You are here

İş Yaşamında İş Tatmini, Örgütsel Özdeşleme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Erzurum’da Bir Kamu Kurumu Örneği

The Relationships among Job Satisfaction, Organizational Identification and Turnover Intention at Work: A Survey Study in a Public Organization in Erzurum

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study the relationships between job satisfaction, organizational identification and turnover intention at work have been investigated in terms of quality of work life. This paper includes a theoretical framework and findings of a survey study conducted to the employees (286 person) working in Provincial Directorate of Family and Social Policies in Erzurum.As a result of the research, we found out that there is a positive relationship between job satisfaction and organizational identification. On the other hand there is a negative relationship between job satisfaction and turnover intention. Likewise, the relationship between organizational identification and turnover intention is also negative.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada iş yaşamı kalitesi bağlamında iş tatmini, örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyeti kavramları ve aralarındaki ilişkiler incelenmiştir. Kavramsal bilgilerden sonra 2014 yılında Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşları çalışanları (286 kişi) ile yapılan bir alan araştırmasına yer verilmiştir. Araştırma sonucunda İş tatmini ile örgütsel özdeşleşme arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. İş tatmini ile işten ayrılma niyeti arasında ve örgütsel özdeşleşeme ile işten ayrılma niyeti arasında ise negatif yönlü ilişki bulgusu elde edilmiştir.
121
136

