You are here

ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMLERİNDE ÖĞRENCİ MOTİVASYONU

MOTIVATION OF STUDENTS IN THE DEPARTMENT OF GERMAN LANGUAGE AND LITERATURE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.21497/sefad.328627

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims to analyze the motivation of students at the Department of German Language and Literature (GLL)in the Faculties of Letters and to develop suggestions for the rearrangemants in the programme. Descriptive research design is followed in this study. A Likert type scale has been developed to learn the opinions of the students on the subject. The instrument which consists of 27 items has been administered to a sample of 225 students and the data obtained were analyzed according to frequencies and percentages. In the light of the data obtained, students of the department of GLL learn German as a second foreign language after having learned English. Hence, the language education received in the preparatoryclass has a crucial importance to determine their success level in the department of GLL. The influence of instrumental motivation is at medium-level. In the department, it has been observed that their ideal was not to study in the department o f GLL and their school readiness is also at medium-level. It has also been deduced that due to lack of motivation, students do not put enough effort into their studies in the department. However, we foresee that extracurricular activities may increase students’ motivations. As in line with the results of this study, it has been revealed that some updates should be made in the curriculum of the department of GLL so as to make it more student-centred, project-oriented and inclusive of extracurricular activities.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde öğrenci motivasyonunu incelemek ve programda düzenlemeler yapılması için öneriler geliştirmektir. Konuya ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amacıyla likert tipi bir anket ölçeği hazırlanmıştır. Yirmi yedi önermeden oluşan veri toplama aracı, iki yüz yirmi beş kişilik bir örneklem grubuna uygulanmış, elde edilen veriler frekans ve yüzde hesabıyla çözümlenerek değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, Alman Dili ve Edebiyatı öğrencileri Almancayı, İngilizcenin ardından ikinci yabancı dil olarak öğrenmektedir. Bu nedenle hazırlık sınıflarında aldıkları dil eğitimi bölümdeki başarılarında çok önem taşımaktadır. Öğrencilerin bölümü seçmelerinde etkili olan araçsal motivasyonları orta düzeydedir. Bölümde okumanın idealleri olmadığı ve hazır bulunuşluk düzeylerinin orta seviyede olduğu görülmektedir. Motivasyon eksikliği nedeniyle başarılı olmak için yeterli çabayı göstermedikleri anlaşılmaktadır. Ders dışı etkinliklerin öğrenci motivasyonunu artıracağı öngörülmektedir. Bu saptamalara göre Alman Dili ve Edebiyatı müfredatında öğrenci merkezli, proje odaklı ve ders dışı etkinlikleri dikkate alan güncellemeler yapılmalıdır.

REFERENCES

References: 

