You are here

YABANCI DİL ÖĞRETİM STRATEJİLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

THE EFFECTS OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING STRATEGIES ON STUDENT SUCCESS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Teaching language has mainly focused on teacher oriented curriculum, in recent years. Experts will prepare this curriculum, determine the number of the courses and language materials are organized according to the policy specified in the curriculum. New directions have recently emerged as to the application of the curriculum and there has been a new insight into the individuality of the student. No longer are they regarded as a homogeneous group, what they are seen as a different person with different personality, background, intelligence, and finally learning style. In traditional views, students were a group of people gathered at schools, ready to be taught with new information. For this reason, our current study is related to these kinds of differences among students and their learning strategy and learning styles. Our main concern in this study is to determine what kind of learning strategies and learning styles were used by EFL students in Selcuk University and whether these strategies and styles have any effect on their achievements in their courses. In this way, the current study made an attempt to describe the foreign language learning strategies employed by Turkish students in Selcuk University Department of English Language Teaching. The language learning strategy items in SILL (Strategy Inventory of Language Learning Version 7.0, Oxford, 1990, p.294) were accompanied by a five point-Likert scale on which students mark their frequency of use of each strategy. In this study, the effects of learning strategies on student success were investigated. The universe of this research was 2nd, 3rd, and 4th grade total 355 university students of Selcuk University. Important and significant findings were obtained. Students more or less use a type of learning strategies. Most of the students who were successful in their lessons were using cognitive and metacognitive learning strategies. As a result students need to be aware of their learning strategies and they need to use this awareness consciously in learning environments. Teachers also need to know their students' strategies and should design their courses accordingly.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda dil öğretimi genel olarak öğretmen odaklı müfredata bağlıydı. Uzmanlar tarafından müfredat belirlenmekte, dersler ve kullanılacak materyaller kazanımlar ve eğitim politikaları dikkate alınarak düzenlenmekteydi. Ancak yeni gelişmelerle birlikte öğrencilerin farklı şekilde öğrendiği ve müfredatın bu unsur göz önüne alınarak geliştirilmesi gerekliliği ön plana çıkmaya başlamıştır. Bireyler homojen bir grup olarak değerlendirilmek yerine farklı kişilik zekâ ve öğrenme stil ve stratejileri olan çeşitli özelliklere sahip bireyler olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Geleneksel öğretim yöntemlerinde öğrenciler sınıflara toplanmış öğrenmeye hazır gruplar olarak değerlendirilmekteydi. Bu sebeple çalışmamız öğrencilerdeki bireysel farklılıklar üzerine kurulmuş ve öğrencilerin sahip olduğu farklı öğrenme stil ve stratejileri incelenmiş ve Selçuk üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümündeki öğrencilerin öğrenme strateji ve stillerinin ders başarıları üzerinde bir etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Söz konusu öğrencilerin öğrenme statejilerini belirlemek için 5'li Likert dil öğrenme strateji ölçeği kullanılmıştır (Oxford,1990, p.294). Bu çalışmada Selçuk üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin öğrenme stratejilerinin öğrenci başarısı üzerinde bir etkisi olup olmadığı araştırılmıştır Bu amaçla İngilizce öğretmenliğinde eğitim gören (2., 3., ve 4. sınıf) toplam 355 öğrenci üzerinde öğrenme stratejilerinin başarıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Önemli ve çeşitli sonuçlar elde edilmiştir Buna göre öğrenciler az ya da çok tüm öğrenme stratejilerini kullanmaktadırlar Öğrencilerin yoğun olarak bilişsel ve biliş ötesi öğrenme stratejilerini kullandıkları gözlenmiştir ve bu stratejileri kullanan öğrencilerin derslerinde başarılı oldukları bulunmuştur Diğer bir deyişle bu stratejiler öğrencilerin başarılarını olumlu yönde etkilemiştir. Sonuç olarak öğrenciler hangi stratejileri kullandıklarının farkında olmalı ve bu farkındalıklarını öğrenme ortamlarında bilinçli bir şekilde kullanmalıdır. Öğretmenler ise öğrencilerinin hangi öğrenme stratejilerine sahip olduklarını tespit etmeli ve derslerini bu hususları göz önünde bulundurarak işlemeleri faydalı olacaktır. Bu çalışma ile müfredat belirlenirken öğrencilerin farklı yapılara sahip oldukları dikkate alınarak her öğrenciye hitap edebilecek farklı strateji ve stilleri de kapsayan aktivite ve materyaller oluşturulması öğrenci başarısı açısından faydalı olabileceği sonucuna varılmıştır.
111
126

