You are here

Zirai İşletmelere Sağlanan Ipard Desteklerinin Muhasebeleştirilmesi

Accounting of Ipard Support Given to Agricultural Enterprise

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Members’ relations between Turkey and European Union have continued for a long time. In this context, Turkey has holded the negotiations with EU on the basis of sectors. There are agricultural policy and support of agricultural development among issues which Turkey confer with EU. The aim of this article is to clarify the various accounting methods of IPARD supports. Fort his reason, in this article, it is expressed IPARD supports which is given to Turkey by EU, these supports are consisted of what kind of issues and these issues are depended on what kind of conditions. At the same time, it is pointed out explanations regarding how these supports are accounted by bussiness taking these endorsements.
Abstract (Original Language): 
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki üyelik ilişkileri uzun yıllardan beri devam etmektedir. Bu bağlamda, Türkiye sektörler bazında Avrupa Birliği ile müzakerelere devam etmektedir. Türkiye’nin Avrupa birliği ile müzakere ettiği konular arasında tarım politikaları ve tarımsal kalkınmanın desteklenmesi de yer almaktadır. Bu makalenin amacı IPARD desteklerinin çeşitli muhasebeleştirilme usullerini açıklamaktır. Bu nedenle, bu makalede Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sağladığı IPARD desteklerinden, bu desteklerin hangi kalemlerden oluştuğundan ve bu kalemlerin hangi koşullara bağlı olduğundan bahsedilmiştir.
1
16

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Can, Metin ve Kemal Esengün (2007), “Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma
Programlarının Türkiye’nin Kırsal Kalkınması Açısından
İncelenmesi: SAPARD ve IPARD Örneği”, GOÜ Ziraat Fakültesi
Dergisi, Sayı:2007-2
DW, (Deutche Welle), İnsanlık Tarıma 23 Bin Yıl Önce Başladı,
http://www.dw.com/tr/insanlar-tar%C4%B1ma-23-bin-y%C4%B1l-
%C3%B6nce-ba %C5%9 Flad%C4%B1/a-18603407, 19.08.2015
ETO, (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği), Organik Tarım, İnsan ve
Yaşam, http://www.eto.org.tr/?p=568, 19.08.2015
EU, (European Uninon),
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/assistance/ipard/index_e
n.htm, 19.08.2015
EU, (European Uninon),
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/funding-bycountry/
turkey/ index_en.htm, 20.08.2015
Zirai İşletmelere Sağlanan Ipard Desteklerinin Muhasebeleştirilmesi
16 Research Journal of Politics, Economics and Management, 2016, Year:4, Volume:4, Issue:2
Köker, Fahri Hikmet ve Rahmi Uygun (2011), “Kalkınma Ajansları
Tarafından Sağlanan Mali Destekler ve Mali Desteklerin
Vergilendirilmesi ile Muhasebeleştirilmesi”,
http://www.muhasebetr.com/kalkinma-ajanslari-tarafindan-saglananmali-
destekler-ve-mali-desteklerin-vergilendirilmesi-ilemuhasebelestirilmesi/,
14.09.2015
KÖYAKKP, (Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı),
(2007-203), http://www.tkdk.gov.tr/Ipard/Ipardprogrami, 19.08.2015
MÜ, (Mersin Üniversitesi), http://mumya.mersin.edu.tr/tarihonce.html,
19.08.2015
TKDK, (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu),
http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/
Mevzuat/SektorelAnlasmaTurkce.pdf, 10.09.2015
TMS, (20 No.lu Türkiye Muhasebe Standardı), Devlet Teşviklerinin
Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması,
http://www.kgk.gov.tr/contents/files/TFRS_2015/TMS/TMS20. pdf,
11.09.2015
Turhan, Mehmet Serdar (2005), “Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Türkiye
Kırsal Kalkınma Tedbirleri Uygulama Süreci”, Uzmanlık Tezi,
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı (Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı), Ankara.
Uzunpınar, Adnan (2008), “Katılım Öncesi AB Kırsal Kalkınma Politikası
ve Türkiye’de Uygulanacak IPARD Programı Kapsamında Proje
Hazırlama, Değerlendirme ve Seçim Süreci”, Uzmanlık Tezi, Tarım
ve Köy İşleri Bakanlığı (Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu
Koordinasyon Dairesi Başkanlığı), Ankara.
Ünal, İlker (2013), “TMS 20 Standardı ve IPARD Programı Kapsamında
Verilen Hibelerin Muhasebeleştirilmesi”,
http://www.ozdogrular.com/content/view/21772/, 14.09.2015
VUKGT, (176 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği),
http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat, 11.09.2015

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com