You are here

Mobbingin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Tükenmişliği Üzerine Etkisi

The Effect of Mobbing on Burnout of Physical Education and Sports Teachers

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This research was carried out to examine the effect of mobbing behaviors on burnout of physical education and sports teachers. The Negative Acts Questionnaire-Revised” developed by Einarsen and Raknes (1997) and revised by Einarsen, Hoelb, and Notelaersa (2009) and “Burnout Scale” developed by Maslach and Jackson (1981) were used as data collection instruments. The data used in the research were obtained from physical education and sports teachers employed in the state schools (n=93) and private schools (n=31) under National Education Ministry in Aegean Region. According to the results obtained from the research, mobbing behaviors and burnout perception level of physical education and sports teacher are low. There is significant and positive relation between mobbing behaviors and burnout variables. In conclusion, “person-related bullying” dimension is regarded as a reason that increases burnout of physical education and sports teachers in general.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, mobbing davranışlarının beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin tükenmişliği üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, Einarsen, Hoelb, ve Notelaersa’nın (2009) “Olumsuz Davranışlar Ölçeği” ile Maslach ve Jackson’un (1981) geliştirdiği tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler Ege Bölgesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okulları (n=93) ile özel okullarda (n=31) görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinden elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mobbing davranışları ve tükenmişlik algılamaları düşük düzeydedir. Mobbing davranışları ve tükenmişlik değişkenleri arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Sonuç olarak tükenmişlik üzerine etki eden mobbing davranışları “kişi ilişkili yıldırma” boyutundan oluşmakta ve bu boyut beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin genel olarak tükenmişliğini artıran bir sebep olarak görülmektedir.
270-280

REFERENCES

References: 