REFERENCES

References: 

BEZCI, Özer E.,
(1998)
, An Investigation of the Cognitive Reading Strategy Needs of the Freshman Students at Hacettepe University, (Unpublished master Thesis).
BROWN, Douglas H., (2001), Teaching by Principles An Interactive Approach to Language Pedagogy, Second Edition. New York: Longman.
BROWN, G - Yule, G., (1989), Discourse Analysis, Cambridge, Cambridge: University Press.
CHAMOT, A. Uhl. O'Malley - J. Michael, (1990), Learning Strategies in Second Language Acquisition, Cambridge: Cambridge University Press.
COOK, Vivian, (1991), Second Language Learning and Language Teaching, New York: Chapman and Hall Inc.
ELLIS, Rod, (1985), Understanding Second Language Acquisition, New York: Oxford University Press.
ELLIS, Rod, (1994), The Study of Second Language Acquisition, Oxford: Oxford University Press.
GAUDIANI, Claire and et al, (1984), Strategies of Foreign Language & Literature Programs, New York: Published by Modern Language Association of America
HALAÇOĞLU, Eda,
(1999)
, The Effects of Learners' Beliefs About Language Learning on Their Success, (Unpublished Master Thesis).
HARMER, Jeremy, (2001), The Practice of English Language Teaching, Essex: Pearson Education Ltd.
KRASHEN, Stephen D., (1987), Principles and Practice in Second Language Acquisition, London: Prentice-Hall UK Ltd.
LEE, Moon Bok, (1998), Language Learning Strategies, Efl Performance, and Gender: A Synchronized Look at The Forest and The Trees, (Unpublished Ph.D Thesis).
LARSEN-FREEMAN, Diana, (1986), Techniques and Principles in Language Teaching, Hong Kong: Oxford University Press.
MENDELSOHN, D.J - Rubin, J., (1995), A Guide fort the Teaching of Second Language Listening, California: Dominie Press. Inc.
MENDELSOHN, D.J., (2000), Learning to Listen: A Strategy Based Approach for the Second Language Learner, California: Dominie Press. Inc.
126
Mustafa Serkan Öztürk
OXFORD, Rebecca, (1990), Language Learning strategies: What every Teacher Should Know, Wadsworth: Heinle&Heinle Publishers.
OXFORD, Rebecca, (1996), Language Learning strategies Around the World: Cross-cultural Perspectives, Honolulu: University of Hawaii Press.
OXFORD, Rebecca, (1999), Language Learning Motivation: Pathways to the New Century, Honolulu: University of Hawaii Press.
REID, J.M., (1995), The Learning Styles in the ESL/EFL Classroom, Heinle and Heinle Publishers.
RICHARDS, Jack C. et al, (2002), An Anthology of Current Practice, New York:
Cambridge University Press.
RICHARDS, Jack C. et al, (1990), Approaches and Methods in Language Teaching, New York: Cambridge University Press.
RUBIN, J & Thompson, I., (1994), How To Be a More Successful Learner, Boston: Heinle and Heinle Publishers.
ROUTMAN, Regie, (2000), Strategies for Teaching, Learning, and Evaluating, Portsmouth: Heinemann Publishers.
SKEHAN, Peter, (2001), A Cognitive Approach to Language Learning, Oxford: Oxford University Press.
VALE, David et al, (1995), Teaching Children English: A Training Course for Teachers of English to Children, Cambridge: Cambridge University Press.
VERTAÇ,
Rasime
, (1995), Language Learning Strategies of Young Learners, (Unpublished Master Thesis).
WENDEN, A. - Rubin, J., (1987), Learner Strategies in Language Learning Hertfordshire: Prentice Hall Ltd.
http://iteslj.org/Techniques/Kinoshita-Strategy.html 14.10.2003 13:05

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com