You are here

Orta Öğretim Kurumlarında Spor Alanı Uygulaması (Eskişehir-Sivas Örneği)

Sport Branch Practices in Secondary Education Schools (The Models of Eskişehir-Sivas)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The research aims to reveal and evaluate the applications in secondary education institutions that train students in the field of sports. The research covers two schools that train students in the field of sports within borders of Eskişehir and Sivas provinces and 6 managers, 9 physical training and sports teachers and 227 students who study at these schools. The data was obtained from managers of the secondary education schools that train students in the field of sports, from the physical training and sports teachers who train the students in the field of sports and from their students. Percentage (%), mean, independent t-test and chi-square (x²) were used as statistical techniques and the hypotheses were tested at 5% significance level As a result of the research, it was found that all of the schools involved in the research sample were poor with respect to materials and articles required for training of their students. It was also observed that The Ministry of National Education did not require from those schools a certain criteria regarding to the availability of sports materials. Finally the research shows that there were problems that stem from present practices in the schools. It is seen that the problems are about the syllabus and as practice, finding the lesson materials and books and selecting and directing students to sport fields.
Abstract (Original Language): 
Araştırmada, spor alanında öğrenci yetiştiren ortaöğretim kurumlarındaki uygulamaların değerlendirilip, ortaya konması amaçlandı ve Araştırma Eskişehir ve Sivas illerindeki spor alanında öğrenci yetiştiren iki okul ile bu okullarda görev yapan 6 yönetici, 19 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, 227 spor alanı öğrencisi çalışmanın evrenini oluşturdu. Veriler toplanırken, spor alanında öğrenci yetiştiren ortaöğretim okullarında görev yapan yöneticilerden, spor alanında derse giren Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri ile spor alanı öğrencilerinden yararlanıldı. İstatistiksel teknikler olarak Yüzdelik (%), Ağırlıklı Ortalama, Bağımsız (t) Testi ile Ki-Kare (x²) teknikleri kullanılmış ve 0,05 güven aralığı kabul edilerek anlamlılık düzeylerine bakıldı. Değerlendirme sonucunda, tesis ve spor malzemesi yönünden araştırma kapsamındaki okulların tamamının spor alanında öğrenci yetiştirebilir düzeyde olmadıkları görülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı’nın spor alanı açılacak okulları, tesis ve malzeme yönünden belli bir kritere tabi tutmadığı belirlenmiştir. Okulların tamamında; spor alanlarına öğrenci yönlendirilmesi ve seçiminde, ders müfredatı ve uygulamasında öğretmenlerin ders kitapları ve öğretim materyallerini temin etmesinde mevcut uygulamalardan kaynaklanan problemlerin olduğu tespit edilmiştir.
28-35

REFERENCES

References: 

Akyol A (1973) Türkiye’de Beden Eğitimi ve Spor, G.S.B, Ankara
Aracı H (1999) Okullarda Beden Eğitimi, Bağırgan Yayınevi, Ankara
Başer E (1986) Uygulamalı Spor Psikolojisi ve Performans Sporunda Psikolojinin Rolü,
M.E.G.S.B., B.T.G.M, Yayım No:31, Ankara
Çeki G (1990) Gençlik ve Sporda Genel Politika, Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri ve
Spor Kulubü Derneği, Sayı:1, İstanbul
Çumralıgil B (1995) Seçilmiş bazı illerdeki orta öğretim kurumlarında beden eğitimi
öğretmeninin yapısı ve sorunları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara
Demirel Ö (1998) Karşılaştırmalı Eğitim, Kardeş Kitap ve Yayınevi, Ankara
İmamoğlu AF (1992) Beden Eğitimi ve Sporun Genel Eğitim İçindeki Yeri, Eğitim Dergisi,
Cilt 1, Sayı 2, M.E.B., Ankara
Kishali N F (1999) İlköğretimde beden eğitimi ve spor derslerinin uygulanabilirliliği,
Samsun ili örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Samsun.
Öztürk F (1998) Toplumsal Boyutlarıyla Spor, Bağırgan Yayınevi, Ankara
Pepe K (2003) Spor Alanında Öğrenci Yetiştiren Ortaöğretim Kurumlarındaki
Uygulamaların Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara
Tamer K (1992) 1. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu, M.E.B.,
Ankara

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com