You are here

ESKİÇAĞDA YAZI, KİTAP VE KÜTÜPHANENİN OLUŞUM SÜRECİ; GÜNÜMÜZ EĞİTİMİNE KATKILARI

THE DEVELOPMENT PROCESS OF WRITING, BOOK AND LIBRARY IN ANCIENT AGE; CONTRIBUTIONS TO THE PRESENT EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Writing has been the whole collection of signs and symbols and a regular indication of what people think, what they can express. In this article, the birth of ancient writing and book is handled with its formation process. Writing was invented by Sumerians around 3200 B.C. in the Mesopotamia. Sumerian writing emerged due to economic necessities. Clay tablets used as writing material in the Asia Minor and Anatolia were the book format of clay. The basic book shapes in ancient age were the roll, being the book format of papyrus, and the codex, being the book format of parchment. On the other hand, as a result of the increasing economic and cultural relations in the ancient age, written documents had to be preserved, and thus archives and libraries showed up. From this point of view, the formation process of the ancient age library has also been examined in this paper. Contributions of these ancient formations to the present education were interpreted in the following way: the main elements of the education was born in ancient age and continued its development until today. Institutions that provide education, namely the system of school, the birth and existence of books and libraries and many other elements as important education tools are based on the ancient civilizations. On the other hand, writing that was invented in ancient age period carries great importance for both the history of mankind and the education world. Writing instruments are the most widely used tools used in the education environment. In short, the formation of writing, book and library has had a huge impact and significance in both past and present.
Abstract (Original Language): 
Yazı insanların düşündükleri, ifade edebilecekleri şeylerin düzenli bir göstergesi ve simgeler, semboller bütünü olmuştur. Bu makalede eskiçağda yazı ve kitabın doğuşu, oluşum süreci ele alınmaktadır. Mezopotamya'da yazı M.Ö. 3200 yıllarında Sümerliler tarafından icat edilmiştir. Sümer yazısı ekonomik ihtiyaçlardan doğmuştur. Önasya ülkelerinde ve Anadolu topraklarında yazı malzemesi olarak kullanılan kil tabletler, kilin kitap şekli olarak ifade edilmiş halidir. Papirüsün kitap şekli olan rulo, özellikle parşömentin kitap şekli olan kodeks Antikçağ boyunca temel kitap şekli olmuşlardır. Eskiçağda yazılı belgelerin artan ekonomik ve kültürel ilişkilerin sonucu olarak çoğalmasıyla korunup saklanmalarını gerektiren arşiv ve kütüphaneler ortaya çıkmıştır. Bu noktadan hareketle eskiçağ kütüphanelerinin oluşum süreci de irdelenmeye çalışılmıştır. Eskiçağdaki bu oluşumların günümüz eğitimine katkıları ise şu şekilde yorumlanmıştır: Eğitimin ana unsurları eskiçağda doğmuş ve günümüze kadar gelişim sürecini devam ettirmiştir. Eğitim öğretimin verildiği kurumların yani okul adı verilen sistemin, önemli bir eğitim aracı olan kitapların ve kütüphanelerin ve daha birçok unsurun doğuşu, var olması eskiçağ uygarlıklarına dayanmaktadır. Öte yandan eskiçağda icat edilen yazı hem insanlık tarihi hem de eğitim dünyası açısından çok büyük önem taşımaktadır. Yazılı araçlar eğitim ortamında en yaygın kullanılan araç türleridir. Kısacası yazı, kitap ve kütüphanenin oluşumu hem geçmişte hem de günümüzde büyük bir etki ve öneme sahip olmuştur.

REFERENCES

References: 

ALP, S. (1991). Maşat-Höyük. Ankara. AYDIN, İ. (2010). Alternatif Okullar. Ankara.
BOSSERT, H. TH. (1952). Hititlerde Yazı Malzemesi ve Yazı Aletleri. Belleten, XVI (61), 1-8.
BOTTERO, J. & STEVE, M.J. (2013). Evvel Zaman İçinde Mezopotamya. İstanbul.
BRYCE, T.
(2002)
. Life and Society in the Hittite World. Oxford.
DEMİRİŞ, B. (2002). Eskiçağ'da Yazı Araç ve Gereçleri. İstanbul.
DİNÇOL, B. (2002). Eskiçağ 'da Doğu Akdeniz Havzası ve Anadolu'da Diller ve Yazılar. Boğazköy'den Karatepe'ye Hititbilim ve Hitit Dünyasının Keşfi. 20¬37.
JEAN, J. (2002). Yazı İnsanlığın Belleği. İstanbul.
KINAL, F. (1969). Çivi yazısının Doğuşu ve Gelişmesi. AÜ DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, 12/13, 1-15.
KINAL, F. (1983). Eski Mezopotamya Tarihi. Ankara.
KINAL, F. (1987). Eski Anadolu Tarihi. Ankara.
KARASU, C.
(1995)
. Some Considerations On Hittite Scribes. Archivum Anatolicum, 1, 117-122.
KARASU, C. (1997). Hattuşa-Boğazköy Arşiv- Kitaplık Sistemleri Üzerine Bazı Yorumlar. Archivum Anatolicum (Anadolu Arşivleri ),3, 215-238.
KARAUĞUZ, G. (2002). Hitit Devletinin Siyasi Antlaşma Metinleri. Konya.
KRAMER,
S.N
. (1999). Tarih Sümerde Başlar. Hamide Kayukan (Çev.). İstanbul.
SCHMIDT,
K
. (2007). Taş Çağı Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı Göbekli Tepe En Eski Tapınağı Yapanlar. İstanbul.
OTTEN, H. (1962). Eski Şarkta Kütüphaneler. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, XIX (3/4), 201-211.
YILDIZ, N. (1985). Eskiçağ Kütüphaneleri. İstanbul.
YILDIZ, N. (2000). Eskiçağda Yazı Malzemeleri ve Kitabın Oluşumu. Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com