You are here

Kamu Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri İle Örgütsel Adalet Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Sakarya SGK Örneği

The Relatıonshıp Between The Receptıons Of Organızatıonal Justıce And Burnout Of Publıc Employees: Sakarya Socıal Securıty Instıtutıon Sample

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study the relationship between the perception of organizational justice and level of burnout of employees has been investigated. Sakarya Social Security Institution employees constitute the sample of study. Face-to-face survey method is used in the study and number of employees who participted in the research are 207. The participants of the study have normal levels of emotional exhaustion and depersonalization ; sense of low personal accomplishment is high;and the perception of organizational justice appeared to be low. While the normal level of burnout is a positive situation, low perception of organizational justice represent a negative sitution for the organization . Therefore, by examining the variables affecting the perception of organizational justice in detail, the need of taking certain measures in terms of organizational justice by the corporate managers is arised.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, çalışanların tükenmişlik düzeyleri ile örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini, Sakarya Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada yüz-yüze anket yöntemi kullanılmış olup ankete katılan çalışan sayısı 207’dir. Araştırmaya katılan katılımcıların duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeylerinin normal; düşük kişisel başarı hissi düzeylerinin yüksek; örgütsel adalet algılarının ise düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Tükenmişlik düzeyinin normal olması kurum açısından olumlu bir durum iken örgütsel adalet algısının düşük olması olumsuz bir durumu ifade etmektedir. Bu nedenle, örgütsel adalet algısını etkileyen değişkenler detaylı şekilde incelenerek, kurum yöneticilerinin öncelikle örgütsel adalet konusunda bir takım önlemler alması gereği ortaya çıkmaktadır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Altunışık, R., R. Coşkun, S. Bayraktaroğlu ve E. Yıldırım (2012). Sosyal
Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, 7. Baskı,
Sakarya, Sakarya Yayıncılık.
Ardıç, K. ve S. Polatçı (2009). “Tükenmişlik Sendromu ve Madalyonun
Öbür Yüzü: İşle Bütünleşme”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 32, Ocak-Haziran, 21-46.
Baduroğlu, G. E. (2010). Hakim ve Cumhuriyet Savcılarında Psikosomatik
Hastalıklar ve Tükenmişlik Sendromu, Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü.
Balcıoğlu, İ., S. Mehmetali ve R. Rozant, (2008). “Tükenmişlik Sendromu”,
Dirim Tıp Gazetesi, Sayı: 83, 99-104.
Budak, G. ve O. Sürgevil (2005). “Tükenmişlik Ve Tükenmişliği Etkileyen
Örgütsel Faktörlerin Analizine İlişkin Akademik Personel
Üzerinde Bir Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı:2, 95-108.
Colquitt, Jason A., Donald E. Conlon, Michael J. Wesson, Christopher O. L.
H. Porter, K. Yee Ng. (2001): “Justice At The Millennium: A Meta
Analytic Review of 25 Years of Organizational Justice Research”.
Journal of Applied Physicology. Vol. 86 No: 3 425-445.
Cordes, C. L. ve T. W. Dougherty (1993), “A Review and an Integration of
Research on Job Burnout”, The Academy of Management Review,
Vol:18 No:(4), October, 621-656.
Çakmak, K. (2005). Performans Değerlendirme Sistemlerinde Örgütsel
Adalet Algısı ve Bir Örnek Olay Çalışması, Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Freudenberger, H.J. (1974), “Staff Burn-out”, Journal of Social Issues, Vol.
30, No. 1, 159-165.
Hogan, R. L. ve McKnight M. A. (2007), “Exploring Burnout Among
University Online Instructors: An Initial Investigation”, Internet
and Higher Education, 10, 117-124.
Izgar, H. (2000); “Okul Yöneticilerinin Tükenmişlik Düzeyleri (Burnout) ve
Bazı Etken Faktörlere Göre İncelenmesi (Arta Anadolu Örneği)”,
Doktora Tezi, Konya, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü,
İçerli, L, (2009). Örgüt Yapısı ve Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkiler,
Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Tüketim Toplumu Örneği Olarak Türkiye’nin Cari Açık ve Tüketici Kredileri İlişkisi
