You are here

MERKEZİ ÇAPRAZLI ÇELİK YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

EVALUATION OF NONLINEAR BEHAVIOR OF CONCENTRIC BRACED STEEL STRUCTURES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Various different types of strengthening of existing steel structures are applied in practice. Concentric bracing is one of the common applications for strengthening of steel structures to increase the earthquake resistance. In the present study, different types of braced steel structures are investigated. The considered structures are modeled with different first story height and without bracing. Hence, earthquake behavior of different types of concentric braced steel structures is determined. In the analyses, four different types of concentric braced models were established with three different bracings; 12 different models were examined. After modeling the structures, nonlinear structural analysis as pushover analysis is realized. Displacement Coefficient method is applied as performance based analysis to determine the performance points. Finally, time history analyses were applied by using Düzce and Kocaeli earthquake data.
Abstract (Original Language): 
Mevcut çelik yapıların güçlendirilmesi ile ilgili olarak pratikte farklı uygulamalar mevcuttur. Bu uygulamalardan en yaygın olanı merkezi çaprazlar kullanılarak yapıların deprem dayanımlarının arttırılmasıdır. Bu çalışmada farklı merkezi çaprazlı çelik yapı modelleri incelenmiş, farklı merkezi çaprazlı modeller ilk kat kolon yüksekliği farklı ve ilk katları çaprazsız olarak da ele alınmıştır. Böylelikle farklı yapısal özelliklerdeki merkezi çaprazlı çelik yapıların, doğrusal olmayan deprem davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Analizlerde, dört tip yapı modeli üç farklı çapraz eleman ile modellenmiş, toplam on iki adet merkezi çaprazlı model üzerinde çalışılmıştır. Yapılar boyutlandırıldıktan sonra elastik ötesi davranışlarının incelenmesi amacıyla, doğrusal olmayan statik artımsal itme analizleri yapılmıştır. Ardından performansa bağlı analiz yöntemlerinden yer değiştirme katsayıları yöntemi kullanılarak hedef yer değiştirme değerleri belirlenmiştir. Son olarak, 1999 Düzce ve 1992 Erzincan depremlerinin ivme kayıtları kullanılarak zaman tanım alanında dinamik analizler uygulanmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

[1] Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik., (TDY2007) İstanbul, Resmi
Gazete 2007.
[2] TS 648, Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
[3] TS 498, Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak yüklerin Hesap Değerleri,
Türk Standartları Enstitüsü, Ankara., 1987.
[4] Wilson E., Habibullah A., 1998, Sap 2000 Integrated Finite Element Analysis and Design
of Structures Basic Analysis Refence Manual, Computers and Structures, Berkeley.
[5] FEMA (Fedaral Emergency Management Acency) Prestandart and Commentary for the
Seismic Rehabilitation of Buildings., 356, 2000.
[6] FEMA (Fedaral Emergency Management Acency) 440 Improvement Of Nonlinear Static
Seismic Analysis Procedures , “ NEHRP Guidelines, Washington D.C., 2005.
[7] Mahim, S., Malley, J., Hamburger, R., “ Overwiev of the FEMA/Sac Program For
Reduction of Earthquake Hazards in Steel Moment Frame Structures”, Journal of
Cnstructional Steel Rsearch, vol.58, pp.511-528., 2002.
[8] Moghaddam, H., Hajirasouliha, I., “An investigation on accuracy of pushover analysis for
estimating the seismic deformation of braced steel frames” Journal of Cnstructional Seel
Rsearch, 62-4, pp. 341-353., 2005.
[9] Yang, T.Y., Stojadinavic, B., Moehle, J.,”Hybrid Smilation Evalation Of İnnovative Steel
Braced Freming System.” Proceedings, Eigth National Conference on Earthquake
Engineering, SanFrancisco, California CD, 1415., 2007.
[10] Chao, S-H., Goel, S.C., “Performance-Based Design of Eccentrically Braced Frames
Using Target Drift and Yield Mechanism.” AISC Engineering Journal, American Institute
of Steel Construction, Third Quarter , 2006, 173-200, 2006.
[11] Sucuoğlu, H., “Yapıların deprem Güvenliğini Değerlendirme Yöntemleri.”, ODTÜ
Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi, Ankara., 2002.
[12] Uzgider, E., Çağlayan, B.Ö., “Depreme Dyanıklı Çelik yapılar”, Türk Yapısal Çelik
Derneği, Alp Ofset, İstanbul., Teknik Yayınlar Dizisi 1, 58s, 2005.
[13] Archer, G., C., “AConstant Displacement Iteration Algorithm for Nonlinear Static PushOver Analysis”, Journal of Structural Engineering., vol.2., 2001.
[14] Hasan , R., Xu, L., Grierson, D. E., “Pushover anlysis For Performance-Based Seismic
Design” Computer and Structures., vol.80, pp.2483-2493., 2002.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com