You are here

Sermaye Piyasası Araçlarının İslami Finans Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation Capital Market Instruments From An Islamic Finance Perspective

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Turkey is home to a society which synthesizes religious values with a secular life style. Although one of these elements may be adopted at the expense of the other in any specific time period, the synthesis of these two elements is evident not only in both the implantation and manifestations of public policy, but also in public discussion and debates there on. In such a reality, it is understandable that this same synthesis be present within economic policy, particularly in capital market regulations. Consequently, within the Capital Market Law, it is observed that both of these elements are allocated a place in the market as per market regulations on capital market tools. The goal of this study is two-fold. On the one hand, it attempts to discuss to what extent capital market ınstruments are in line with Islamic values, while on the other hand, it attempts to lay out to what extent certain approaches related to source factors and invesment tools are feasible within a framework that places imporantance on moral values.
Abstract (Original Language): 
Türkiye, dini değerlerin ve seküler hayat tarzının birlikte yaşandığı bir toplum yapısına sahiptir. Bu bir arada olma, bazı dönemlerde birini diğerine tercih etme şeklinde de olsa, kamu düzenlemelerinde de açıkça kendini göstermektedir. Bu çerçevede ekonomik düzenlemelerden olan Sermaye piyasasındaki düzenlemelerde de bunu görmek mümkündür. Nitekim, Sermaye piyasası Kanunu’nda sermaye piyasası araçlarına ilişkin yapılan düzenlemelerde her iki yaklaşıma uygun ürünlere yer verildiği görülmektedir. Bu çalışmada kanunda tanımlanan ilgili sermaye piyasası araçlarının islami değerlere uygunluğuna ve değer hassasiyeti çerçevesinde kaynak unsuru ve yatırım aracı olabilirliğine ilişkin yaklaşımlar ortaya konulacaktır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,
http://www.spk.gov.tr/apps/Mevzuat/?submenuheader=-1
(15.12.2014)
TKBB (Türkiye Katılım Bankaları Birliği), (2012) Faizsiz Bankacılık
Standartları (Shari’a Standards-AAOIFI), Çevirenler; İshak E. Aktepe,
Mehmet Odabaşı, Yayın No. 2, İstanbul
Özsoy, İ. (1993), Faiz ve Problemleri, Nil Yay., İzmir

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com