You are here

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Denetim Odağı Düzeyi ile Stresle Başa Çıkma Yolları Arasındaki İlişki

The Relationship between Locus of Control and Coping with Stress in Physical Education Teachers

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of the study is that whether there was the relationship between locus of control and coping with stress of physical education teachers. In this study applied according to relational survey model, the sample was 68 physical education teachers who were to officiate in Osmaniye. As measurement instruments “Coping with Stress Questionnaire”, "Internal-External Locus of Control Scale" and “Data Collection Form” were used. To determine the relationship between locus of control and coping with stress of physical education, Product-Moment Correlation Coefficient (Pearson r) was used. Level of statistical significance was set at p<0.05. A positive significant relationship was found between points of locus of control and avoidanceisolated sub scale in physical education teachers (r=0,305; p<0,05). A significance different between points of coping with stress physical education teachers who was internal and external locus of control was not found (p>0,05). In conclusion, it is deteminated that strategies coping with stress of physical education teachers who was internal or external locus of control are not different. Moreover, the findings of this study suggest that locus of control levels in physical education teachers increase in parallel with avoidance-isolated sub scale.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, beden eğitimi öğretmenlerinin denetim odağı düzeyi ile stresle başa çıkma yolları arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. İlişkisel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilen araştırmanın evrenini Osmaniye il merkezinde bulunan ilköğretim okulları ve liselerde görev yapan 68 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmış fakat ulaşılamayan 10 beden eğitimi öğretmeni çalışma dışında tutulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Rotter İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Tutumları Envanteri ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik teknikleri, t testi ve Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı kullanılmış, manidarlığı 0.05 düzeyinde sınanmıştır. Araştırmada, beden eğitimi öğretmenlerinin stresle başa çıkma alt boyutlarına ait puan ortalamalarının denetim odaklarına göre farklılaşmadığı (p>0,05); denetim odağı toplam puan ortalamaları ile Stresle Başa Çıkma Tutumları Envanterinin kaçma-soyutlanma alt boyut puan ortalaması arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir (r=0,305; p<0,05). Sonuç olarak, beden eğitimi öğretmenlerinin içten ya da dıştan denetimli olmalarının stresle başa çıkma yollarında bir farklılık yaratmadığı; öğretmenlerin denetim odağı puanlarının artmasına paralel olarak stresle başa çıkma yollarından kaçma-soyutlanma boyutunda da bir artış olduğu belirlenmiştir.
31-39

REFERENCES

References: 

Aksoy A, Mağden D. Lise son sınıf öğrencilerinin denetim odağını etkileyen bazı değişkenlerin
incelenmesi. I. Eğitim Bilimleri Kongresi: 28-30 Nisan 1994, Çukurova Üniversitesi, Adana.
Balcı A. İş Stresi. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2000.
Beyaz N. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremini Yaşayanların Stresle Başa Çıkma Yolları İle Denetim
Odakları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Kocaeli: 2001.
Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Yedinci Baskı. Ankara, Pegem A Yayıncılık,
2007.
Çankaya FY. Öğretmenlerin sıkıntıları. Çağdaş Eğitim. 1992; 17(174): 9-12.
Çoruh Y. Denetim Odağı ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum: 2003.
Dağ İ. Kontrol Odağı, Stresle Başa Çıkma Stratejileri ve Psikolojik Belirti Gösterme İlişkisi.
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara: 1990.
Dağ İ. Rotter’in iç-dış kontrol odağı ölçeği (RİDKOÖ)’nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve
geçerliği. Psikoloji Dergisi. 1991; 26: 10-16.
Dağ İ. Kontrol odağı ölçeği (KOÖ): ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikoloji
Dergisi. 2002; 17(49): 77-90.
Demir N. Stresle Başa Çıkma Stratejileri ile Denetim Odağı Düzeyi Arasındaki İlişki: Bir Grup Lise
Öğrencisi Üzerinde Yapılan Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir: 1998.
Eren E. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul, Beta Yayınevi, 1998.
Fidan N. Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara, Kadıoğlu Matbaası, 1986.
Özbay Y, Şahin B. Stresle başa çıkma tutumları envanteri: geçerlik ve güvenirlik çalışması. IV. Ulusal
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi: 1-3 Eylül 1997, Ankara.
Özbay Y. An Investigation of The Relationship Between Adaptational Coping Process And Self-
Perceived Negative Feelings on International Students. Doktora Tezi. USA, TTU, Lubbock,
Texas, 1993.
Özdayı N. Liselerde görev yapan öğretmenlerin eğitim ortamlarının iş tatmini ve verimlilik açısından
değerlendirilmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 1998; 10-18.
Öztürk N. Liselerde Bürokratikleşme ve Öğretmenlerin Stres Düzeyleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir: 2001.
Pehlivan İ. Yönetimde Stres Kaynakları. Ankara, Pegem Yayınları, 1995.
Pehlivan İ. İş Yaşamında Stres. Ankara, Pegem Yayıncılık, 2000.
Sarıkaya, P. Tükenmişlik Sendromunun Kişilik Özelliklerinden Denetim Odağı İle İlişkisi ve Bir
Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul: 2007.
Şahin NH, Durak A. Stresle başa çıkma tarzları ölçeği: üniversite öğrencileri için uyarlanması. Türk
Psikoloji Dergisi. 1995; 10(34): 56-73.
Uçman P. Ülkemizde çalışan kadınlarda stresle başa çıkma ve psikolojik rahatsızlıklar. Psikoloji
Dergisi. 1990; 7(24): 58-75.
Yanılmaz B. Öğretmen Adaylarının Denetim Odağının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Trabzon: 1999.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com