You are here

DİYARBAKIR ZİYA GÖKALP YAZMA ESER KÜTÜPHANESİNDEKİ SARFA DAİR YAZMA ESERLER BİBLİYOGRAFYASI

MORPHOLOGY MANUSCRIPTS BIBLIOGRAPHY IN DIYARBAKIR ZIYA GOKALP MANUSCRIPT LIBRARY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.21497/sefad.43713

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
For contributing to the field of classification and arrangement, we found bibliography of eighty nine works about morphology in Diyarbakır Ziya Gökalp Manuscript Library. While we were doing this work, we provided information about the discovery and dissemination of paper and history of the manuscripts, starting from the revelation of the Qur'an and date of its copy. Then, we examined the main subject of our study ''the manuscripts about morphology in Diyarbakır Ziya Gökalp manuscript library and their physical features''. Additionally, this work contains information about the authors of manuscripts in the library which we mentioned, the century in which these authors lived, the repetition of similar copies, library inventory numbers, size of the manuscripts, their paper type, their writing type, their number of lines and pages.
Abstract (Original Language): 
Biz bu çalışmamızda tasnif ve tanzim alanına bir katkı sağlamak maksadıyla Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesinde bulunan sarf ilmine dair seksen dokuz eserin bibliyografyasını çıkardık. Söz konusu çalışmamızı yaparken temel olarak Kur’ân-ı Kerîm’in nüzûlu ve istinsah tarihinden başlayarak kâğıdın keşfi ve yaygınlaşması, yazma eserlerin tarihi ve tavsifi konusunda kısa bir bilgi verdik. Ardından çalışmamızın asıl konusu olan Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi’ndeki sarf ilmine dair eserleri ve bu eserlerin fiziksel özelliklerini muhtasar bir şekilde ele aldık. Bunlara ek olarak bu çalışma, bahsi geçen kütüphanedeki sarf ilmine dair eserlerin müelliflerinin isimleri, bu müelliflerin yaşadığı yüzyıl, içerik olarak benzer nüshaların tekrarı, kütüphane demirbaş numaraları, boyutları, kullanılan kâğıt türü, yazı çeşidi, satır ve sayfa sayıları hususunda bilgiler içermektedir.

REFERENCES

References: 

BİLGİN, Orhan (2013). “Yazma”. Diyanet İslâm Ansiklopedisi C. XLIII. İstanbul:
Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 369-373.
ÇAĞMAR, M. Edip (2001). “Diyarbakır İl Halk Kütüphanesinde Bulunan Yazma
Eserler (Arap Dili ile İlgili Olanlar)”. Dicle Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Dergisi II (3): 177-193.
DALKIRAN, Ömer (2013). “Kitabın Tarihi”. Türk Kütüphaneciliği XXVII (1):
201-213.
EL-MUNECCİD, Salâhuddîn (1966). "Arapça Yazmaların Neşir Kaideleri". çev.
Mehmed Hatipoğlu. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi XIV (1):
245-262.
FURAT, Ahmet Subhi (1996). Arap Edebiyatı Tarihi C. I. (Başlangıçtan XVI.
Asra Kadar). İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi.
IŞIK, Rıfat (2015). Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eserler Kütüphanesinde Yer
Alan Arapça Gramere Dair Eserlerin Tasnif ve Tanzimi. Yüksek Lisans Tezi.
Konya: Selçuk Ü.
KAVAKCI, Yusuf Ziya (1991). İslâm Araştırmalarında Usûl. Ankara: Diyanet
İşleri Başkanlığı Yay.
RITTER, Helmut (1958). "Arapça, Türkçe ve Farsça Yazma Eserlerin İlimlere
Göre Tasnifi ". haz. Fuat Sezgin. İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi II (2-4):
201-208.
ZEYDÂN, Corcî (2013). İslâm Uygarlıkları Tarihi C. I. İstanbul: İletişim Yay.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com