206 Research Journal of Politics, Economics and Management, 2016, Year:4, Volume:4, Issue:1
Karaman, P. (2009). “Örgütsel Adalet Algısı İle Tükenmişlik Arasındaki
İlişkinin İncelenmesine Yönelik Öğretmenler Üzerinde Bir
Uygulama, Örgütsel Adalet Algısı İle Tükenmişlik Arasındaki
İlişkinin İncelenmesine Yönelik Öğretmenler Üzerinde Bir
Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Yıldız Teknik
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Kaya, U. ve Özhan Ç. K. (2012). “Duygusal Emek ve Tükenmişlik İlişkisi:
Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma”, Çalışma İlişkileri
Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, Temmuz, 109-130.
Köse, G. (2014). Örgütsel Adalet Algısının Tükenmişlik Üzerindeki Etkisini
Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ankara,
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Lambert E. G., N. L. Hogan, S. Jiang, O. O. Elechi, B. Benjamin, A.A.
Morris, J. M. Laux, P. Dupuy (2010). “The relationship among
distributive and procedural justice and correctional life satisfaction,
burnout, and turnover intent: An exploratory study”, Journal of
Criminal Justice, 38, 7–16.
Lawson, K. J., A. J. Noblet and J. J. Rodwell (2009). “Promoting Employee
Wellbeing: The Relevance Of Work Characteristics And
Organizational Justice”, Health Promotion International, Vol. 24,
No. 3, 223-233.
Maslach, C. ve S. E. Jackson (1981), “The Measurement of Experienced
Burnout”, Journal of Occupational Behavior, Vol:2, 99-113.
Okutan, E. (2010). Kişilik Özelliklerinin Tükenmişliğe Etkisi: Bir Örnek
Olay İncelemesi, Doktora Tezi, Sakarya, Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Pelit, E. ve İ. Bozdoğan (2014). “ Çalışanların Örgütsel Adalet
algılamalarının Tükenmişlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi:
Kemer’deki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”,
İşletme Araştırmaları Dergileri, Sayı:6/2, 37-66.
Ployhart, R.E., Ryan, A.M., (1997). “Toward an Explanation of Applicant
Reactions: An Examination of Organizational Justice and
Attribution Frameworks”, Organizational Behavior and Human
Decision Processes, Vol.72, No:3, 308-335.
Poole, W.L., (2007). “Organizational Justice As A Framework For
Understanding Union-management Relations In Education”,
Canadian Journal Of Education, 30, 3, 725‐748.
Kamu Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri İle Örgütsel Adalet Algıları …
207 Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2016, Yıl:4, Cilt:4, Sayı:1
Sürgevil, Olca, (2014). Çalışma Hayatında Tükenmişlik Sendromu
Tükenmişlikle Mücadele Teknikleri, 2. Baskı, Ankara, Nobel Yayın
Dağıtım.
Şahin, B. ve S. Taşkaya (2010). “Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Adalet
Algılarını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle
İncelenmesi”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:13, Sayı:2,
85-114.
Şenel, B., M. Şenel ve G. E. Gümüştekin (2013). “Kamu Sektöründe
Çalışanların Duygusal Zekalarının Tükenmişliklerine Etkisi”
Akademik Bakış Açısı Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal
Bilimler E-Dergisi, Sayı:34 Ocak-Şubat, 1-19,
http://www.akademikbakis.org/34/20.pdf, 02.12.2013.
Şeşen, H. (2011). “Adalet Algısının Tükenmişliğe Etkisi: İş Tatmininin
Aracı Değişken Rolünün Yapısal Eşitlik Modeli ile Testi”,
Savunma Bilimleri Dergisi, 9 (2), 67 – 90.
Titrek, O. (2009). “Okul Türüne Göre Okullardaki Örgütsel Adalet Düzeyi”,
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı:2, 551-573.
Türk Dil Kurumu, Www.tdkterim.gov.tr (Erişim 29 Ekim 2013)
Yeniçeri, Ö., Y., Demirel ve Z. Seçkin, (2009). “Örgütsel Adalet ile
Duygusal Tükenmişlik Arasındaki İlişki: İmalat Sanayi Çalışanları
Üzerine Bir Araştırma”, KMU İİBF Dergisi. Sayı: 16 Haziran.
Yıldırım, C. M., Ekinci, A., ve Öter, Ö. M. (2012); “Eğitim Müfettiş
Yardımcılarının Örgütsel Adalet Algılarının Mesleki Tükenmişlik
Düzeylerine Etkisi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi Dergisi, Cilt: 45, Sayı: 1, 327 – 345.
Yürür, S. (2005). Ödüllendirme Sistemleri İle Örgütsel Adalet Arasındaki
İlişkilerin Analizi Ve Bir Uygulama, Doktora Tezi, Bursa, Uludağ
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com