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Abbasi, S.M., K.W. Hollman and R.D. Hayes (2008). “Bad Bosses and How
Not To Be One.” Information Management Journal. 42(1): 52-56.
Ahmad, B., M. Shahid, Z.E. Huma and S. Haider, S. (2012). “Turnover
Intention: An HRM Issue in Textile Sector”. Interdisciplinary
Journal of Contemporary Research in Business. 3: 125-130.
Ahmet, I., et al. (2010). “Effects of Motivational Factors on Employees’ Job
Satisfaction: A Case Study of University of the Punjab, Pakistan”.
International Journal of Business and Management. 5(3): 70-80.
Allen, D.G. (2006). “Do Organizational Socialization Tactics Influence
Newcomer Embeddedness and Turnover?”. Journal of Management.
32: 237–256.
Al-Zu’bi, H.A. (2010). “A Study of Relationship between Organizational
Justice and Job Satisfaction”. International Journal of Business and
Management. 5(12): 102-109.
Çakınberk, A., N. Derin ve E.T. Demirel (2011). “Örgütsel Özdeşleşmenin
Örgütsel Bağlılıkla Biçimlenmesi: Malatya ve Tunceli Özel Eğitim
Kurumları Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi. 3(1): 89-121.
Cammann, C., M. Fichman, G.D. Jenkins and J. Klesh (1983). “Assessing
Organizational Change: A Guide to Methods, Measures, and
Practices, Assessing the attitudes and perception of organizational
members”. In Michigan Organizational Assessment Questionnaire.
İş Yaşamında İş Tatmini, Örgütsel Özdeşleme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi…
134 Research Journal of Politics, Economics and Management, 2016, Year:4, Volume:4, Issue:3
Eds.: Seashore, S.E., E. Lawler, P.H. Mirvis and C. Cammann (New
York: John Wiley & Sons).
Carmeli, et al. (2007). “The Role of Perceived Organizational Performance
in Organizational Identification, Adjustment and Job Performance”.
Journal of Management Studies. 44(6): 972-992.
Chiboiwa, M., C. Chipunza and M.O. Samuel (2011). “Evaluation of Job
Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior: Case Study of
Selected Organizations in Zimbabwe”. African Journal of Business
Management. 5(7): 2910-2918.
Chimanikire, P. (2007). “Factors Affecting Job Satisfaction among
Academic Professionals in Tertiary Institutions in Zimbabwe”.
African Journal of Business Management. 1(6): 166-175.
Cranny, C.L., P. Smith and F.F. Stone (1992). Job Satisfaction: How People
Feel About Their Job and How Satisfaction Affects The
Performance, Lexington Books: New York.
Cummings, T.G. and C.G. Worley (2005). Organizational Development and
Change, Thomson, South-Western College Publishing: Cincinnati
(OH).
Davis, G. (2004). “Job Satisfaction Survey among Employees in Small
Businesses”. Journal of Small Business and Enterprise
Development. 11(4): 495-503.
Ghosh, P.K. and M.B. Ghorpade (1991). Industrial and Organizational
Psychology, Himalaya Publishing House: Bombay.
Gilbert, B. (1989). “The Impact of Union Involvement on the Design and
Introduction of Working Life”. Human Relations. 42(12): 1058-
1078.
Green, F. (2010). “Well-being, Job Satisfaction and Labor Mobility”. Labor
Economics. 17: 897–903
Güler, M. (1990). Endüstri İşçilerinin İş Doyumu ve İş Verimine Depresyon,
Kaygı ve Diğer Bazı Değişkenlerin Etkisi. Yayımlanmamış Doktora
Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Hackman, J. R. and G.R. Oldham (1976). “Motivation through the Design of
Work: Test of a Theory”. Organizational Behavior and Human
Performance. 16(3): 250-179.
O. ÇINAR, F. KARCIOĞLU ve K. AKDAŞ
135 Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi,2016, yıl: 4, cilt: 4, sayı: 3
Hackman, J.R. and G.R. Oldham (1974). The Job Diagnostic Survey: An
Instrument for the Diagnosis of Jobs and the Evaluation of Job
Redesign Projects, Technical Report No.4, Yale University School
of Organization and Management.
İşcan, Ö. F. (2006). “Dönüştürücü/Etkileşimci Liderlik Algısı ve Örgütsel
Özdeşleşme İlişkisinde Bireysel Farklılıkların Rolü”. Akdeniz
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 6(11): 160-
177.
Locke, E. A. (1969). “What Is Job Satisfaction?”. Organizational Behavior
and Human Performance. 4: 309-336.
Mael, F.A. and B.E. Ashforth (1992). “Alumni and Their Alma Mater: A
Partial Test of a Reformulated Model of Organizational
Identification”. Journal of Organizational Behavior. 13(2): 103-123.
McShane, S.L. and S. Steen (2009). Canadian Organizational Behavior, 7th
ed., McGraw-Hill: Toronto.
Miller, V.D., M. Allen, M.K. Casey and J.R. Johnson (2000).
“Reconsidering the Organizational Identification Questionnaire”.
Management Communication Quarterly. 13(4): 626-658.
Moser, K. (1997). “Commitment in Organizations”. Psychologies, 41(4):
160-170.
Özdemir, A. (2010). “Örgütsel Özdeşleşmenin Algılanan Örgütsel Destek,
Cinsiyet ve Kıdem Değişkenlerine Göre İncelenmesi”. Türkiye
Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1): 237-250.
Polat, M. ve C.H. Meydan (2010). "Örgütsel Özdeşleşmenin Sinizm ve İşten
Ayrılma Niyeti ile İlişkisi Üzerine Bir Araştırma". Savunma
Bilimleri Dergisi. 9(1): 145-172.
Rusbult, C.E., et al. (1998). “Impact of Exchange Variables on Exit, Voice,
Loyalty, and Neglect: An Integrative Model of Responses to
Declining Job Satisfaction”. Academy of Management Journal,
31(3): 599-627.
Scott, S.G. and V.R. Lane (2000). “A Stakeholder Approach to
Organizational Identity”. The Academy of Management Review.
25(1): 43-62.
İş Yaşamında İş Tatmini, Örgütsel Özdeşleme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi…
136 Research Journal of Politics, Economics and Management, 2016, Year:4, Volume:4, Issue:3
Şimşek, M.Ş. ve A. Çelik (2011). İşletme Bilimlerine Giriş, Eğitim
Akademi, Konya.
Şimşek, M.Ş., T. Akgemci ve A. Çelik (2008). Davranış Bilimlerine Giriş ve
Örgütlerde Davranış, 6.Baskı, Gazi Kitapevi: Ankara.
Tella, A., C.O. Ayeni and S.O. Popoola (2007). “Work Motivation, Job
Satisfaction, and Organizational Commitment of Library Personnel
in Academic and Research Libraries in Oyo State, Nigeria”. Library
Philosophy and Practice, April: 1-16.
Tett, R.P. and J.P. Meyer (1993). “Job Satisfaction, Organizational
Commitment, Turnover Intention, and Turnover: Path Analyses
Based on Meta-Analytic Findings”. Personnel Psychology. 46(2):
259-293.
Tütüncü, Ö. (2008). “SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı ile İş Yaşamı
Kalitesi Arasındaki İlişki”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi. 10(2): 169-199.
Tüzün, İ.K. (2006). Örgütsel Güven, Örgütsel Kimlik ve Örgütsel
Özdeşleşme İlişkisi; Uygulamalı Bir Çalışma. Yayımlanmamış
Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Van Dick, R. et al. (2004). “Should I Stay or Should I Go? Explaining
Turnover Intentions with Organizational Identification and Job
Satisfaction”. British Journal of Management. 15(4): 351-360.
Vroom, H.V. (1964). The Determination of Job Satisfaction Work and
Motivation, John Wiley and Sons: New York.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com