ACAT, Bahattin-DEMİREL, Seyfettin (2002). ”Türkiye’de Yabancı Dil Öğretiminde Motivasyon
Kaynakları ve Sorunları”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (31): 312-329.
AÇIKGÖZ, Kamile Ün (2005). Aktif Öğrenme. Eğitim Dünyası Yayınları. 7. bs.
ALYAZ, Yunus (2011). “Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Dilsel Seviyeleri ve
Almancaya İlişkin Tutumları”. UÜ Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (2): 503-525.
APELTAUER, Ernst (1997).Grundlagen des Erst-und Fremdsprachenerwerbs. Eine Einführung,
Fernstudieneinheit 15, Langenscheidt, Kassel.
DELLAL, Nevide Akpınar-GÜNAK, Duygu Bora (2009). “Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’nde İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğrenen Öğrencilerin Öğrenme
Motivasyonları”. Dil Dergisi (143): 20-41.
DORNYEI, Zolt´n (1998).”Motivation in second and foreign language learning”. Language Teaching
(31): 117-135. http://www.zoltandornyei.co.uk/uploads/1998-dornyei-lt.pdf [10.12.2016].
EDELMANN, Walter (1996). Lernpsychologie. Beltz. 5. Auflage
EDELMANN, Walter (2003). “Intrinsische und extrinsische Motivation”. Grundschule (4): 30-32.
EDMONSON, Willis (2004).”Individual Motivational Profiles: the Interaction between External and
Internal Factors”. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht [Online] 9 (2).21
pp. http://www.ualberta.ca/~german/ejournal/edmondson2.htm [25.01.2017].
ERDEN, Münire – AKMAN, Yasemin (2002). Gelişim ve Öğrenme. Arkadaş Yay. 11. bs.
GARDNER, Robert – LAMBERT, Wallace (1959). “Motivational variable in second language
acquisition”. Canadian Journal of Psychology (13): 266-272
GARDNER, Robert - LAMBERT, Wallace (1972). Attitudes and motivation in secondlanguage learning.
Rowley, MA: Newbury House.
GROTJAHN, Rüdiger (2004). "Tests and Attitude Scales for the Year Abroad” (TESTATT):
Sprachlernmotivation und Einstellungen gegenüber Sprechern der eigenen und der fremden
Sprache”. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht [Online] 9(2).23
pp. http://www.ualberta.ca/~german/ejournal/Grotjahn2.htm [26.01.2017].
İŞİGÜZEL, Bahar (2012). “Motivasyon: Yabancı Dil Dersinin Hormonu”. Mersin Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 7 (1): 29-41. http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/17377/181503 [27.01.2017].
İŞİGÜZEL, Bahar (2013). “Almanca Öğretmen Adaylarının Alman Diline Yönelik Motivasyon
Düzeylerinin Saptanması”. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic 8 (12): 607-614.
KIRCHNER, Katharina (2004).”Motivation beim Fremdsprachenerwerb: Eine qualitative
Pilotstudie zur Motivation schwedischer Deutschlerner”. Zeitschrift für Interkulturellen
Fremdsprachenunterricht [Online] 9 (2). 32
pp. http://www.ualberta.ca/~german/ejournal/Kirchner2.htm [26.01.2017].
KLEPPIN, Karin (2004). “Bei dem Lehrer kann man ja nichts lernen, Zur Unterstützung von
Motivation durch Sprachlernberatung“, Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht
[Online] 9(2).16 pp. http://www.ualberta.ca/~german/ejournal/Kleppin2.htm [27.01.2017].
KÖKSAL, Handan - MADEN, Sevinç (2016). “Der Faktor ‚Sommerferien‘ beim Übergang von der
Vorbereitungsklasse in die Deutschlehrerausbildung”. Diyalog 1: 73-87.
LIST, Gudula (2002). “Motivation im Sprachunterricht”.Fremdsprache Deutsch, Heft 26/2002, 6-10.
RAMPILLON, Ute (1995). Lernen Leichter Machen. Hueber.
RIEMER, Claudia-SCHLAK, Torsten (2004). “Der Faktor Motivation in der
Fremdsprachenforschung. Einleitung in das Themenheft”. Zeitschrift für Interkulturellen
Fremdsprachenunterricht [Online] 9 (2). 3 pp. Erhältlich
unter http://www.ualberta.ca/~german/ejournal/Riemer_Schlak2.htm [27.01.2017].
SEFAD, 2017 (37): 407-418
Zeki USLU-Ayşe UYANIK _______________________________________________________________4_1_8_
SARIER, Yılmaz (2016). “Türkiye’de Öğrencilerin Akademik Başarısını Etkileyen Faktörler: Bir
Meta-Analiz Çalışması”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of
Education) 31 (3): 609-627.
SCHLAG, Bernhard (2006). Lern- und Leistungspsychologie. Verlag für Sozialwissenschaften. 2.
Auflage.
SCHRÖDER, Hartwig (1992). Grundbegriffe der Pädagogischen Psychologie:Von “Abnormalität“
bis“Zugpferd- Effekt“. Arndt Verlag, München.
USLU, Zeki-ÖZEK, Yeşim (2004). “Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarının İkinci Yabancı Dili
Öğrenmeye İlişkin Tutum ve Görüşleri”. İÜ Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi (2): 129-
140.
WICKE, Rainer (2004). Aktiv und Kreativ Lernen. Projektorientierte Spracharbeit im Unterricht Deutsch
als Fremdsprache. Hueber.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com