients. Gomal J Med Science. 2006; 4(2): 61-64.
14. Ganiczak M, Szych Z. Rationale for the implementation of preoperative testing for HCV in the light of HCV and HBsAg tests results in surgical patients from a teaching hospital. Przegl Epidemiol. 2009; 63(3): 387-92.
15. Montecalvo MA, Lee MS, De Palma H, Wynn PS, Lowenfels AB, Jorde U et al. Seroprevalence of human immunodeficiency virus-1, hepatitis B virus, and hepatitis C virus in patients having major surgery, Infect Control Hosp Epidemiol. 1995; 16(11): 627-32.
16. Çöl C, Dağlı Z. Genel cerrahi hastalarında hepatit B virüsü prevalansı ve risk faktörlerinin analizi. MN Klinik Bilimler ve Doktor. 2004; 10:34-39.
17. Dursun M, Ertem M, Yılmaz S, Saka G, Özekinci T, Şimşek Z. Prevalence of hepatitis B infection in the Southeastern Region of Turkey: Comparison of risk factors for HBV infection in rural and urban areas. Jpn J Infect Dis.
2005; 58: 15-19.
18. Sepkowitz KA. Nosocomial hepatitis and other infections transmitted by blood products. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, ed. Principles and Practice of Infectious Diseases. 5th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone;
2000: 3039-51.
19. Bilgiç A, Özaçar T. Hastane infeksiyonu yönüyle viral hepatitler. Viral Hepatit'98. Viral Hepatitle Savaşım Derneği, İstanbul, 1998: 311-318.
20. Taşyaran M. Epidemiyoloji. Kılıçturgay K, ed. Viral Hepatit'98. Viral Hepatitle Savaşım Derneği, İstanbul, 1998: 94-100.

21. Uzun Ö, Ünal S. Güncel Bilgiler Işığında İnfeksiyon Hastalıkları. II. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2002: 602.
22. Jagger J, De Carli G, Perry JL, Puro V, Ippolito G. Occupational exposure to blood-borne pathogens: Epidemiology and prevention. In: Venzel RP, ed. Prevention and Control of Nosocomial Infection. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2003: 431-461.
23. Mıstık R, Badur S. Türkiye'de viral hepatitlerin epidemiyolojisi (Bir metaanaliz); Kılıçturgay K, ed. Viral Hepatit'98. Viral Hepatitle Savaşım
Derneği, İstanbul, 1998, 9-40.
24. Halpern SD, Asch DA, Shaked A, Stock P, Blumberg EA. Inadequate hepatitis B vaccination and post-exposure evaluation among transplant surgeons: Prevalence, correlates, and implications. Ann Surg. 2006; 244:
305-309.
25. Ertem M, Dalar Y, Çevik U, Şahin H. Injury or body fluid splash incidence rate during three months period in elective surgery procedures, at Dicle University Hospital, Diyarbakır, Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008;14: 40-45.
26. Kargı E, Külah C, Hoşnuter M, Babuccu O, Tekerekoğlu B, Tekin. Plastik cerrahide hepatit B, hepatit C ve HIV enfeksiyonu riski. Düzce Tıp Fakültesi
Dergisi. 2003; 5:14-17.
27. Gerberding JL, Henderson DK. Management of occupational exposures to blood borne pathogens: Hepatitis B virus, hepatitis C virus, and human immunodeficiency vırus, Clin Infect Dis. 1992, 14:1179-1185.
28. Caillot JL, Voiglio EJ. First clinical study of a new virus inhibiting surgical
glove. Swiss Med Wkly. 2008; 138: 18-22.
29. Saltzman DJ, Williams RA, Gelfand DV, Wilson SE. The surgeon and AIDS: Twenty years later. Arch Surg. 2005; 140: 961-967.
30. Doğru Ü. Nozokomiyal viral infeksiyonlardan korunma. Klimik Derg. 2000;
13:32-32.
31. Mitsui T, Wano K, Masuko K, Yamazaki C, Okamoto H, Tsuda F et al. Hepatitis C virus infection in medical personnel after needlestick accident, Hepatology. 1992; 16: 1109-1114.
32. Utkan A, Dayıcan A, Toyran A, Tümöz MA. Ortopedi ve travmatoloji hastalarında hepatit B, hepatit C ve HIV seroprevalansı. Acta Orthop
Traumatol Turc. 2006; 40: 367-370.
33. Demir T. Kırşehir bölgesindeki kan donörlerinin HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1/2 ve sifiliz seroprevalansı yönünden değerlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi. 2010; 16 (3): 111-116.
34. Phillips EK, Owusu-Ofori A, Jagger J. Bloodborne pathogen exposure risk among surgeons in Sub-Saharan Africa. Infect Control Hosp Epidemiol.
2007; 28: 1334-1336.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com