You are here

Spora Katılan Çocuklara Yönelik Ailelerin Psikolojik Kazanımları

Psychological Acquisitions of the Families of the Children Joining Sport Activities

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine what the families of the children who attend a sport academy for football gain psychologically through sport. It has been studied on 101 parents (Xage =42.4±8.4) which consist of 34 female (Xaged=39.8±9.6) and 67 male (Xage =44.7±5.2) and whose sons (Xage =11.8±2.1) attend four different sport schools in the city center of Konya including (Galatasaray, 12 Dev Adam, Beşiktaş and Bahçeşehir ). The acquisitions of the participants have been evaluated by applying “A scale of psychological gains in sports”. After analyzing the results, we have found out that by sending their children to a sport school or club the parents respectively obtain these subconsciously: “supervising”, “identification”, “getting a social status”, “self-respect”. In the parameter of inequality of monthly incomes of the families, it has been ascertained that there have been some meaningful changes on the families who have an income less than 2000 Turkish Liras (TLs) monthly by 'identification' with the families whose income is more than 2000 TLs. Besides, in the parameter of the educational level of parents, there have been positive subconscious gains (in supervising, identification, getting a social status, self- respect) in favor of the parents with a low level of education by comparison with the parents who have a diploma from a university or who have done a master's degree. Additionally, in the parameter of the educational level of fathers, the fathers with a low level of education have gained “a social status” among the fathers who have graduated from a university.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, futbol spor okuluna devam eden çocukların ailelerinin çocuğunun spora katılımı ile elde ettikleri psikolojik kazanımlarının neler olduğunu belirlemektir. Araştırmanın örneklem grubunu Konya il merkezinde faaliyet gösteren dört spor kulübü/okuluna (Galatasaray, 12 Dev Adam (futbol okulu), Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji) devam eden ve yaş ortalaması 11.8±2.1 olan erkek çocukların 34’ü kadın (Xyaş=39.8±9.6) ve 67’si erkek (Xyaş=44.7±5.2) olmak üzere toplam 101 (Xyaş=42.4±8.4) anne-babasına uygulanmıştır. Katılımcıların psikolojik kazanımları “Sporda Ailenin Psikolojik Kazanımları Ölçeği (SAPKÖ) uygulanarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar analiz edildiğinde; ailelerin çocuklarını spor kulübüne/okuluna göndermedeki en önemli kazanımları sırasıyla “kontrol edicilik”, “özdeşleşme”, “statü kazanma” ve “benlik saygısı” alt boyutları olarak görülmektedir. Ailelerin çocuklarının spor kulübüne/okuluna katılımı ile elde ettikleri kazanımlarında aylık gelir farklılığında 2000 TL’den az gelire sahip ve 2000 TL’den daha fazla gelire sahip aileler arasında “Özdeşleşme” alt boyutunda 2000 TL’den az gelire sahip aileler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Ailelerin öğrenim durumu değişkeninde, öğrenim düzeyi lise mezunu ve altında olan anneler ve üniversite ve üstü öğretime sahip olan anneler arasında tüm alt boyutlarda öğrenim düzeyi lise mezunu ve altında olan anneler lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Baba öğrenim durumu değişkeninde ise öğrenim düzeyi lise mezunu ve altında olan babalar ve üniversite ve üstü öğretime sahip olan babalar arasında “statü kazanma”, alt boyutunda öğrenim düzeyi lise mezunu ve altında olan babalar lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.
204-208

REFERENCES

References: 

1. Altıntaş A, Hacıoğlu O, Sağtürk B, Belman C, Aşçı FH.
Genç futbol oyuncularının spora katılım güdüleri ve
başarı algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türkiye
Klinikleri J Sports Sci, 2010; 2(1): 26-31.
2. Arslan Y. Altay F. İlköğretim okul takımlarındaki erkek
öğrencilerin spora katılım güdülerinin incelenmesi. Celal
Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,
2009; 4(2): 59-66.
3. Aslan N. An examination of family leisure and family
satisfaction among traditional Turkish families. Journal
of Leisure Research, 2009; 41.
4. Coakley J. Sport in Society. New York: McGrew Hill
Companies. 2001.
5. Coakley J. The good father: parental expectations and
youth sports. Journal of Leisure Studies, 2006; 25(2): 155-
163.
6. Çepikkurt F. Çocuk Sporlarında Ailesel Katılımın Aşırı
Olmasının Psikolojik Kazanımları: Bir Ölçek Çalışması.
Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden
Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,
Tez No: 49, 2005.
7. Doğan B, Özçaldıran B. Futbola ve yüzmeye yeni
başlayan çocukların ailelerinin sosyo-ekonomik
durumlarının karşılaştırılması. Performans, 1995; 1(1):
19-23.
8. Gren CB. Chalip L. Enduring involvement in youth
soccer: the socialization of parent and child. Journal of
Leisure Research, 1997; 29(1): 61-77.
9. Kılcıgil E. Ailelerin çocuklarını yaz futbol okullarına
gönderme nedenleri, beklentileri ve sosyo-ekonomik
durumları. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
Dergisi, 2003; 1(1): 11-16.
10. Kim M. Modernizing effects on sports an physical
activities among korean adult. International Review for the
Sosiology of Sport, 1996; (31)2: 155-169.
11. McPherson B, Curtis JE, Loy JW. The Social Significance
of Sport. Illions: Human Kinetics Boks, 1989.
12. Oyar ZB, Aşçı HF, Çelebi M, Mülazımoğlu Ö. Spora
katılım güdüsü ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik
çalışması. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 2001; 12(2): 21-
23.
13. Pehlivan Z. Participation Motivations of Turkish
Younth Who Participated in İnterschool Sport
Competitions Organized As High Level Competitive
and Recreational. 10th International Sport Sciences
Conggress Proceedings II, October 13-25 Bolu-
Turkey, 2008, 597-599.
14. Pehlivan Z. Spora katılan çocuklara yönelik ailelerin
beklentileri, çocuklarda gözlenen davranış değişimleri
ve spora katılımın önündeki engeller. Spormetre Beden
Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009; 7(2): 69-76.
15. Şahin FT. Özyürek A. 5-6 yaş grubu çocuğa sahip
ebeveynlerin demografik özelliklerinin çocuk yetiştirme
tutumlarına etkisinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri
Dergisi, 2008; 6(3): 395-414.
16. Şirin EF. Hamamioğlu Ö. Uzak doğu spor
branşlarındaki (taekwondo, karate, judo) sporcu
gençlerin spora katılım motivasyonlarının belirlenmesi.
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2007; 12(2):
29-42.
17. Şirin EF. Futbolcu kızların (12-15 yaş) spora katılım
motivasyonlarının belirlenmesi. Spormetre Beden Eğitimi
ve Spor Bilimleri Dergisi, 2008; (6)1: 1-7.
18. Şirin EF, Çağlayan HS, Çetin MÇ, İnce A. Spor yapan
lise öğrencilerinin spora katılım motivasyonlarına etki
eden faktörlerin belirlenmesi. Niğde Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2008; 2(2).
19. Weinberg R, Gould D. Foundations of Sport and
Exercise Psychology. Illions Champaign: Human
Kinetics, 1995.
20. Zabriskie RB, McCormick B. Parent and child
perspectives of family leisure involvement and
satisfaction with family life. Journal of Leisure Research,
2003; 35.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com