1. Arı GS, Bal EÇ. Tükenmişlik kavramı: Birey ve
örgütler açısından önemi. Yönetim ve Ekonomi, 2007;
15(1), 131-147.
2. Aydın Ş, Özkul E. İş yerinde yaşanan psikolojik
şiddetin yapısı ve boyutları: 4-5 yıldızlı otel
işletmeleri örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 2007; 7(2), 169-186.
3. Bucuklar NM. Öğretmenlerin maruz kaldıkları
yıldırma eylemlerinin tükenmişlikleri ve bazı
değişkenler ile ilişkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Aynur Eren Gümüş,
Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul, 2007.
4. Budak G, Sürgevil O. Tükenmişlik ve tükenmişliği
etkileyen örgütsel faktörlerin analizine ilişkin
akademik personel üzerinde bir uygulama.
D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 2005; 20(2), 95-108.
5. Chappell D, Di Martino V. Violence at work. Geneva,
International Labor Organization, 2006.
6. Çapri B. Tükenmişlik ölçeğinin Türkçe uyarlaması:
Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006; 2(1), 62-77.
7. Çarıkçı İH, Yavuz H. Çalışanlarda mobbing
(psikolojik şiddet) algısı: Sağlık sektörü çalışanları
üzerinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009; 2(10), 47-62.
8. Cemaloğlu N, Ertürk A. Öğretmenlerin maruz
kaldıkları yıldırma eylemlerinin cinsiyet yönünden
incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2007; 5(2),
345-362.
9. Deliorman RB, Boz İT, Yiğit İ, Yıldız S. Tükenmişliği
ölçmede alternatif bir araç: Kopenhag tükenmişlik
envanterinin Marmara Üniversitesi akademik
personeli üzerine uyarlaması. İstanbul Üniversitesi İşletme
Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi Yönetim, 2009;
20(63), 77-98.
10. Dikmetaş E, Top M, Ergin G. Asistan hekimlerin
tükenmişlik ve mobbing düzeylerinin incelenmesi.
Türk Psikiyatri Dergisi, 2011; 22, 1-13.
11. Einarsen S, Raknes BI. Harassment in the workplace
and the victimization of men. Violence and Victims,
1997; 12(3), 247-263.
12. Einarsen S, Matthiesen S, Skogstad A. Bullying,
burnout and well-being among assistant nurses. The
Journal of Occupational Health and Safety-Australia and
New Zealand, 1998; 14(6), 563-568.
13. Einarsen S, Hoelb H, Notelaersa G. Measuring
exposure to bullying and harassment at work:
Validity, factor structure and psychometric properties
of the Negative Acts Questionnaire-Revised. Work &
Stress, 2009; 23(1), 24-44.
14. Ergin C. Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve
Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin uyarlanması, VII.
Ulusal Psikoloji Kongresi, Hacettepe Üniversitesi,
Ankara, 1992.
15. Kaçmaz N. Tükenmişlik (burnout) sendromu. İstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005; 68, 29-32.
16. Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 15. Baskı,
Ankara: Nobel Yayınevi, 2005.
17. Leiter MP, Maslach C. Six areas of work life: A
model of the organizational context of burnout.
Journal of Health & Human Services Administration, 1999;
21, 472-489.
18. Lindblom KM, Linton SJ, Fedeli C., Bryngelsson IL.
Burnout in the working population: Relations to
psychosocial work factors. International Journal of
Behavioral Medicine, 2009; 13(1), 51-59.
19. Maslach C, Jackson SE. The measurement of
experienced burnout. Journal of Occupational Behavior,
1981; 2, 99-113.
20. Podsakoff PM, MacKenzie SB, Lee JY, Podsakoff
NP. Common method biases in behavioral research:
A critical review of the literature and recommended
remedies. Journal of Applied Psychology, 2003; 88(5),
879-903.
21. Polat S, Uğurlu CT. İlköğretim müfettişlerinin
örgütsel bağlılık, mesleki tükenmişlik ve işten ayrılma
niyetleri arasındaki ilişki. 1. Uluslararası Türkiye Eğitim
Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, 2009.
22. Sağlam AÇ. Akademik personelin sosyo-demografik
özelliklerinin tükenmişlik düzeyleri ile ilişkisi. Mustafa
Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011;
8(15), 407-420.
23. Sürgevil O. Çalışma hayatında tükenmişlik sendromu.
Ankara: Nobel Yayınevi, 2006.
24. Sürgevil O, Fettahlıoğlu ÖO, Gücenmez S, Budak G,
Budak G. Belediye çalışanlarının duygusal saldırıya
uğrama ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesine
yönelik bir araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007; 10(17), 36-58.
25. Tanhan F, Çam Z. The relation between mobbing
behaviors teachers in elementary schools are
exposed to and their burnout levels. Procedia Social
and Behavioral Sciences, 2011; 15, 2704–2709.
26. Tınaz P. İşyerinde psikolojik taciz (mobbing).
Çalışma ve Toplum, 2006; 4, 13-28.
27. Öztürk V, Koçyiğit SÇ, Bal EÇ. Muhasebe meslek
mensuplarının mesleki tükenmişlik düzeyleri ile işe
bağlılık arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir
araştırma: Ankara ili örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi,
2011; 12(1), 84-98.
28. Van Der Doef M, Maes S. The job demand-control(-
support) model and psychological well-being: A
review of 20 years of empirical research. Work &
Stress, 1999; 13(2), 87-114.
29. Varhama LM, Björkqvist K. Conflicts, workplace
bullying and burnout problems among municipal
employees. Psychological Reports, 2004; 94, 1116-1124.
30. Yaman E. Yönetim psikolojisi açısından işyerinde
psikoşiddet -mobing-. Ankara: Nobel Yayınevi, 2009.
31. Yılmaz T, Fidan F, Karataş V. İşsizliğin sosyopsikolojik
sonuçları: Sosyo-demografik özelliklere
göre bireylerin tutumları (bir alan araştırması). Sosyal
Siyaset Konferansları Dergisi, 2004; 48, 163-183.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com