You are here

KUR’ÂN’IN HARFÎ VE TEFSİRÎ TERCÜMESİ -Bakara 183-187 Âyetleri Örneğinde Bir Mukayese-

Literal and Interpretative Translation of the Qur’an -A Comparison In The Example of 183rd - 187th Verses of Baqarah-

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
It’s not certain whether there were any problems regarding understanding the Qur’an during the period of Prophet Mohammed. This question was not due to Muslims not knowing Arabic, but was an obligatory result of the requirement of interpretation of the holy book by the Prophet Mohammed. The Prophet has explained his holiness the parts of Qur’an where the Muslims had difficulty in understanding with the Qur’an itself or his own words, interpreted and translated it in a way. With the non-Arabs accepting Islam as their religion, the problem of understanding the holy book by the believers who didn’t speak Arabic has occurred. And they have tried to overcome this problem by non-Arabs learning Arabic or translating the Qur’an into non-Arabic languages. While a literal translation of the Qur’an with the concern of not conveying the words into another language properly both wouldn’t reflect the spirit of Qur’an and result in various problems due to reading it superficially. In that sense, it’s possible to suggest that the one that should be translated for the ones who don’t speak Arabic is the concept of Qur’an instead. And it seems that this wouldn’t be possible through a literal translation, but through an interpretation.
Abstract (Original Language): 
Henüz Hz. Peygamber döneminde dahi Kur’ân’ı anlama sorunu ile karşılaşıldığı vakidir. Bu husus, ashâbın Arapçayı bilmemesinin değil, ilâhî hitabın Hz. Peygamber tarafından tebyîn edilmesi gerektiğinin zorunlu bir sonucuydu. Hz. Peygamber, sahâbenin anlamada güçlük çektiği yerleri, yine Kur’ân’ın kendisiyle veya kendi sözleriyle açıklamış, tefsir etmiş, bir nevi onlara tercüme yapmıştır. Arap olmayanların İslâm dinine girmeleriyle birlikte, ilâhî hitabın Arapça bilmeyenler tarafından anlaşılamaması sorunu tezahür etmiştir. Bu problem, ya acemin Arapça öğrenmesi veya Kur’ân’ın acem diline çevrilmesi yoluyla aşılmaya çalışılmıştır. Motamot bir Kur’ân çevirisi, lafzî kaygıların güdüldüğü bir Kur’ân tercümesi Kur’ân’ın ruhunu yansıtamayacağı gibi, yüzeysel okumadan kaynaklanan türlü problemlere sebep olacaktır. O halde, Arapça bilmeyenler için çevrilmesi gerekenin Kur’ân’ın mefhumu olduğu söylenebilir. Bu da lafzî çeviriyle değil, tefsirî tercümeyle mümkün görünmektedir.

REFERENCES

References: 

