You are here

Borsa İstanbul’da Kayıtlı Otomotiv Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Etkinliklerinin Statik ve Dinamik Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Assessment of The Efficiency of Automotive Industry Firms Listed in Borsa Istanbul with Statical and Dynamical DEA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, 15 automotive manufacturer firms listed in Borsa Istanbul have been analysed according to data for the period of 2010-2014 with both static and dynamic Data Envelopment Analysis (DEA). According to emprical CCR results; only eight ones of the 15 firms have been observed as effective Decision Making Unit (DMU) and four firms as ineffective DMU for all years; additionally, three ones have been observed as ineffective DMU only in some years. According to emprical BCC results; 10 firms have been observed as effective and four firms as ineffective DMU for all years; and only one firm has been observed as ineffective for all years. According to dynamic DEA results; only four firms have been observed as ineffective DMUs both by CRS and VRS models; whereas the other 11 firms as effective DMUs for the period of all years. Moreover, the effective firms seems to have constant returns to scale; whereas the others have increasing returns to scale.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, taşıt araçları imalat sanayi sektöründe BİST’e kote olmuş otomotiv endüstrisindeki 15 firmanın üretim etkinliği, 2010-2014 yıllarına ait verilerinden hareketle statik ve dinamik VZA yöntemiyle analiz edilmiştir. Uygulanan CCR analizi sonucunda; on beş firma arasında sekiz firmanın tüm yıllarda tam etkinlik düzeyinde olduğu, dört firmanın tüm yıllarda etkinlik sınırı altında kaldığı, üç firmanın ise sadece bazı yıllarda etkinlik sınırı altında olduğu tespit edilmiştir. BCC analizi sonucunda on firmanın tüm yıllarda tam etkinlik düzeyinde olduğu, dört firmanın tüm yıllarda etkinlik sınırı altında kaldığı ve bir firmanın ise sadece 2010- 2012 yıllarında etkinlik sınırı altında kaldığı gözlenmiştir. Yapılan dinamik analiz sonucunda hem CRS modeli, hem de VRS modeline göre, toplam dört firmanın etkinlik sınırı altında kaldığı; diğer 11 firmanın da tam etkinlik seviyesinde olduğu gözlenmiştir. Dinamik analiz bulgularına göre, etkin olan firmaların ölçeğe göre sabit getiri özelliği; etkinlik sınırı altında kalan firmaların ise ölçeğe göre artan getiri özelliği taşıdığı saptanmıştır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Abylkassymova, M. Bulic, A. Muchaidze, G. Tatucu, R. Sannav, C. (2001),
Turkish Automotıive Cluster, Harvard Kennedy School
Microeconomics of Competiveness, Cambridge.
Akıcı Ayan, T. Percin, S. (2008), “Measuring efficiency of Turkish
Automotive firms with the fuzzy DEA model”, H.U. İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 26 (1), s. 99-119.
Arısoy, İ. (2008). “Türkiye’de Sanayi Sektörü-İktisadi Büyüme İlişkisinin
Kaldor Hipotezi Çerçevesinde Test Edilmesi” Türkiye Ekonomi
Kurumu, Tartışma Metinleri, http://www.tek.org.tr/dosyalar/ARISOY
-Sanayi_Buyume.pdf. 10.10.2015
Bakırcı, F. (2006a), “Sektörel Bazda Bir Etkinlik Ölçümü: VZA ile Bir
Analiz”, Gaziosman Paşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi, 20 (2), s. 199–217.
Bakırcı, F. (2006b), Üretimde Etkinlik ve Verimlilik Ölçümü Veri Zarflama
Analizi Teori ve Uygulama. Ankara: Atlas Yayınları.
Baş, İ.M. Artar, A. (1991), İşletmelerde Verimlilik Denetimi: Ölçme ve
Değerlendirme Modelleri. Ankara: MPM Yayınları.
Başkaya, Z., Avcı, B. (2011). Veri Zarflama Analizi. Bursa. Dora Yayınları.
Baysal, M. E., Alçılar, B., Çerçioğlu, H., Toklu, B. (2005), “Türkiye’deki
Devlet Üniversitelerinin 2004 Yılı Performanslarının, Veri Zarflama
Analizi Yöntemiyle Belirlenip Buna Göre 2005 Yılı Bütçe
Tahsislerinin Yapılması”. SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (1),
s. 67-73.
