You are here

BİR BEYAZ ÇÜRÜKÇÜL MANTAR TÜRÜ OLAN Phanerochaete chrysosporium İLE AZO BOYARMADDELERİNDE RENK GİDERİMİ

DECOLORIZATION OF AZO DYES BY THE WHITE ROT FUNGUS Phanerochaete chrysosporium

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, removal efficiencies of color, COD, copper and aromatics in different concentrations of Remazol Yellow RR Gran, Remazol Red RR Gran and Remazol Blue RR Gran were analyzed by using a White Rot Fungus, namely Phanerochaete chrysosporium. Color and COD removal efficiency values were compared with respect to EN ISO 7887 Standards and Turkish Water Pollution and Control Legislation limit values. For color measurements, RES parameter was applied according to the standards of European Norm EN ISO 7887. According to the results of the experimental study, even if the color removal was successful, the aromatic group, giving the color, was not decomposed totally and remained at some certain amount in the wastewater.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, azo boyarmaddelerinden olan Remazol Blue RR Gran, Remazol Red RR Gran, Remazol Yellow RR Gran’ın belli oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen model atıksuda biyolojik parçalanma verimleri araştırılmıştır. Beyaz çürükçül mantarlardan olan Phanerochaete chrysosporium ile çeşitli konsantrasyonlardaki renk, KOİ, bakır ve aromatik grup giderim verimleri incelenmiştir. Renk ve KOİ giderim verimi değerleri sırası ile EN ISO 7887 ve Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği deşarj sınır değerleri ile kıyaslanmış ve renk ölçümleri için, Avrupa Normu EN ISO 7887’ye göre belirlenen standartlar esas alınarak, RES (Renklilik Sayısı) parametresi uygulanmıştır. Deneysel çalışmaların sonuçlarına göre, renk giderimi başarılı olsa dahi, rengi oluşturan bileşenlerden olan aromatik grubun belli oranlarda atıksu içerisinde bozunmamış halde kaldığı belirlenmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

[1] Kapdan, I., Kargı, F., Mcmullan, G., et. al.,“Comparison of White Rot Fung Cultures for
Decolorization of Textile Dyestuffs”, Bioprocess Engineering, 22, 347-351, 2000.
[2] Balcıoğlu, İ.A., Arslan, İ., “Tekstil Endüstrisi Atıksularının Fotokatalitik Oksidasyon
Yöntemi ile Arıtılabilirliği”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Türkiye’de Çevre
Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu II., 1997 193-199.
[3] Brown, M.A, Devito, S.C., “Predicting Azo Dye Toxicity”, Critical Reviews in
Environmental Sciences and Technology, 23, 249- 324, 1993.
[4] Chung, K.T., Stevens, S.J.R., “Decolorization of Azo Dyes by Environmental
Microorganism and Helmiths”, Environ. Toxic. Chem., 12, 2121- 2132, 1993.
[5] Knapp, J.S., Newby, P.S., “The Microbiological Decolorization of an Industrial Effluent
Containing a Diazo-linked Chromophore” Water Resources, 29, 1807-1809, 1995.
[6] Bumpus, J.A., Aust, S.D., “Studies On The Biodegradation of Organopollutants by a
White Rot Fungus”, İnternational Conference on New Frontiers for Hazardous Waste
Management, 1985, 404-410.
[7] Stainer, R.Y., Adelberg, E.A., Ingraham, J., “The Microbial World”, Prentic Hall, Inc.,
Englewood Cliffs, New Jersey, 1976, 105-118.
[8] Hawker, L.E., Linton, A.H., “Micro-Organisms:Function, From and Environment”,
Edward Arnold Ltd, 1971, 367-402.
[9] Tatarko, M., Bumpus, J.A., “Biodegradation of Congo Red by Phanerochaete
chrysosporium”, Water Resources ,32,5, 1713-1717, 1997.
[10] Zhang, F., Knapp, J.S., Tapley, K.N., “Decolourisation of Cotton Bleaching Effluent with
Wood Rotting Fungus”, Water Resources, 33, 919-928. 1999.
[11] Demir, G., “Azo Boyarmaddeleri İçeren Tekstil Atıksularının Beyaz Çürükçül
Funguslarla (Phanerochaete Chrysosporium) Renk Giderimi, Doktora Tezi, İ.Ü Fen
Bilimleri Enstitüsü, 2002
[12] EUROPA NORM, EN ISO 7887, 1994.
[13] Akgün, T., “Adsorbsiyon Teknikleriyle Tekstil Atıksularının Renklerinin Giderilmesi”,
Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,. 1999,
[14] APHA-AWWA-WPCF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
17th edition, New York, 1989,
[15] Heinfiling, A., Bergbauer, M., Szewzyk, U., “Biodegradation of Azo and Phthaloccynine
dyes by Trametes versicolor and Bjerkandera Adusta”, Applied Microbiology
Biotechnology, 48, 261-266, 1997.
[16] Kapdan, K.I., Kargi, F., “Biological Decolorization of Textile Dyestuff Containing
Wastewater by Coriolus versicolor in Rotating Biological Contactor”, Enzyme and
Microbial Technoloy, 30, 195-199, 2001.
[17] Zhang, F., Yu, J., “Decolorization of Acid Violet 7 With Complex Pellets of White Rot
Fungus and Activated Carbon”, Bioprocess Engineering, 23, 195-301, 2000.
[18] Zhang, F., Knapp, J.S., Tapley, K.N., “Development of Bioreactor Systems for
Decolorization of Orange II Using White Rot Fungus”, Enzyme and Microbial
Technology, 24, 48-53, 1999.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com