You are here

YAHYA KEMAL'İN POETÎKASI

YAHYA KEMAL'S POETICS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Yahya Kemal is an avant-garde of modern Turkish poetry, have a privileged standing for his poetry, with a difference from his contemporaries in terms of language and style, in the Turkish literature. He has also an oeuvre on poetics through which he articulated his own poetics. So he is to be evaluated as a poet as well as a poetician. Hence we need to return to the oeuvre of Yahya Kemal on poetics to understand the web of interactions between the Turkish poetical tradition and the modern Western poetry. In this article, we assemble his sights and insights on poetry and poetics in order to provide a descriptive account of his critical labor as a poetician.
Abstract (Original Language): 
Yahya Kemal, modern Türk şiirinin öncü isimlerindendir. Devrinin şairlerinden dil ve üslup yönüyle farklılıklaşan ve yol açıcı olan şiiri onu edebiyatımızda ayrıcalıklı bir yere oturtmuştur. Şairliği yanında şiir üzerine düşünen ve bunu değişik vesilelerle ifade eden Yahya Kemal, şiir üzerine yazmış olduğu yazılarıyla da bir anlamda 'poetika'sını oluşturmuştur. Yahya Kemal, şiiri yanında şiir hakkındaki düşünceleriyle üzerinde durulması gereken önemli bir isimdir. Şiirimizin gelenekle ve modern Batı şiiriyle olan ilişkisini anlayabilmek ve bugünkü Türk şiirini değerlendirebilmek noktasında Yahya Kemal'e dönmek, onun şiir sanatına dair görüşlerini yeniden bir arada ele aimak durumundayız. Bu makale, onun şiire dair görüşlerini bir 'poetika' çerçevesinde bir araya getirmektedir.

REFERENCES

References: 

AHMET HAŞİM, (1994),Bücün Şiirleri, (hzl. İnci Enginün- Zeynep Kerman), İstanbul: Dergâh Yay., 2. bs.
AKAY, Hasan (1998), Seruet-i Fünûn Şiir EstetiğifCenab Şahabeddin'in Gözüyle), İstanbul: Kitabevi Yay.
ARİSTOTELES, (2007), Poetika,(çev. İsmail Tunalı), İstanbul: Remzi Kitabevi, 16. bs.
AYVAZOĞLU, Beşir,(2008) , 'Yahya Kemal'in Poetikası", Yahya Kemal Beyatlı -Ölümünün 50. Yılı-, (Editör Kâzım Yetiş), TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, s. 126-133
[Beyatiı], Yahya Kemal, (1973), Çocukluğum, Gençliğim, Siyâsî ue Edebî Hâtıralarım, İstanbul: Yahya Kemal Enstitüsü Yay.
[BEYATLI], Yahya Kemal,(1990a), Edebiyâta Dâir, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yay., 3. bs.
[BEYATLI], Yahya Kemal, (1990b),Melcrup/ar Makaleler, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yay.
[BEYATLI], Yahya Kemal,(2008} Eski Şiirin Rüzgârıyle, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yay.,10. bs.
DOĞAN, Muhammet Nur, (2002), Fuzulî'nin Poetikası, İstanbul: Ötüken Yay.
EROGLU, Ebubekir, "Modernleşmenin İçindeki Gelenek ve Yahya Kemal'in Kurucu İşlevi", (2003) Hayal Şiir: Yahya Kemal Beyath Sempozyumu, 27¬28 Mayıs 2003, Hayal Şiir Yahya Kemal Şiiri üzerine Makaleler, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yay., , s. 51-65
EROĞLU, Ebubekir, (2005), Modern Türk Şiirinin Doğası,İstanbul: Yapı Kredi Yay., 2. bs.
[KANIK] Orhan Veli,( 1992), Bütün Şiirleri, İstanbul: Adam Yay.
KAPLAN, Mehmet, (2004) Edebiyatımızın İçinden, İstanbul; Dergâh Yay., 3. bs.
KAPLAN, Mehmet,(2006) Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 2,İstanbul: Dergâh Yay., 7. bs.
KAPLAN, Mehmet vd. (1978) Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi % İstanbul: Ed. Fak. Matbaası
KEFELİ, Emel, (2007), Metinlerle Batı Edebiyatı Akımları, İstanbul: 3F Yay.
KILIÇ, Filiz- Macit, Muhsin,(1992 Haziran), "Divan Edebiyatında Poetika Denemeleri Tezkire Önsözleri", Yedi İklim, S. 3, s, 28-33
OKAY,
Orhan
, (1998), Sanat Edebiyat Yazıları, İstanbul: Dergâh Yay., 2, bs.
OKAY,
Orhan
, (2004), Poetika Dersleri, Ankara: Hece Yay.
OKUYUCU, Cihan, (2006), DıVan Edebiyatı Estetiği, İstanbul: LM Yay., 4. bs."
PARLATIR, İsmail, (2005), Recat- Zade Mahmut Ekrem, İstanbul: M.E.B. Yay. 1. bs.
TANPINAR, Ahmet Hamdi {l995)Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul: Dergâh Yay.
TAŞÇIOGLU, Yılmaz, "Modem Türk Şiirinin Oluşumunda Yahya Kemal'in Yeri", (2008) (hzl. Kâzım Yetiş)* Bir Medeniyeti Yorumlamak Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu 03-07 Kasım 2008, istanbul Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası V, Fetih Cemiyeti İstanbul, s. 749-753
TEVFİK FİKRET, (1993) Dil Ve Edebiyat Yazı/an,(hzİ. İsmail Parlatır) Ankara: Türk Dil Kurumu Yay., 2. bs.
TODOROV, Tzvetan, (2000), Poetikaya Giriş, İstanbul, Metis Yay., 1. bs.
UÇMAN, Abdullah, ( Temmuz- Ağustos 2007), "Nâmık Kemal'in Divan Edebiyatına İtirazları", Kitap-hk, S.107, s. 73-78
UÇMAN, Abdullah, (2008), " 'Mısra Benim Haysiyetimdir.,.' Yahya Kemal'in Şiiri ve Şiir Anlayışı Üzerine", Bir Medeniyeti Yorumlamak Ölümünün 50.
Yahya Kemal'in Poetikası
191
Yılında Yahya Kemal Beyath Sempozyumu 03-07 Kasım 2008, İstanbul Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası V, Fetih Cemiyeti İstanbul s. 605- 612
YAVUZ, Hilmi, (2005), Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar, İstanbul: Yapı Kredi Yay. 1. bs.
ZİYA PAŞA,
(1285/1868
) "Şiir ve İnşa", Hürriyet, nr. 11, 20 Cemaziyelewel
ZİVER, İsmail, (1967) "Seruet-i Fünuncular ve Üslup", İstanbul: (İ.Ü. Ed. Fak. mezuniyet tezi), Türkiyat Enstitüsü, no:770

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com