Altuntaş, Halil, Şahin, Muzaffer, Kur’ân-ı Kerim Meali, Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayınları, Ankara 2010.
Allûş, Celaleddin b. et-Tâhir, Ahkâmu Tercemeti’l-Kur’ân, Dâru İbn Hazm, Beyrut
2008.
Arslan, Gıyasettin, Türkçe Kur’ân Meâllerinde Kaynak Dilin Egemenliği Sorunu,
(Kur’ân Mealleri Sempozyumu), DİB Yayınları, Ankara 2010.
Atasoy, İhsan, vd., Kur’ân-ı Kerim’in Türkçe Meâli, Nesil Yayınları, İstanbul 2015.
Atay, Hüseyin, Kur’ân Türkçe Çeviri, Atay ve Atay Yayınları, Ankara 2007.
Aydar, Hidayet, Kur’ân-ı Kerim’in Tercümesi Meselesi, Yeni Zamanlar Yayınları, İstanbul
2014.
Aydınlı, Abdullah, Hadis Istılahları Sözlüğü, Hadisevi Yayınları, İstanbul 2006.
Bilmen, Ömer Nasuhi, Kur’ân-ı Kerim’in Türkçe Meali Âlisi, Bilmen Yayınevi, İstanbul,
ts.
Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmâîl, Sahîhu’l-Buhârî, (thk. Mustafa Dîb
el-Bugâ), Dâru İbni Kesîr, Dımeşk 1993.
Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Tarihi, Fecr Yayınevi, Ankara 2005.
_____, ü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2013.
Cevherî, Ebû Nasr İsmail b. Hammad el-Farabî, Tâcu’l-Luga ve Sahâhu’l-Arabiyye
el-Müsemmâ es-Sıhâh, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut 1999.
Çıbıklı, Süleyman Recep, Söz Sanatları Açısından Meâl Problemleri, Eskişehir OsKUR’ÂN’IN
HARFÎ VE TEFSIRÎ TERCÜMESI • 173
mangazi Üniversitesi SBE, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir
2014.
Dehhudâ, Ali Ekber, Lügatname Dehhuda, Merkez-i Tahkîkât Râyâneyi Kâimiye,
İsfahan, ts.
Demirci, Muhsin, Kur’ân Tarihi, M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul
2014.
Durmuş, Zülfikar, Kur’ân’ın Türkçe Tercümeleri, Rağbet Yayınları, İstanbul 2007.
Bugâ, Mustafa Dîb, Mistu, Muhyiddin Dîb, el-Vâdıh f î Ulûmi’l-Kur’ân, Dâru’l-
Kelimi’t-Tayyib, Dımeşk 1998.
Elmalılı, M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, Matbaai Ebüzziya, İstanbul
1935.
Ferâhîdî, Halil b. Ahmed, Kitabu’l-Ayn, thk: Abdulhamid Hindâvî, Dâru’l-
Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2003.
Feyizli, Hasan Tahsin, Feyzü’l-Furkân Açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm Meali, Server İletişim,
İstanbul 2010.
Feyruzâbâdî, Mecdüddin Muhammed b. Ya’kub, el-Kâmûsu’l-Muhît, Müessesetü’r-
Risale, Beyrut, 1994.
Feyyûmî, Ahmed b. Muhammed b. Ali el-Mukrî, el-Misbâhu’l-Munîr, Dâru’l-
Hadîs, Kahire 2008.
Gürbüz, Faruk, Kur’ân Ne Kadar Tercüme Edilebilir?, İnkişaf Dergisi, Sayı 5, Yıl 2,
Ocak-Mart 2006, Samsun.
Hamidullah, Muhammed, Aziz Kur’ân, (çev. Hatip, Abdulaziz; Kanık, Mahmut),
Beyan Yayınları, İstanbul 2008.
Karaman, Hayrettin, vd., Kur’ân-ı Kerim Açıklamalı Meali, Türkiye Diyanet Vakfı
Yayınları, Ankara 2006.
Heyet, Kur’ân-ı Kerim ve Osmanlıca Muhtasar Meâli, Hayrat Neşriyat, Isparta
2012.
Hüseyin, Muhammed Bahâuddîn, “Tercemetü’l-Kur’âni’l-Kerîm: Hukmuhâ ve
Ârâu’l-Ulemâi Fîhâ”, el-Camiatü’l-İslâmiyyetü’l-Âlemiyye Çittagong, sayı 3,
Aralık 2006.
Itır, Nureddin, Ulûmu’l-Kur’âni’l-Kerîm, Matbaatü’s-Sabâh, Dımeşk 1993.
İbn Fâris, Ebu’l-Huseyn Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga,
Dâru’l-Cîl, Beyrut, ts.
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 174 • İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ • CİLT: 3 • SAYI 2
İbn Harb, Ebû Hayseme Züheyr en-Nesâî, Kitâbu’l-İlm, el-Mektebu’l-İslâmî,
Beyrut 1983.
İbn Kesîr, İmâduddin Ebu’l-Fidâ İsmail el-Kuraşî ed-Dımeşkî, Tefsîru’l-Kur’âni’l-
Azîm, Dâru’l-Hadîs, Kahire 1993.
İbn Manzûr, Ebu’l-Fadl Cemaluddin Muhammed b. Mükrim el-Efrîkî el-Mısrî,
Lisânu’l-Arab, Müessesetü’l-A’lemî li’l-Matbûât, Beyrut 2005.
İbrahim Mustafa, vd., el-Mu’cemu’l-Vasît, Çağrı Yayınları, İstanbul 1996.
Kâlî, Ebû Ali İsmail b. Kasım el-Bağdadî, Kitâbu’l-Emâlî, el-Hey’etü’l-Mısriyyetü’lÂmme
li’l-Kitâb, y.y., 1975.
Karagöz, İsmail, Dinî Kavramlar Sözlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara
2010.
Kefevî, Ebu’l-Bekâ Eyyûb b. Musa el-Huseynî, el-Külliyat Mu’cemun fi’l-Mustalahât
ve’l-Furûki’l-Lugaviyye, Müessesetü’r-Risâle Nâşirûn, Beyrut 1998.
Kısa, Mahmut, Kısa Açıklamalı Kur’ân-ı Kerim Meali, Armağan Kitaplar, Konya
2013.
Komisyon, Türkçe Sözlük, TDK, Ankara 2005.
Kurtubî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Ensârî, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-
Kur’ân, Dâru’l-Hadîs, Kahire 2007.
Ma’lûf, Luis, el-Müncid, el-Mektebetü’l-Kâtolikiyye, Beyrut, ts.
Müslim, Ebu’l-Huseyn b. el-Haccâc el-Kuşeyrî, Sahîhu Müslim, Dâru Taybe, Riyad
2006.
Mütercim Âsım Efendi, el-Okyânûsu’l-Basît f î Tercemeti’l-Kâmûsi’l-Muhît, Türkiye
Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2014.
Öztürk, Mustafa, Cumhuriyet Türkiyesi’nde Meal ve Tefsirin Serencamı, Ankara
Okulu Yayınları, Ankara 2012.
_____, Meal Kültürümüz, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2011.
Sâbûnî, Muhammed Ali, et-Tibyân fî Ulûmi’l-Kur’ân, el-Mektebetu’l-Asriyye,
Beyrut 2014.
Sevinçgül, Ömer, Gençler İçin Kur’ân Meâli, Carpe Diem Kitap, İstanbul 2013.
Sifil, Ebubekir, Meal Sahiden Yeterli mi?,Milli Gazete, 14 Şubat 2011.
Toptaş, Mahmut, Kur’ân-ı Kerim Türkçe Meali, Anadolu Gençlik Derneği, Ankara
2011.
Yıldırım, Suat, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Kur’ân’ı Tefsiri, Diyanet İlmi Dergi Kur’ân
Özel Sayısı.
KUR’ÂN’IN HARFÎ VE TEFSIRÎ TERCÜMESI • 175
_____, Kur’ân-ı Hakim ve Açıklamalı Meali, Feza Gazetecilik, İstanbul 1998.
Zebîdî, Muhibbuddin Ebû Feyz es-Seyyid Muhammed Murtaza el-Huseynî el-
Vâsitî el-Hanefî, Tâcu’l-Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, Dâru’l-Fikr, Beyrut
1994.
Zehebî, Muhammed Hüseyin, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, Mektebetü Mus’âb b.
Umeyr el-İslâmiyye, y.y., 2004.
Zürkânî, Muhammed Abdulazim, Menâhilu’l-İrfân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Daru’l-
Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 2010.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com