You are here

Üst Düzey Erkek Hentbol Oyuncularının Antropometrik Özelliklerinin Yatay ve Dikey Sıçrama Mesafesine Etkisi

The Effects of Anthropometric Measures of Elite Male Handball Team Players on the Vertical and Horizontal Jump Distance

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
56 male handball players who play in Super League teams were involved in this study. The anthropometric characteristics, leg forces, the flexibilities, vertical and horizontal jump distances of the subjects whose average age is 24,91 were measured. In these measures, the anthropometric set, Seating - Access Test stand, scales, tape measures, Skinfold caliper, and new test 2000 device were used. The SPSS 16.0 package program was used to obtain statistical results in this study. To determine the impact of Anthropometric measurements to the distance of horizontal and vertical jumps of athletes, variance analysis was carried out. GLM (General Linear Model) Options from SPSS program and Duncan Multiple Comparison Test were used for variance analysis. The significance level was set at 0.01 0.05. By means of the measurements of Elite handball players, it was stated that height, body fat percentage, chest girth, waist girth, thigh girth, calf girth, biiliak diameter, wrist diameter, the length of thigh, the length of calf, leg strength and flexibility are important determinant as statistically to the vertical jump distance (p <0.01). However ,it was observed that ,the age, body weight, shoulder girth, forearm girth, wrist girth, femur bikondüler diameter, chest depth diameter and all arms-length of handball players had an impact on the vertical jump distance according to p <0.05 level .It was found that, forearm girth, calf length (p <0.01) with height, body fat percentage, waist girth, diameter of biakromial, biiliak diameter, wrist diameter, chest depth diameter and flexibility (p <0, 05) of the Elite handball players are effective anthropometric features to the horizontal jump distance. In conclusion, it was stated that the anthropometric features of the Elite-Level Male Handball Team Players have a significant effect to the vertical and horizontal jump distance of players.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada Üst Düzey Erkek Hentbol takım oyuncularının antropometrik özelliklerinin dikey ve yatay sıçrama mesafelerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya Süper lig takımlarında oynayan 56 erkek hentbolcu alındı. Yaş ortalaması 24,91 olan deneklerin Antropometrik özelikleri, bacak kuvvetleri, enselikleri, dikey ve yatay sıçrama mesafeleri ölçüldü. Ölçümlerde antropometrik set, Otur - eriş Test sehpası, terazi, mezura, Skinfold kaliper ve New Test 2000 cihazı kullanıldı. Bu çalışmada istatistiksel sonuçların elde edilmesinde SPSS 16.0 paket programı kullanıldı. Sporcuların antropometrik ölçümlerinin yatay ve dikey sıçrama mesafesine etkisini belirlemek için Varyans analizleri uygulandı. Varyans analizi için SPSS programından GLM (Genel Doğrusal Model) Opsiyonu ve Duncan Çoklu Karşılaştırma Testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi 0.01 ile 0.05 olarak belirlenmiştir. Elit hentbolcuların ölçümlerinden; boy uzunluğu, vücut yağ yüzdesi, göğüs çevresi, bel çevresi, uyluk çevresi, baldır çevresi, biiliak çapı, el bileği çapı, uyluk uzunluğu, baldır uzunluğu, bacak kuvveti ve esnekliklerinin dikey sıçrama mesafesine istatistikî olarak önemli derecede etken oldukları tespit edildi (p<0,01). Yine hentbolcuların yaş, vücut ağırlığı, omuz çevresi, ön kol çevresi, el bileği çevresi, femur bikondüler çapı, göğüs derinliği çapı ve tüm kol uzunluklarının da p<0,05 seviyesinde dikey sıçrama mesafesine etki ettikleri görüldü. Elit hentbolcuların yatay sıçrama mesafelerine ise ön kol çevresi ve baldır uzunluğu (p<0,01) ile boy uzunluğu, vücut yağ yüzdesi, bel çevresi, biakromial çapı, biiliak çapı, el bileği çapı, göğüs derinliği çapı ve esnekliklerinin (p<0,05) etkili oldukları tespit edildi. Sonuç olarak; Üst Düzey Erkek Hentbol Takım Oyuncularının antropometrik özelliklerinin, dikey ve yatay sıçrama mesafelerine önemli etkileri olduğu tespit edildi.

