You are here

Bayan Voleybolcuların Müsabaka Dönemi Kaygı Ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi

Examining the Competition –Term Anxiety and Hopelessness Levels of Female Volleyball Players

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
It is thought that high anxiety level and hopelessness feelings affect player’s performance negatively. The aim of this study is to examine competitive state anxiety and hopelessness levels of female volleyball players showing high-level performance. In this research, 12 female volleyball players from Ereğli Municipality Volleyball team in 1st league, whose age average is 23.25±4.09 and sports-age average is 12.00±3.51, voluntarily participated. Spielberg state anxiety inventory (STAI) was used to determine anxiety levels of subjects and Beck Hopelessness Scale was for hopelessness levels. In evaluating data, average and Standard deviation values were abstracted. Anova and t test were used in repetitive measurements and Bonferroni multiple comparison test was used to see which measurement the difference resulted from. To conclude, significant difference was found between the competitive-term anxiety scores received in different times of subjects participated in the research. Significant difference was found between the subjects’ anxiety values measured 4 days ago and the ones measured 1 day ago and 30 minutes ago. Significant difference was found between anxiety score measured 30 minutes ago from competition and anxiety score measured 1 hour later from competition. The anxiety level of players measured 30 minutes ago from competition was found to be high. When the hopelessness levels of the subjects participated in the research were examined, significant difference was found between the hopelessness level one day ago from competition and the hopelessness level 1 hour later from competition. It was found that hopelessness level was high one day ago from competition and showed a decrease 30 minutes ago from competition.
Abstract (Original Language): 
Yüksek kaygı düzeyi ve umutsuzluk duygularının, sporcu performansını olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, üst düzey performans sergileyen bayan voleybolcuların müsabaka döneminde durumluk kaygı ve umutsuzluk düzeylerini incelemektir. Bu araştırmaya, yaş ortalaması 23.25±4.09, spor yaşı ortalaması 12.00±3.51 olan, 1. Lig takımı Ereğli Belediyesi voleybol takımından 12 bayan voleybolcu gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların kaygı düzeyini belirlemek için Spielberger Durumluk Kaygı Envanteri (STAI), umutsuzluk düzeylerini belirlemek için Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama ve standart sapma değerleri özetlenmiştir. Tekrarlı ölçümlerde Anova ile t testi, farklılığın hangi ölçümden kaynaklandığını belirlemek için Bonferroni çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. Sonuç olarak; araştırmaya katılan katılımcıların müsabaka dönemi farklı zamanlarda alınan kaygı puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Katılımcıların 4 gün önce kaygı değeri ile 1 gün önce ve 30 dakika önce kaygı değerleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Müsabakadan 30 dakika önce alınan kaygı puanı ile müsabakadan 1 saat sonra alınan kaygı puanı arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Müsabakadan 30 dakika önce sporcularda kaygı düzeyinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan katılımcıların umutsuzluk değerleri incelendiğinde; müsabakadan 1 gün önce umutsuzluk düzeyi ile müsabakadan 1 saat sonra umutsuzluk düzeyi arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Umutsuzluk düzeyinin müsabakadan 1 gün önce yüksek olduğu, müsabakadan 30 dakika önce düşme gösterdiği bulunmuştur
15-20

REFERENCES

References: 

