You are here

DAĞITIM AĞLARININ TASARIMI VE ENİYİLEMESİ KAPSAMINDA TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİNE BİR BAKIŞ: SON GELİŞMELER VE GENEL DURUM

A SURVEY ON SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS MANAGEMENT IN CONTEXT OF DESIGN AND OPTIMIZATION OF DISTRIBUTION NETWORKS: THE STATE OF THE ART

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Supply chain management is concerned with optimization of the overall process of value creation from suppliers to last consumers. Thus, relations with the other firms are important as well as the production planning and control functions in the firm such as design, material handling, scheduling. In supply chain management, success means not an individual phenomenon but modeling and management of the complex business relations network. This paper presents a literature review on supply chain models to assist the decision maker for defining the problem structure and selecting an appropriate model based on basic characteristics of the problem. After we explain basic concepts of supply chain management, supply chain models under new classification have been analyzed. The classification includes deterministic, stochastic, fuzzy, simulation based, hybrid and information Technologies driven models.
Abstract (Original Language): 
Tedarik Zinciri Yönetimi, tedarikçilerden son tüketiciye kadar olan tüm değer yaratma sürecinin eniyilemesi ile ilgilenir. Dolayısıyla, işletme içindeki tasarım, malzeme taşıma, çizelgeleme gibi üretim planlama ve kontrol fonksiyonları kadar diğer işletmelerle olan ilişkiler de önemlidir. Başarı, tedarik zinciri yönetiminde sadece bireysel bir fenomen olmaktan öte, bir bütünü oluşturan parçalar arasındaki karmaşık iş ilişkileri ağının modellenmesi ve koordine edilerek yönetilmesi anlamındadır. Bu çalışmada; karar vericiye tedarik zinciri yönetiminde problemin yapısının tanımlanması ve problemin temel karakteristiğine uygun bir modelin seçiminde yardımcı olmak için bir literatür araştırması yapılmıştır. Tedarik zinciri yönetimine ilişkin temel kavramlar verildikten sonra, tedarik zinciri modelleri yeni bir sınıflandırma kullanılarak karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Kullanılan sınıflandırmada modeller, deterministik, stokastik, bulanık, simülasyon tabanlı, melez ve bilişim teknolojileri tabanlı modeller olmak üzere altı başlık altında incelenmiştir.
149-169