You are here

HORTLAKLAR (GHOSTS) ADLI OYUNUN GÖSTERGEÖİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ

A SEMIOTIC STUDY OF THE PLAY GHOSTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Semiotic studie s of drama attempts to describe how to choose the signs and how to create interaction among them on the stage. It is known that every element that is used on the stage such as light, costumes, stage designs, props, music etc. are the signs for the audience. In this study the well-known Norwegian playwright ibsen's play Ghosts is going to be analysed in terms of semiotic studies. This play was performed by ShawChicago in honour of World Theatre Day, 27 March 2009, at Selçuk University. In this essay, the relation between the signified and the signifier of this performed text is going to be studied in connection with the audience, director, actor/actress, light, costumes, music etc. and the influence of this harmony on the success of the play is going to be discussed.
Abstract (Original Language): 
Tiyatro göstergebilimi, sahnede kullanılan göstergelerin nastl seçilmesi ve birbirleriyle ne tür bir etkileşim içinde olmaları gerektiğini araştırır. Işık, kostüm, sahne düzeni, aksesuar, müzik vs. gibi her bir unsur seyirci için birer göstergedir. Bu çalışmada Norveçli oyun yazan Ibsen'in Ghosts [Hortlaklar) adlı oyunu göstergebilim açısından değerlendirilecektir, Bu oyun bu yılki Dünya Tiyatrolar Günü'nde, 27 Mart 2009, ShawChicago grubu tarafından Selçuk Üniversitesi'nde sahnelenmiştir. Bu makalede, seyirciyle buluşan bu oyundaki gösterge ve gösterilen arasındaki İlişki üzerinde durulacaktır. Böylece seyirci, yönetmen, oyuncu, ışık, kostüm, müzik vs. arasındaki ilişkinin önemine değinilecek ve bu uyumun oyunun başarılı bir şekilde sahnelenmeslndeki etkisi tartışılacaktır.

REFERENCES

References: 

ÇAMURDAN, E. (1996), Çağdaş Tiyatro ve Dramaturgi, İstanbul: Mitos-Boyut Yayınlan
ERKMAN-AKERSON F. (2005), Göstergebilime Giriş, İstanbul: Multilingual
ESSL1N, M. (1991), (Çev. Güler Siper), Absürd Tiyatro, İstanbul: Dost Yayınları
, (1996),
(Çev. Ozdemir Nutku), Dram Sanatının Alam, İstanbul, Yapı
Kredi Yayınlan.
IBSEN, H. (2009), Ghosts, (e-text) available: http://www.enoles.com/ghosts-text/ , 01.03.2009
1NNES, C.
(1992)
, Modern British Drama, 1890-1990, Cambridge University Press
KOCABAY, H. K. (2008), Tiyatroda Göstergebilim, İstanbul: E Yayınları MEYER, M. (1967), Ibsen: A Biography, Penguin Ltd.
SZONDİ
P
. (1987), (Ed. by Michael Hays), Theory of the Modern Drama, University of Minnesota Press, Minneapolis
STYAN J. L. (1981), Modern Drama in Theory and Practice. Realism and Naturalism, Volume I, Cambridge University Press, London

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com