You are here

Türkiye’de Bilimsel Toplantıların Organize Edilmesi: TÜBİTAK1 Üzerine Bir Örgüt Geliştirme Önerisi

The Organization of The Scientific Conferences in Turkey: An Organizational Development Suggestion on TUBITAK

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Scientific conferences are organizations where academicians get together and contribute their related fields. In Turkey, there is not a systematic implementation intended for the regulation and organization of the scientific conferences. This study suggests a organizational development on TUBITAK to eliminate this aforementioned lack. The suggestion consist of a model that will be a platform which will include the timetables and informations of the scientific conferences which will be organized in Turkey. In the first part of the study, the conceptual framework of organizational development was presented. In the second part of the study, the roots of the organizational development and organizational development in govermental organizations were handled. In the last part of the study, the interview made with the experts of TUBITAK to investigate the applicability of the model has been presented. And, results of the questionnaire conducted on 73 instructors at selected six regional universities in Turkey with high academic success, to investigate the potential demand for the model has benn included. According to result of the study, the potential demand by the academicians to suggested model is quite remarkable.
Abstract (Original Language): 
Bilimsel toplantılar, akademisyenlerin bir araya gelerek ilgili oldukları alanlara katkı sağladıkları toplantılardır. Türkiye’de bilimsel toplantıların düzenlenmesi ve organize edilmesine yönelik sistematik bir uygulama bulunmamaktadır. Bu çalışma, bahsi geçen eksikliği gidermek adına TÜBİTAK’a bir örgüt geliştirme önerisi getirmektedir. Öneri, Türkiye’de yapılacak bilimsel toplantıların bilgilerini ve zaman çizelgelerini içeren ve TÜBİTAK bünyesinde kurulacak olan, ortak bir platform modelidir. Çalışmanın ilk bölümünde, örgüt geliştirme ile ilgili kavramsal çerçeve çizilmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde, örgüt geliştirmenin kökenleri ve kamuda örgüt geliştirme konuları ele alınmaktadır. Çalışmanın son bölümünde ise önerilen modelin uygulanabilirliğini sorgulamak adına TÜBİTAK uzmanları ile yapılan görüşmeye ve model için potansiyel talebi sorgulamak adına Türkiye’nin altı bölgesinden seçilen, akademik başarısı yüksek 6 üniversitedeki 73 öğretim üyesine uygulanan ankete yer verilmiştir. Çalışma sonucuna göre, akademisyenlerin önerilen modele talebi son derece ilgi çekici düzeydedir.
1
31

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Babaoğlu, Cenay & Öktem, Kemal (2013), "Kalkınma Ajanslarına Örgüt
Geliştirme Açısından Bir Bakış", Siyaset, Ekonomi ve Yönetim
Araştırmaları Dergisi, 2013, Yıl:1, Cilt:1, Sayı:3, s.49-60.
Balcı, A. (2015), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler.
Ankara: Pegem Akademi.
Burke, W. (1994). Organizational Development: A Process of Learning and
Changing, Reading Mass. Addisonwesley Publishing
Burnes, Bernard & Cooke, Bill (2012), "Review Article: The Past, Present
and Future of Organization Development: Taking The Long View",
Human Relations, Volume: 65, Issue: 11: p1395-1429.
Bushe Gervase. R, & Marshak Robert. J. (2009), Revisioning Organizational
Deveopment, The Journal of Applied Behavioral Sciences,
Volume:45, Issue: 3, p.348-368.
Cummings, Thomas, G. & Worley, Christopher, G. (2009), Organizational
Development & Change, South-Western Engage Learning, Usa, OH.
Dergipark. (2015), “Dergipark Akademik”, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/,
02.06.2015.
Dinçer, Ö. (1992), Örgüt Geliştirme Teori Uygulama ve Teknikleri, Alfa
Yayınları, İstanbul.
Elwyn G. & Hockıng P. (2000), Organisational Development in General
Practice and Professional Development Plans, BMS Family Practice,
United Kingdom.
Fagenson-Eland, Ellen, Ensher, A. Ellen and Burke, W. Warner (2004),
"Organization and Change Interventions", The Journal of Applied
Behavioral Science, Volume: 40, Issue: 4, p.432-464.
Fox, Heather L. (2013), “The Promise of Organizational Development in
Non Profit Human Services Organizations”, Organization
Development Journal, Volume: 31, Number: 2, p.72-81.
Helvacı, Akif (2008), Örgüt Geliştirme Üzerine Kavramsal Bir İnceleme,
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1, Sayı: 2, s:173-183.
Karadağ Metin (2000), Devlet Personel Başkanlığı: Bir Örgüt Geliştirme
Örnek Olayı, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:33, Sayı:1, s.133-152
Kondalkar, V. G. (2009), Organisation Development. New Age International
Publishers, New Delhi.
V. GÖÇOĞLU, A. TURNA, M. K. ÖKTEM
26 Research Journal of Politics, Economics and Management, 2016, Year:4, Volume:4, Issue:1
Lewin, Kurt, Lıppıtt, Ronald & Whıte, Ralph, K. (1937), "Patterns of
Aggressive Behavior in Experimentally Created 'Social Climates'",
The Journal of Social Psychology, Volume: 10, Issue: 2, p.269-299.
Mclagan, P. (1989), Models For HRD practice. Alexandria, Va: American
Society For Training and Development, Washington D.C.
Mclean, G. Neil. (2006), Organization Development, Principles, Processes,
Performance, Berrett- Koehler Publishers Inc: San fransisco
Öktem, M. Kemal. ve Kocaoğlu, B. Uçar. (2012), “Kamu Kurumlarında
Örgüt Geliştirme Üzerine Bir Araştırma”, Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:30, Sayı: 2, s.111-136
Özen, Şükrü (1991), "Yönetimi Geliştirmede Bir Yaklaşım: Örgüt
Geliştirme", Amme İdaresi Dergisi, Sayı: 24, s.89-106.
Resnick, H. & Menefee, D. (1993), “A Comparative Analysis of
Organization Development and Social Work, With Suggestions for
What Organizational Development Can Do for Social Work”, Journal
of Applied Behavioral Science, Special Issue: Emerging
Developments in Action Research, Volume: 29, Issue: 4, p.432-444.
Saylı, Halil ve Tüfekçi, Ahmet (2008), “Başarılı Bir Örgütsel Değişimin
Gerçekleştirilmesinde Dönüştürücü Liderliğin Rolü", Erciyes
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 30,
s.193-210.
Scott, W. Richard (2003), Organizations: Rational, Natural, and Open
Systems, Prentice Hall, New Jersey.
Selvi, G. (2008), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında Örgüt Geliştirme,
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı ABD. Yüksek
Lisans Projesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Tezbaşaran, A. Ata (2008), Likert Tipi Ölçek Hazırlama Klavuzu, 3. Sürüm,
e-kitap, erişim,
https://www.academia.edu/1288035/likert_tipi_olcek_hazirlama_kilav
uzu, 28.05.2015.
TKD. (2015), “31. Türk Kardiyoloji Kongresi”, http://www.tkd.org.tr/,
30.05.2015,
Resmi Gazete (1963), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Kurulması Hakkında Kanun, T.C. Resmi Gazete, 11462, 27 Temmuz
1963

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com