You are here

"KATKAT YASEMİN" ADLI ŞİİR ÇEVİRİSİ ÜZERİNE BİR ELEŞTİRİ

A REVIEW ON THE TRANSLATION OF THE POEM NAMED KATKAT YASEMIN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this article, the Turkish translation of the Arabic poem named "Tavku'l-Yâsemîn" by Syrian Nizâr Kabbânî, who is among the modern Arab poets, under the title "Katkat Yasemin", is studied in terms of meaning and content. In this study in which the poem translation is criticized, the issues such as how the language characteristics of the poet is reflected into the translation and what sort of diversities are available between the Arabic and the Turkish texts are introduced by means of examples.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede çağdaş Arap şairlerinden Suriyeli Nizâr Kabbânî'nin "Tavku'l-Yâsemîn" adlı Arapça şiirinin "Katkat Yasemin" başlığıyla Türkçeye çevirisi, anlam ve içerik bakımından incelenmiştir. Şiir çeviri eleştirisinin yapıldığı bu çalışmada şairin üslup özelliklerinin çeviriye nasıl yansıtıldığı ve Arapça metin ile Türkçe metin arasında ne gibi farklılıklar olduğu örneklerle ortaya konulmuştur.

REFERENCES

References: 

CUHÂ, Mîşâl Halîl, (1999), eş-Şi'ru'l-'Arabiyyu'l-Hadîs min Ahmed Şevki ilâ Mahmûd Derviş, Beyrut:Dâru'l-Avde.
ed-DAKKÂK, 'Omar, (t.y.), Funûnu'l-Edebi'l-Mu'âsır fi Sûriye, Beyrut: Dâru'ş-Şurûki'l-'Arabî.
ER, Rahmi, (2004), "Nizâr Kabbânî (1923-1998)", Çağdaş Arap Edebiyatı Seçkisi, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
İBN HAZM, (1995), Güvercin Gerdanlığı, (çev.: Mahmut Kanık), İstanbul: İnsan Yayınları.
JAYYUSİayyusi, Selma Khadra,
(1987)
, Modern Arabic Poetry An Anthology, New York: Columbia University Pres.
KABBÂNÎ, Nizâr, (1983), el-A'mâlu'n-Nesriyyetu'l-Kâmile, Beyrut: Menşûrât Nizâr Kabbânî.
KABBANİ, Nizar, (2000), Hüzünlü Irmak, (çev.: Metin Fındıkçı), İstanbul: İyi Şeyler Yayıncılık.
KABBÂNÎ, Nizâr, (2002), Gözlerinin Mavi Limanda, (çev.: Rıza Halilov-Aysel Ergül), İstanbul: Birey Yayıncılık.
KARSLI, İlyas, (2005), "Arapçadan Türkçeye Tercüme Hataları", Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, S.19, s.69-90.
ÖZAY, İbrahim, (2010), "Türkçe Deyimlerin Arapçaya Aktarılması (Aziz Nesin'in Yedek Parça İsimli Öyküsü)", EKEV Akademi Dergisi, S.42, s.249-264.
TUR, Salih, (2005), Nizâr Kabbânî Hayatı, Sanatı ve Şiirleri, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış doktora tezi).
YAZICI, Mesut, (1997), Türkçede Necip Mahfuz, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com