You are here

DOĞU MEDRESELERİ EKSENİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Madrasas are exceptional institutions that have served on important topics of education. Nizamiye Madrasas were established at 9th century by Seljuks. Ayyubids and Mamluks developed those institutions. The tradition of Madrasas, started by Seljuks in Anatolia, is also protected by Ottomans. Ottomans also modernised those institutions, according to different necessities of their age. Eastern Madrasas are supported society positively with their human resources. Although madrasas are prohibited in the foundational era of the Turkish Republic, they had achieved to protect their existence with favours of the public and they could go on education. Gaziantep Madrasas are considered in that context, their reflections on religious and social life are studied with reference to post republic Eastern Madrasas.
Abstract (Original Language): 
İslam tarihi boyunca medreseler eğitim ve öğretim alanında çok önemli hizmetler yapmış mümtaz kurumlardır. IX. asırda Selçuklular döneminde Nizamiye Medreseleri kurumsal olarak teşekkül etmiş, Zengîler, Eyyûbîler ve Memlûklerin gayretleriyle bu eğitim kurumları daha da geliştirilmiştir. Anadolu coğrafyasına Selçuklular tarafından taşınan bu kadim geleneğe Osmanlılar da sahip çıkmış ve dönemin şartlarına uygun yeniliklerle geliştirmeye çalışmışlardır. Bu köklü geleneğe dayanan Doğu medreseleri, yetiştirdiği insan profili ile topluma büyük katkılar sağlamıştır. Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarında gelen yasağa rağmen medreseler, halkın teveccühü sayesinde fiili varlığını muhafaza etmiş, eğitim faaliyetlerini belli bir işleyiş çerçevesinde devam ettirmiştir. Gaziantep medreseleri bu bağlamda ele alınmış, bu medreselerin cumhuriyet sonrası doğu medreseleri ekseninde kuruluş tarihi-1984-2016- ve faaliyetleri incelenerek dini ve sosyal hayata yansıması araştırılmıştır.

REFERENCES

References: 

ATAY Hüseyin, “Medreselerin Gerilemesi,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi 24,1, 1990.
AYDIN Mustafa, Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler,
Medreseye yönelik Modern Eğitim Merkezli Eleştirilerin Bir Kritiği,
Alparslan Üniversitesi, Muş, 2012.
CEVHERİ, İsmail b. Hammad, es-SihahTacu’l-Luga, thk. Ahmed Abdulgafur
Attar, Darul-İlim lil-Melayin, Beyrut,1399/1979.
ER İbrahim Halil, Son Osmanlı Âlimi, MEED, Yayınları, Ankara, 2014.
EROĞLU Muhammed Şerif, Bütün Yönleriyle Arapkendi, Kent Yayınları,
İstanbul, 2004.
GÖZÜTOK Şakir, Medreselerin Ortaya Çıkışı ve İlk Medreseler, Muş Alparslan
Üniversitesi Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde
Medreseler Sempozyomu, 2012, I.ss.210-211.
GÜNEŞ Kadir, Arapça Türkçe Sözlük, Mektep Yayınları, İstanbul, 2011.
IŞIKDOĞAN Davut, Güneydoğu Medreselerinde Eğitim-Öğretim FaaliyetSİİRT
ÜNİVERSİTESİ 82 • İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ • CİLT: 4 • SAYI 1
leri: Mardin Örneği, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
53: 2 (2012), s.43-83.
İBN HALLİKAN, Şemseddin Ahmed b. Muhammed, Vefayatu’l-A’yan ve
Enbau Ebnai’z-Zaman thk. İhsan Abbas, Darusadr, IV. Baskı, Beyrut,
ts.
İBNU’l- ‘ADM Kemaluddin Ömer, Buğyetu’t-Taleb fi Tarihi Haleb,
hk.SuheylZukar, Daru’l-Fikr, Beyrut,1408/1988.
İNAN Ahmet, Modernleşme Sürecinde Medrese Epistemolojisindeki Dönüşümün
İcazetlere Yansıması: İki Ana Örnek, Medrese Geleneği ve Modernleşme
Sürecinde Medreseler, Alparslan Üniversitesi, Muş, 2012.II,
s. 17-65.
İŞLER, Emrullah ÖZAY İbrahim, Türkçe-Arapça sözlük Fecr Yayınları
Ankara, 2012,
MA’RUF Naci, MedarisuKable’n-Nizamiyye, Matbaatu’l-Cami’u’l-İrakî,
Irak, 1973.
MEDAV, el-Menhec vel-Bernamic lil Medarisi’l-İslamiyye, Medav, Diyarbakır,
1433/2012.
YAKIŞIK Nizamettin, İlim ve İrfan Aşiyan Medreseler, Medrese Geleneği
ve Modernleşme Sürecinde Medreseler, Alpaslan Üniversitesi, Muş,
2012.
YALAR Mehmet, Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler,
Alparslan Üniversitesi, Muş,2012, I.459-470.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com