Biçen, Ç. (2010). Otomotiv Sektöründe Veri Zarflama Analizi ile Finansal
Etkinlik Ölçümü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Yıldız
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Cengiz, Y. Özdil, T. Akdoğan, G. (2002), “Seçilmiş İşletmelerin Toplam
Etkinliklerinin Veri Zarflama Yöntemi İle Ölçülmesi” Manas
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, (4), s. 174-183.
Chang, C.L. Robin, S. (2008), “Public policy, innovation and total factor
productivity: An application to Taiwan’s manufacturing industry”,
Mathematics and Computers in Simulation, 79, s. 352-367.
Charnes, A. Cooper, W.W. Rhodes, E. (1978), “Measuring The Effıciency of
Decision Making Units”. European Journal of Operational Research,
2 (6), s. 429-444.
H. TATLI ve R. BAYRAK
141 Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2016, Yıl:4, Cilt:4, Sayı:1
Chen, Y. (2011), “Productivity of Automobile Industries Using The
Malmquist Index: Evidence From The Last Economic Recession”,
Journal of Centrum Cathedra, 4 (2), s. 165-181.
Cooper, W. W. Seiford, L.M. Tone, K. (2000), Data Envelopment Analysis:
A Comprehensive Text With Models, Applications, Referencesand
DEA-Solver Software. New York. Kluwer Academic Publications.
Cooper, W.W. Seiford, L.M. Zhu, J. (2011), Handbook on Data
Envelopment Analysis. USA: Springer.
Çoban, O. (2007), “Türk Otomotiv Sektöründe Endüstriyel Verimlik ve
Etkinlik”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 29, s.7-36.
Deliktaş, E. (2002), “Türkiye Özel Sektör İmalat Sanayinde Etkinlik ve
Toplam Faktör Verimliliği Analizi”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Gelişme Dergisi, 29 (3-4), s. 247-284.
Emrouznejad, A. Barnett, R.P. Gabriel, T. (2008), “A Surveyand Analysis of
The First 30 Years of Scholarly in DEA”. Eveluation of Research in
Efficiencyand Productivity, 43 (3), s. 151-157.
Emrouznejad, A. Thanassoulis, E. (2005), “A Mathematical Model For
Dynamic Efficiency Using Data Envelopment Analysis”. Applied
Mathematics and Computation, 160 (2), s. 363-378.
Ertuğral, S.M. (2011), “Otomotiv Sektörü ve Gümrük Birliği Sonrası
Gelişmeleri”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2), s. 75-
83.
Farrell, M.J. (1957), “The Measurement of Productivity Efficiency”, Journal
of Royal Statistical Society, Series A (General), 120 (3), s. 253-290.
Georganta, Z. (1997), “The effect of a free market price mechanism on total
factor productivity: The case of the agricultural crop industry in
Greece”, International Journal of Production Economics, 52, s.55-71.
Ito, K. (2004), “Foreig nownership and plant productivity in the Thaia
utomobile industry in 1996 and 1998: a conditional quantile analysis”,
Journal of Asian Economics, 15, s. 321-353.
İlkin, A. (1973), “Türkiye’de Sanayi Politikası (1923-1973)”, İktisat
Fakültesi Mecmuası, 30 (1-2), s. 122-137.
Karaduman, A. (2006), Data Envelopment Analysis and Malmquist Total
Factor Productivity Index: An Aplication to Turkish Automotive
Industry, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Middle East Technical
University Department of Industrial Engineering, Ankara.
Kecek, G. (2010), Veri Zarflama Analizi, Teori ve Uygulama Örneği, Siyasal
Kitapevi, Ankara
Khandawalla, P.N. (1977). The Design Of Organizations, USA: Harcourt,
Bracejavanovichinc.
Kök, R. (1991), Endüstriyel Verimlilik ve Etkinlik. Erzurum: Atatürk
Üniversitesi Yayınları.
Borsa İstanbulda Kayıtlı Otomotiv Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların …
142 Research Journal of Politics, Economics and Management, 2016, Year:4, Volume:4, Issue:1
Kumar, R.S. Subrahmanya, M.H.B. (2010), “Influence of Subcontracting on
Innovation and Economic Performance of SMEs in Indian Automobile
Industry”, Technovation, 30, s. 558-569.
Kutlar, A., Babacan, A. (2008), “Türkiye’deki Kamu Üniversitelerinde CCR
Etkinliği-Ölçek Etkinliği Analizi: DEA Tekniği Uygulaması”. Kocaeli
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (1), s.148-172.
Lebas, M. (1995), “Performance Measurement and Performance
Management”. International Journal of ProductionEconomics, 41 (1-
3), 23-35.