1. Bell M. L. Learning a complex nursing skill:
student anxiety and the effect of preclinical
skill evaluation. Journal Nurs. Education,
1991; 30(5), 222-6.
2. Raglin, J.S. Anxiety and Sport Performance.
Exercise and Sport Sciences Reviews, 1992;
20, 243-274.
3. Cox, R.H. Sport psychology Concepts and
Applications, Dubuque: Wm.C. Brown
Publishers, 1994.
4. Öner N. ve Le Compte A. Süreksiz
Durumluk/ Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı,
1. Basım. 1983.
5. Yavuz H.U. Yüzme, Paletli Yüzme ve Atletizm
Branşlarındaki Bazı Sporcuların Anksiyete ve
Depresyon Durumları ile Reaksiyon Zamanlarının
Belirlenmesi ve Karşılaştırılmaları. Hacettepe
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sporcu Sağlığı
Anabilim Dalı, Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, 2002.
6. Budak S. Psikoloji Sözlüğü. Bilim ve Sanat Yayınları,
Ankara, 2000.
7. Abramson, L.Y., Metalsky, G. I., Alloy, L. B.
Hopelessness Depression: a Theory – Based
Subtype of Depression. Psychological
Review,1989; 96(2), 358-372.
8. Greene, S. M. Levels of Measured
Hopelessness In The General Population.
British Journal of Clinical Psychology, 1981;
20, 11-14.
9. Gould, D. & Krane, V. The Arousal-Athletic
Performance Relationship: Current Status and Future
Directions. In: Advances in Sport Psychology, T.S.
Horn (Edit).Champaign: Human Kinetics Publishers,
1992, 119-141.
10. Akarçeşme, C. Voleybolda Müsabaka Öncesi
Durumluk Kaygı İle Performans Ölçütleri
Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,
Ankara, 2004.
11. Gümüş, M. Profesyonel Futbol Takımlarında Puan
Sıralamasına Göre Durumluk Kaygı Düzeylerinin
İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, 2002.
12. Anshel, M.H., Freedson, P., Hamill, J., Haywood, K.,
Horvat, M., Plowwman, S. Dictionary of The Sport
and Exercise Sciences. Champaign, Human Kinetics
Books, 1991.
13. Bird, A.M., Crime, B.K. Psyhology and Sport
Behavior. St. Louis: Times Mirror/ Mosby
College Publishing, 1986.
14. Konter, E. Profesyonel Futbolda Bazı
Değişkenlere Göre Becerilerin Araştırılması.
Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim
Dalı, Adana, 2002.
15. Spielberger, C.D., Gorsuch, R.L., Lushene,
R.E. Manual for State-Trait Anxiety
Inventory. California Consulting Psychologists
Press, 1970.
16. Beck, A. T., Weissman, A., Lester, D., Trexler,
L. The measurement of pessimism: The
Hopelessness Scale. Journal Consult Clinical
Psychology, 1974; 42, 861-865.
17. Köroğlu E. ve Aydemir Ö. Psikiyatride
Kullanılan Klinik Ölçekler, Hekimler Yayın
Birliği, Ankara, 2000; 33-37.
18. Le, Compte, W.A., Öner, N. “Development
of the Turkish Edition of the State-Trait
Anxiety Inventory”, Eds.: Spielberger, CD,
Guerrero, D: Cross Cultural Anxiety I.
Washington DC, Hemisphere Publishing
Corp, 1976; 51-68.
19. Seber, G., Dilbaz, N., Kaptanoğlu, C., Tekin,
D. Umutsuzluk ölçeği: Geçerlilik ve
Güvenirliği. Kriz Dergisi, 1993; 1(3), 39-142.
20. Durak, A., Palabıyıkoğlu, R. Beck Umutsuzluk
Ölçeğinin Geçerlilik Çalışması. Kriz Dergisi,
1994; 2(2), 311-319.
21. Başaran, M.H., Taşğın, Ö., Sanioğlu, A.,
Taşkın, A.K. Sporcularında Sürekli ve Durumluk
Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre
İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 2009; 21, 533-542.
22. Koç, H. Profesyonel Futbolcularda Durumluk Kaygı
Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi.
Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Kütahya, 2004.
23. Stavrou, N.A., Psychountaki, M., Zervas, Y.
Intensity and Directions Dimensions of
Competitive State Anxiety. A time-to-event
Approach, 2006; 103, 1, 91.
24. Huband, E.D., Mc Kelvie, J.S. Pre and Post
Game State Anxiety in Team Athletes High
and Low in Competitive Trait Anxiety.
International Journal of Sport
Psychology,1986, 17, 191-198.
25. Çağlar, E. Genç ve Yıldız Hentbol Milli
Takımında Bulunan Erkek Sporcuların Kaygı
Düzeylerinin Zaman İçindeki Değişimleri.
Hacettepe Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor
Bilimleri Dergisi, 1999, 3, 3,19-28.
26. Guillen, E. & Sanchez, R. Competitive Anxiety
in Expert Female Athletes: Sources and
Intensity of Anxiety in National Team and
First Division Spanish Basketball Players.
Perceptual and Motor Skills, 2009; 109, 2, 407.
27. Martens. R., Vealey, R.S. & Burton, D.
Competitive Anxiety in Sport. Champaign
Human Kinetics Books,1990; 21.
28. Jones, G.& Cale, A. Gender Differences in
Precompetition Temporal Patterning and
Antecedents of Anxiety and Self-Confidence. Journal
of Sport and Exercise Psychology, 1991; 13, 1-15.
29. Baydil, B.,Çevik, C., Sezen, M., Küçük, C.
Müsabaka öncesinde uygulanan akupunktur
tedavisinin sporcuların durumluluk kaygı
düzeylerine etkisi. Kastamonu Üniversitesi,
Eğitimi Fakültesi, Kastamonu Eğitim Dergisi,
2009; 17, 1, 377-390.
30. Scanlan, T.K. and Passer, M.W. Factors
Related to Competitive Stress Among Male
Youth Sport Participants. Medicine and
Science in Sport, 2002; 10(2):103-108.
31. Gençay, S. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni
Adaylarının Umutsuzluk ve Yaşam Doyumu
düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından
incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler
Dergisi, 2009; 8, 27, 380-388.
32. Fox, K. R. The influence of physical activity on
mental well-being. Public Health Nutrition, 1999;
2, 411-418.
33. Özbay, Y. ve Şahin, B. Stresle Başa Çıkma
Tutumları Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışması. IV. Ulusal Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Kongresi. Ankara: 1-3 Eylül, 1997.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com