REFERENCES

References: 

1. Brown, M. A.Effect Of Plyometric Training On Vertical
Jump Performance In Hifh School Basketball Players. The
Journal Of Sports Medicine and Physical Fitness
26, 1-4, 1986.
2. Çakıroğlu M., Uluçam E., Sabri C. ve ark. Eltopu
Oyuncularında Vücut Ölçümlerinden Elde Edilen
Oranlar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
19, 35-38, 2002.
3. Çetin, C., Karatosun, H., Erdoğan, A., Yolcu, M.,
Baydar, M.L. Yıldız Güreşçilerin Fizyolojik Profillerinin
ve Alt Ekstremite Anaerobik Kuvvetlerinin Farklı
Yöntemler ile İncelenmesi, X. Ulusal Spor Hekimliği
Kongresi, 12-15 Ağustos, İzmir, 2005.
4. Duncan, MJ., Woodfield, L., Al-Nakeeb, Y.
Anthropometric And Physiological Characteristics
Of Junior Elite Volleyball Players. Br J Sports Med.
40: 649-651,2006.
5. Eler, S. Bir sezonluk Antrenman Periyotlanması
boyunca üst düzey erkek hentbolcuların bazı
motorik ve fizyolojik parametrelerinin incelenmesi,
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden
eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,
Ankara, 1996.
6. Falk, B., Weinstein, Y. A Treadmill Test Of Sprint
Running. Scand J. Med. Sci. Sport, 6(5), 259-264,
1996.
7. Fulkozi, K. Rukamet-Seleccija Talenata, Sportski Savez,
Beograd, 1994.
8. Glyn, M. Dynamics of sports Edition, Dubuque,
Wm. C. Brown Publishers, Australia. 1991.
9. Gökdemir Ş. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Erkek
Hentbol ve Basketbol Takımlarında Yer Alan
Oyuncuların Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin
Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, s. 17, 19, 40,
Ankara, 1997.
10. Hara, M., Shıbayama, A., Takeshıta, D., Fukashıro,
S. The Effect Of Arm Swing On Lower Extremities In
Vertical Jumping, Journol Of Biomechanics 39,
2503-11, 2006.
11. Kalkavan, A., Pınar, S., Kılınç, F., Yüksel, O.
Basketbolcu Çocukların Fiziksel Yapılarının, Bazı
Fizyolojik ve Biyomotorik Özellikler Üzerine Etkisinin
Araştırılması, Sağlık Bilimleri Dergisi 14(2), 111-118,
2005.
12. Karadenizli A. İ. , Karacabey K. Yıldız Kız Erkek
Okul Hentbol Takımı Oyuncularının Fiziksel Uygunluk
Derecelerinin Karşılaştırılması. Atatürk üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 4(2), 17-22,
2002.
13. Kılınç, F., Yolcu, M., Akgün, C., Acar, Z., Çetin, C.
Ekstremite Genişlik ve Çevre Ölçüm Değerlerinin
Voleybolcuların Dikey Sıçrama Performansına
Etkisi, Egzersiz, Sayı: 2, No: 1, Isparta,2007.
14. Kurudirek, M. Antropometri, Sporda Yetenek
Seçimi ve Morfolojik Planlama, s. 2-40, Erzurum,
1998.
15. Laffaye, G., Bardy, B., Taiar, R. Upperlimb Motion
And Drop Jump: Effect Of Expertise, J Sports Med
Phys Fitness. 46: 238-47, 2006.
16. Lees, A., Vanrenterghem, J., De Clercq, D.
Understanding How An Arm Swing Enhances Performance
In The Vertical Jump, J Biomech. 37(12): 1929-40,
2004.
17. Letzelter, H. Kraft Training. 65/83/111, Deutchland,
1986.
18. Metiner, G., Uluğ, İ.O. Spor Yapan ve Yapmayan
Ebeveynlerin Çocukların Fiziksel ve Motorsal Performans
