You are here

DİN EĞİTİMİNİN İSLÂMÎ İLİMLERDEKİ YERİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Religious education as a science in our age yet, despite the start of scientific activities, in terms of Islamic religious education from the verses downloaded the first of the Qur’an begins. At this point, the Qur’an, education “Rab” is to be expressed in words. “Rab” is finishing in reality; that is, something, status, movement and behavior, until transportation the maturity is a transition period to attitudes from the attitude. Extrapolating from this description, with the science of Tafsir into the field of science the Qur’an, how to correlate of religious education emerges. Likewise, in training activities of the Prophet’s, essentially, in terms of of faith, worship, deeds, knowledge, feelings and actions in the perspective of the Qur’an In a positive sense of the behaviors in humans is an effort for changing. To this educational activity of the Prophet’s is called “To Preach”. To preach, as well as education and training has a structure in the scope. In this regard, all the words, actions and their memorandum of the Prophet’s science into the field of Hadith with the religious education which is closely related is observed. The Sufism accepted as a widely religious education activities, aims to improve the ability of religiosity of human. Education, while aiming to enhancement as versatile the people, Sufism more, the feelings, “heart” which is based and an education that develops in the direction religious of them is possible to say. On the other hand, Fıgh that trying to provide religion courses with the method of Catechism and the relationship in terms of hidane, Kalam that viewed in terms of religious education the teaching of the different beliefs and tenets and as heresiographical that addressing with the scientific ways the religious education of the different sects, communities and groups that there is a very close relationship of the Islamic sciences with religious education science is required to expressed. This study that we have studied to the Place of religious education in Islamic sciences, that relationship to degree to the reduction a simple with other Islamic sciences will work to uncover.
Abstract (Original Language): 
Din eğitimi, bir bilim olarak henüz yaşadığımız çağda bilimsel etkinliklerine başlamasına rağmen İslam din eğitimi açısından Kur’ân’ın ilk indirildiği ayetlerden başlar. Bu noktada Kur’ân, eğitimi “Rab” kelimesiyle ifade etmektedir. “Rab” gerçekte terbiye demektir; yani bir şeyi, durumu, hareketi ve davranışı olgunluğa ulaştırıncaya kadar tavırdan tavra bir geçiş sürecidir. Bu açıklamalardan yola çıkarak, Kur’ân’ı ilim sahasına yerleştiren Tefsir ilmiyle din eğitiminin nasıl ilişki içerisinde olduğu ortaya çıkmaktadır.Aynı şekilde Hz. Peygamber’in eğitim faaliyeti de esas itibariyle, vahyin insanlara ulaştırılarak Kur’ân perspektifinde iman, ibadet, amel, bilgi, duygu ve hareketler açısından insanlardaki davranışların olumlu manada değiştirilmesi çabasıdır. Hz. Peygamber’in bu eğitim faaliyetine “tebliğ etmek” denmektedir. Tebliğ etmek, hem eğitimi hem de öğretimi kapsamına alan bir yapıya sahiptir. Bu bakımdan Hz. Peygamber’in tüm söz, fiil ve takrirlerini ilim sahası içerisine alan Hadis ilminin din eğitimiyle yakından ilişkisi olduğu görülmektedir. Bir yaygın din eğitimi faaliyeti olarak kabul edilen tasavvuf da insanın dindarlık kabiliyetini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim, insanları çok yönlü olarak geliştirmeye amaçlarken tasavvuf daha çok, duyguları, “kalbi” esas alan ve onları dini yönde geliştiren bir eğitim olduğunu söylemek mümkündür. Diğer taraftan ilmihal yöntemiyle din eğitimi vermeye çalışan ve hidâne bakımından ilişki halinde olan Fıkıh, farklı inanç ve akidelerin öğretimini din eğitimi açısından inceleyen Kelam ve farklı tarikat, cemaat ve grupların din eğitimini bilimsel yollarla ele alan Mezhepler Tarihi gibi İslami ilimlerin din eğitimi bilimiyle çok yakın bir ilişkisinin olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Din eğitiminin İslami ilimlerdeki yerini incelemeye aldığımız bu çalışma, basite indirgemeyecek derecede diğer İslami ilimlerle ilişkisinin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışacaktır.
27
43

REFERENCES

References: 

Bardakoğlu, Ali, “Hıdane”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, c. 17. İstanbul, 1998.
Başkurt, İrfan, “İslam Eğitimine Dair Bazı Meseleler”, Din Eğitimi Araştırmaları
Dergisi, İstanbul, 2002, sayı: 9, s.89-113.
Bayraklı, Bayraktar, İslam’da Eğitim, 7. Baskı, Bayraklı Yayınları, İstanbul,
2002, s.113.
Çağatay, Neşet ve Çubukçu, İbrahim Agâh, İslam Mezhepler Tarihi, Ankara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1985.
Ebu Gudde, Abdulfettah, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed ve Öğretim
Metotları, terc. Enbiya Yıldırım, Yasin Yayınevi, İstanbul, 2001, s.170.
Göktaş, Vahit, “Tasavvufi Terbiyenin Günümüz Din Eğitim-Öğretimine Sunabileceği
İmkânlar” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 52: 2
(2011), s.137-155.
Gözeler, Esra, ve Körner, Felıx, “İnsan Onurunun İslam ve Hıristiyan Geleneklerindeki
Temelleri (Bilimsel Toplantı)” A.Ü.İ.F.D. XLVI (2005), sayı: 2,
s.343-350.
Halstead, J. Mark, “Din Eğitimi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
(Journal of the Human and Social Science Researches), Çev.: Abdulkadir
Çekin, 2013, c.2, sayı: 3, s.136-150.
Osmanoğlu, Cemil, ““İslam Eğitimi” Kavramı Üzerine Bir Literatür İncelemesi”,
DEM Dergi, 2007, yıl: 1 sayı: 3, s.56-63.
Keyif li, Şükrü, “Yaygın Din Eğitimi Açısından Mürşit Kavramının Değerlendirilmesi”,
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Şanlıurfa, 1997,
sayı: 3, s.249-260.
42 • SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ • CİLT: 1 • SAYI 1
Khouj, Abdullah Muhammed, “İslam’da Eğitim”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çev.: Semra Çinemre, Samsun, 2011, sayı: 30,
s. 277-308.
Köylü, Mustafa ve Altaş, Nurullah, Din Eğitimi, 2. Baskı, Gündüz Yayıncılık,
Ankara, 2012, s.58
Şanver, Mehmet, Kur’ân’da Tebliğ ve Eğitim Psikolojisi, Pınar Yayınları, 2001,
s.23-24.
Yavuz, Kerim, Günümüzde Din eğitimi, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları, Adana, 1998, s.61.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com