Lee, D. Jung, M. (2009). “Economiceffects of tradepatterns on productivity:
Evidence from the Korean automobile industry”, Japan and the World
Economy, 21, s. 71-84.
Lorcu, F. (2010). “Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi: Türk
Otomotiv Sanayi Uygulaması”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
Dergisi, 39 (2), s. 276-289.
Lotfi, F.H. Poursakhi, N. (2012), “A Mathemathical Model for Dynamic
Efficiency Using Desirable and Undesirable Input-Output”, Applied
Mathematical Science, 6 (3), s.141-151.
Madden, G. Savage, S.J. (1999), “Telecommunications Productivity, Catch-
Upand Innovation”, Telecommunications Policy, 23(1), s. 65-81.
Managi, S. Opaluch, D. Grigalunas, T.A. (2006), Stochastic frontier analysis
of total factor productivity in the offshore oil and gas industry,
Ecological Economics, 60, s. 204-215.
Nandy, D. (2011), “Efficiency Study of Indian Automobile Companies
Using DEA Technique: A Case Study of Select Companies”, The IUP
Journal of Operations Management, 10 (4), s. 39-50.
OSD (Otomotiv Sanayii Derneği), (2015), Otomotiv Sanayii Genel ve
İstatistik Bülteni, General and Statistical Information Bulletin Of
Automotive Manufacturers.
ODD Otomotiv Distribütörleri Derneği, (2013), Dünya ve Türkiye Otomotiv
Sektörü 2013,
http://www.odd.org.tr/folders/2837/categorial1docs/821/ic%20dokum
anlar.pdf (14.09.2015).
Oh, D. Heshmati, A. ve Lo¨o¨f, H. (2014), “Total factor productivity of
Korean manufacturing industries: Comparison of competing models
with firm-level data”, Japan and the World Economy, 30, s. 25-36.
Otsuka, K. Natsuda, K. (2015), “The Determinants of total factor
productivity in the Malaysian automotive industry: regovernment
policies upgrading technological capacity?”, The Singapore Economic
Review, 60 (39), s.18.
Özdemir, A. Düzgün, R. (2009), “Türkiye’deki Otomotiv Firmalarının
Sermaye Yapısına Göre Etkinlik Analizi”, Atatürk Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(1), s. 147-164.
H. TATLI ve R. BAYRAK
143 Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2016, Yıl:4, Cilt:4, Sayı:1
Sáenz-Royo, C. Salas-Fumás, V. (2014), “Long- and Short-Term Efficiency
in An Automobile Factory: An Econometric Case Study”, Int. J.
Production Economics, 156, s. 98-107.
Sheng, Y. Song, L. (2013), “Re-Estimation of Firms' Total Factor
Productivity in China's Iron and Steel Industry”, China Economic
Review 24, s. 177-188.
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, (2013, Otomotiv Sektörü Raporu
(2013/1), Sanayi Genel Müdürlüğü, Sektörel Raporlar ve Analizler
Serisi, file:///C:/Users/Halim%20TATLI/Downloads/otomotivsektoru-
raporu-2-16042013165101-482%20(1).pdf (15.09.2015).
Tarım, A. (2001), Veri Zarflama Analizi: Matematiksel Programlama
Tabanlı Göreli Etkinlik Ölçüm Yaklaşımı, Hacettepe Yayınları,
Ankara.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2015), Diş Ticaret İstatistikleri,
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 (15.09.2015)
Türkiye Yatırım, Destek ve Tanıtım Ajansı, (2014), Turkey’s Automotive
Industry, http://www.invest.gov.tr/tr-
TR/infocenter/publications/Documents/OTOMOTIV.SEKTORU.pdf
(14.09.2015).
Yaylacı, Ö. (2009), An Empirical Analysis of Efficiency and Productivity
Change In The Global Automotive Industry: A Malmquist Productivity
Index Approach, Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Yaylalı, M. Çalmaşur, G. (2014), “Türk Otomotiv Endüstrisinde Maliyet ve
Toplam Faktör Verimliliği”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 18 (3), s. 325-350.
Yıldız, A. (2006), “Otomotiv Sektörü Performansının Değerlendirmesi”,
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İlke), 16.
Yolalan, R. (1993), İşletmeler Arası Göreli Etkinlik Ölçümü. Ankara: Milli
Prodüktivite Yayınları.
Zhu, J. (2003), “Continuous Optimization Efficiency Eveluation With Strong
Ordinal Input and Output Measures”, European Journal of
Operational Research, 146 (3), s. 477-485.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com