Farklılıklarının İncelenmesi. IV. Milli Spor Hekimliği
Kongresi Bildiri Kitabı, Ege Üniversitesi Basım Evi,
s. 253-259, İzmir, 1993.
19. Muratlı S. Antrenman Bilimi Yaklaşımıyla Çocuk ve
Spor, Nobel Basımevi, I. Baskı, s. 164-165, 273,
Ankara, 2003.
20. Oxyzoglou, N., Hatzimanoil, D., Kanioglou, A.,
Papadapoulou, Z. Profile of Elite Handball Athletes by
Playing Pasition. Physical Training p:1-10, Greece,
2008.
21. Özer K. Antropometri, Sporda Morfolojik Planlama,
Kazancı Matbaacılık A.Ş, s. 9-135, İstanbul, 1993.
22. Paasuke, M., Ereline, J., Gapeyeva, H. Knee
Extension Strength And Vertical Jumping
Performance In Nordic Combined Athletes. J.
Sports Med Phys Fitness 41: 354-361, 2001.
23. Pekel, A.H. ve ark. Spor Yapan Çocukların
Performansla İlgili Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları
İle Antropometrik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin
İncelenmesi. VIII. Spor Bilimleri Kongresi Özet
Kitapçığı, s. 106, 17-20 Kasım, Antalya, 2004.
24. Saka, T., Yıldız, Y., Tekbaş, Ö.F., Aydın, T. Genç
Erkeklerde Spor Okulu Eğitim Programının Bazı
Antropometrik ve Fonksiyonel Testler Üzerine Etkisi.
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
Dergisi 2(1), 2008.
25. Sayın, M., Koç, Ş., Hasırcı, S. Trampolin Hareketleri
İle Dikey Sıçrama Yeteneği Arasındaki İlişki İle İlgili Bir
Araştırma, Performans dergisi. 1 (3): 127-134, 1995.
26. Sevim, Y. Hentbol Teknik Taktik, Nobel Yayın
Dağıtım, s.1, 281, 282, Ankara, 2006.
27. Tamer K. Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performans
Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Bağırgan
Yayımevi, 36, 138-185, Ankara, 2000.
28. Taşucu, E. Türk Erkek Hentbol Milli Takımının
Somatotip Profilinin Belirlenmesi, Gazi
Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, Yüksek
Lisans Tezi, Ankara, 2002.
29. Turhan, B., Mutlutürk N., Gençoğlu A. Masa
Tenisinde Koordinatif Oyun Yetenekleri, 3. Raket
Bilimleri Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, 14-15
Aralık, Kocaeli, 2007.
30. Viitisalo, JT., Rahkila, P., Osterback, L., Alen, M.
Vertical Jumping Height And Horizontal Overhead
Throwing Velocity In Young Male Athletes. J Sports Sci.
10(5): 401-13, 1992.
31. Weiner J.S., Lourie J.A. Practical Human Biology,
Academic Press, 1981.
32. Yardımcı, M. Değişik Sportif Oyun Branşlarıyla
Aktif Olarak Uğraşan Sporcuların Fiziksel ve
Fizyolojik Performans Parametrelerinin
Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Enstitüsü, Bed. Eğt. ve Spor Anabilim Dalı Yüksek
Lisans Tezi, Ankara, 1997.
33. Yıldırım, K. Erkek Hentbol Milli Takım
Oyuncularının Bazı Motorik ve Antropometrik
Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi
Sağlık Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,
Ankara, 1997.
34. Zorba E. Vücut Yapısı Ölçüm Yöntemleri ve
Şişmanlıkla Başa Çıkma, Morpa Kültür Yayınları
Ltd.Ş. İstanbul, 2006.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com