You are here

DİYARBAKIR ZİYA GÖKALP YAZMA ESER KÜTÜPHANESİNDEKİ NAHVE DAİR YAZMA ESERLER BİBLİYOGRAFYASI

SYNTAX MANUSCRIPTS BIBLIOGRAPHY IN DIYARBAKIR ZIYA GÖKALP MUNUSCRIPT LIBRARY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Manuscripts, fundamental and inner sources of our culture, history and tradition, have a great importance in terms of their historical, artistic and literary character. The Islamic manuscripting, which began with copying the Holy Quran and which was carried out by Hz. Osman, have built a world for us, spreading with works written in such disciplines as hadith, fiqh, tafsir, medicine, linguistics, literature and poetry, until now. Based on this value, while our many manuscripts in various fields are waiting to be discovered, it is obvious that 'manuscripting task' has a great importance. Because of this, in this study, we try to do classification and arrangement of 151 pieces of works about syntax, located in Diyarbakır Ziya Gokalp Manuscript Library, in order to provide a modest contribution to the field of bibliography. After we provide information about the history of manuscripts in the introduction of our work, respectively we provide information about the history of Diyarbakır Ziya Gokalp Manuscript Library and we discuss works about syntax.
Abstract (Original Language): 
Kültürümüzün, tarihimizin ve geleneğimizin hem temel hem de öz kaynakları olan el yazması eserler, tarihi, sanatsal ve edebi olmaları bakımından çok büyük bir öneme haizdirler. Hz. 'Osman'ın Kur'ân-ı Kerîm'i istinsah ettirmesiyle başlayan İslâm yazmacılığı, hadis, fıkıh, tefsir, tıp, dil, edebiyat ve şiir gibi ilim dallarında yazılan eserlerle yayılarak bugüne dek bize ait bir dünya inşa etmişlerdir. Bu kıymete binaen keşfedilmeyi bekleyen çeşitli alanlardaki pek çok yazma eserimiz gün yüzüne çıkarılmayı beklerken, yazma tavsifciliği görevinin sahip olduğu büyük önem de ortadadır. Bundan dolayı bizler bu çalışmamızda, bibliyografya alanına mütevazı bir katkı sağlamak maksadıyla Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesinde bulunan nahiv ilmine dair 151 eserin tasnif ve tanzimini yapmaya gayret gösterdik. Çalışmamızın giriş bölümünde yazma eserlerin tarihi hakkında genel bir bilgi verdikten sonra sırasıyla yazmaların bulunduğu kütüphanenin tarihçesi ve nahiv konulu eserler hakkında bilgi verdik.

REFERENCES

References: 

BALTACI , Cahid (1976). XV-XVI Asırlarda Osmanlı Medreseleri, Istanbul: İrfan
Matbaası.
BİLGİN, Orhan (2013). "Yazma", DİA, XLIII İstanbul: Türkiye Diyanet VakfıY ay.
KORKUSUZ, M. Şefik ( 2014 ) . Yazma Eserlerde Diyarbekir Kenti, İstanbul: Toprak
Yay .
KURAN , Aptullah (1969). Anadolu Medreseleri C. I , Ankara : TürkTarih Kurumu
Basımevi.
S a n a l 1 : h t t p : / / w w w . k o n y a y a z m a k u t u p . g o v . t r / T R % 5 C H a b e r _ D u y u r u % 5 C d i y a r b a k i
r . h t m , [ 2 1 . 0 5 . 2 0 1 5 ] .

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com