You are here

KUDÜS VE OSMANLI ARŞİV VESİKALARI IŞIĞINDA YAHUDİLERİN BÖLGEYE YERLEŞMELERİ ÜZERİNE NOTLAR

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Jerusalem is the firs Qibla in other words the first destination where Muslims turned their faces to perform the salaat prayer. For that reason it is one of the most important and most sacred places for all Muslims. Jerusalem was under control of Jews and Christians before coming of Caliph Umar ibn al-Khattab to the power. The Muslim conquest of Jerusalem under the caliph Umar in 637 was clearly an important moment in the city’s history. For the next 462 years, it would be ruled by Muslims, with religious freedom for minorities protected according to the Treaty of Umar. Following the Ottoman conquest the condition of the country’s Jews slowly improved, and their numbers increased substantially specially with a gradual decline in the quality of Ottoman rule. This article aimed to shed light on events of that period.
Abstract (Original Language): 
Kudüs, Müslümanların namaz kılmak için yüzlerini döndüğü ilk kıbledir. Bu sebeple o, bütün Müslümanlar için önemli ve kutsal bir mekândır. Kudüs, Ömer bin Hattab iktidara gelmeden önce Yahudi ve Hıristiyanların kontrolündeydi. Müslümanların 637 yılında burayı fethetmesi, İslam tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Burası 462 yıl boyunca Müslümanlar tarafından huzur ve barış içerisinde yönetilmiştir. Buradaki bütün dini azınlıklar Hz. Ömer’in önerdiği adalet ilkesi çerçevesinde yaşamıştır. Kudüs, Osmanlı yönetimi altına girdiği dönemlerde ise Yahudi nüfusu buralarda giderek çoğalmıştır. Yahudiler burada Osmanlı yönetimi altında adaletle yaşamışlardır. Bu makalenin amacı özellikle Osmanlı döneminde Kudüs’te gelişen olaylara ışık tutmaktır.

REFERENCES

References: 

İbn Şeddâd, Siretu Selahattin el-Eyyubî, )Kahire: Daru’l-Menar Yayınları,
2000).
Goodman, Martin, Rome and Jerusalem: The Clash of Ancient Civilizations,
(Vintage: 2008).
Günaltay, Mehmet Şemsettin, İslam Öncesi Araplar ve Dinleri, (Ankara:
Ankara Okulu Yayınları, 2006).
Gündüz, Şinasi, Din ve İnanç Sözlüğü, )Ankara: Vadi Yayınları, 1998).
Gürkan, Salime Leyla, Yahudilik, (İstanbul:İsam Yayınları, 2008).
Belazurî, Futuhu’l-Buldân, (çev:, Mustafa Fayda), (Ankara: Kültür Bakanlığı
Yayınları, 1991).
Hamidullah, Muhammed, Mevmuatu’l-vesâik es-Siyasiyye: Li Ahdi’n-
Nebiy ve’l-Hilafeti’r-Raşide, (Beyrut: 1987).
Mille, James Maxwell, A History of Ancient Israel and Judah, (Nashville:
John Knox Press,1986).
Scheindlin, Raymond P., A Short History of the Jewish People: From Legendary
Times to Modern Statehood, (Oxford: Oxford University
Press, 1998).
Taberî, Tarihu’l-Umem ve’r-Rusûl, IV.
Vandeburie, Jan, “O, İslâm’ın Zaferi İçin Ne Çok Gayretliydi:
Selahaddin-i Eyyubi’nin Kudüs Haçlı Krallığı’na Karşı Uyguladığı
Strateji (1171-1187)”, (çev:, Bedrettin Basuğuy), Bingöl Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi (BÜİFD), I, 1(2013), s. 147-158.
Yaşar, Şükran, “Kudüs’ün Osmanlı Yönetimine Girişi ve Yavuz Sultan
Selim’in Küdüs Ermenilerine Tanıdığı İmtiyazlar” Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, I,2(2003) s. 105-115.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com